Facultatea de Geografie și Geologie

Contact

Adresa: Mădârjac, jud. Iași

Director: Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU

Scurt istoric

Staţiunea Mădârjac a fost gândită şi realizată în perioada 2007 – 2010, de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca o nouă bază de pregătire universitară avansată (masterat şi doctorat) şi de cercetare știinţifică în domeniul Ştiinţelor Vieţii şi ale Pământului.

Acest obiectiv este localizat în inima Moldovei (47°03’17” latitudine nordică, 27°15’09” longitudine estică), la 250 m altitudine, în localitatea Mădârjac (jud. Iaşi). Amplasamentul nu este deloc întâmplător, localitatea în cauză fiind situată la distanţe aproximativ egale faţă de Carpaţi şi de Prut, respectiv între graniţa cu Ucraina (în nord) şi Dunăre (în sud), la marginea celui mai mare masiv păduros din Judeţul Iaşi. Condiţiile fizico-geografice indică prezenţa unui mediu natural nealterat, etalon al calităţii acestuia pentru unităţile de podiş din partea de est a României. Întregul complex de factori naturali permite o abordare modernă, sistemică, a unor parametri, procese şi fenomene naturale, îndeosebi de natură geomorfologică, climatică şi bio-pedologică, dar şi analiza riscurilor naturale şi antropice.

Din această perspectivă, Staţiunea Mădârjac poate oferi date şi informaţii precise privind monitorizarea calităţii mediului, iar pe de altă parte deschide perspectiva iniţierii unor studii socio-umane şi economice, având în vedere izolarea şi stadiul de dezvoltare al comunităţilor umane din această zonă geografică.

Prezentare

Actualmente, Staţiunea Mădârjac dispune de 12 locuri de cazare, de un spaţiu multifuncţional pentru activităţi diverse (prelegeri, conferinţe, workshop-uri etc.), cât şi de o serie de echipamente de specialitate (staţie meteo automată, receptor GPS, clasa profesională – CRS 1000, antena tip 504) pentru înregistrarea mişcărilor crustei terestre etc.), beneficiind de mobilier nou, urmnd a fi dotată cu aparatură specifică pentru laboratoarele care vor funcţiona în această instituție. statiune_madarjac

Stațiunea de la Mădîrjac este destinată doar activităților de cercetare (inclusiv de teren) pentru studenți masteranzi și doctoranzi. Astfel, stațiunea poate oferi condiții optime de cazare pentru 10 studenți și două cadre didactice pe serie.

Accesul în zonă se realizează pe trei artere rutiere: Iaşi – Podu Iloaiei – Popeşti – Mădârjac, Iaşi – Sârca – Mădârjeşti – Sineşti – Mădârjac, Iaşi – Miroslava – Voineşti – Mădârjac, ceea ce presupune trecerea din Câmpia Colinară a Jijiei (Iaşi) în Podişul Bârladului (Mădârjac), cu traversarea invariabilă a celui mai important front de cuestă din Moldova (Coasta Iaşilor). În toate cele trei cazuri, distanţa de parcurs este între 50 – 60 km, cu sectoare de drum modernizate sau în curs de modernizare.

Pe cale de consecinţă, acest recent obiectiv dedicat implementării unor noi metode şi direcţii de dezvoltare a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice va contribui la creşterea prestigiului instituţiei şi a vizibilităţii în planul amenajării teritoriale şi în perspectiva dezvoltării durabile reale.

 

Activităţi desfăşurate în anul universitar 2015-2016

Ținînd cont de dotarea cu mobilier relativ recentă, activitățile desfășurate s-au rezumat la participări limitate ale unor grupuri de studenți masteranzi și doctoranzi, cele mai importante fiind cele de tip workshop:

  1. Introducere în GIS şi analiză spaţială, 04 – 10 mai 2015;
  2. Tehnici de clasificare a imaginilor satelitare şi cartografiere a utilizării terenului, 22 – 24 mai 2015;
  3. Introducere şi analiză spaţială cu R şi RStudio, 04 – 08 decembrie 2015.

Rezultatele cercetărilor de teren sau de natură fundamentală sunt publicate în revistele specifice domeniului, care aparțin Facultății de Geografie și Geologie din Iași. Stațiunea de cercetare nu dispune de publicații proprii.

Stațiunea de cercetare de la Mădîrjac este în plin proces de dotare cu aparatură și echipamente de specialitate. În prezent se derulează un proiect de cercetare de tip teză de doctorat, ce aparține doctorandului Andrei Adrian, cu tema: Studiu geomorfologic al bazinului Şacovăţului.

Evenimente ştiinţifice

La începutul lunii aprilie 2016 stațiunea va găzdui un eveniment științific în cadrul simpozionului ştiinţific omagial „Conexiuni interdisciplinare în geoştiinţe”, dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, organizat de Colectivul de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române. Avem în vedere un now workshop intitulat „Preocupări de perspectivă ale colectivelor de geografie de sub egida Academiei Române în context interdisciplinar”.

Cooperare ştiinţifică

În funcție de titulatura stațiunii, activitățile ce se vor desfășura în perpectivă au în vedere o serie de schimburi și cooperări științifice cu următoarele instituții de cercetare și indovare/dezvoltare:

  • Academia Română, Filiala Iaşi, Colectivul de Geografie;
  • Administraţia Naţională de Meteorologie;
  • Administraţia Naţională „Apele Române”, Sistemul de Gospodărirea Apelor Iaşi;
  • Facultatea de Geofizică din Bucureşti;
  • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Iaşi.

DSCF0040