Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi recunoaşte automat funcţiile didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate, conform procedurii de recunoaştere descrisă în cele ce urmează.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea funcțiilor didactice, cetățenii români și cei din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European, din Confederația Europeană și cetățenii din state terțe,

care dețin  funcții didactice obținute în instituții acreditate din:

 • statele membre ale Uniunii Europene;
 • statele membre ale Spaţiului Economic European;
 • statele din Confederaţia Elveţiană;
 • universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale actualizată periodic.

Pentru funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate decât cele menţionate anterior, acestea se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice obținute în străinătate poate interveni în cazul participării la un concurs de ocupare a unui post didactic, sau alte activități didactice desfășurate în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Recunoașterea automată a funcției didactice obținută în străinătate se realizează înainte de desfășurarea concursului de ocupare a unui post didactic în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dacă solicitantul dorește să participe la procedura de concurs.

Ocuparea unui post didactic în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se realizează conform normelor legale în vigoare și metodologiilor proprii.

Procedura de recunoaştere

 • Depunere dosar:

Solicitantul poate depune dosarul de recunoaştere automată a funcției didactice obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate la D.R.U-Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională sau poate îl poate transmite prin poştă la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod poştal 700506, Iaşi, România.

De asemenea, dosarul poate fi transmis prin platforma Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe) la următorul link: https://edirect.e-guvernare.ro

 • Conţinutul dosarului:
  • Cerere de recunoaștere, conform model de aici
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, pentru persoanele care au cetățenia română, în copie simplă;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, pentru persoanele care au cetățenie străină, în copie tradusă și legalizată;
  • Diploma de doctor, dacă aceasta este obținută în instituții de învățământ superior din România sau în instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană sau în instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, în copie legalizată;
  • Diploma de doctor și atestatul de recunoaștere al acesteia emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), dacă diploma este obținută la alte instituții (decât cele obținute în țările menționate la pct.2.d) de învățământ universitar din străinătate, în copie legalizată;
  • Dovada funcției didactice, eliberată de instituția de învățământ superior din străinătate, copie tradusă și legalizată. Dovada, va fi sub forma unei adeverințe și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
   • Numele și prenumele persoanei
   • Funcția didactică deținută şi data confirmării ȋn funcţie

După verificare de către Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională din cadrul Direcției Resurse Umane, dosarul este înregistrat la Registratura Universității. După înregistrare, dosarul este transmis Biroului juridic și, ulterior, comisiei de evaluare a dosarelor de recunoaștere.

Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a funcției didactice este certificată prin avizul Biroului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat solicitantului,  potrivit formularului Comunicare Aviz de legalitate,  în maximum 48 de ore de la emiterea sa.

 • Termen de soluţionare

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a funcției didactice în termen de 30 de zile de la data înregistrării  acesteia. Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

 • Emiterea deciziei de recunoaştere automată a funcţiei didactice

Dacă dosarul este avizat, Rectorul Universității va emite o decizie de recunoaștere automată a funcției didactice în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dacă dosarul nu este avizat Rectorul Universității va emite o decizie de nerecunoaștere a funcției didactice în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 • Contestații si căi de atac

Pentru soluționarea eventualelor contestații cu privire la procedura de recunoaștere automată a funcțiilor didactice se va numi o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizia Rectorului. Solicitanții au dreptul să depună contestații în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului comisiei de evaluare. Comisia de soluționare va analiza și comunica rezultatul contestației în termen de 5 (cinci) zile de la sfârșitul termenului de depunere a contestațiilor.

Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele  de judecată.

Recunoașterea unei funcții didactice de către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform prezentei proceduri, este valabilă și produce efecte juridice numai la nivelul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

Procedura este adoptată în baza O.M. nr. 5922 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Vezi aici Procedura privind recunoaşterea automată, de către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Contact

D.R.U-Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională

Tel./fax: +0232-201319 /0232-201819

Email: tita.larie@uaic.ro