Criterii generale de eligibilitate

Se pot înscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii înmatriculați la zi din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III doctorat ;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu.

Observații!

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii Licență, Master și Doctorat pot participa la sesiunile de selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de practică Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși, și pot fi selectați doar pentru stagii de practică Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate.
 • Doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand sunt eligibili pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, inclusiv doctoranzii aflați îm perioada de prelungire.
 • Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire; aceștia vor avea statut de selectat condiționat   și vor deveni titulari în momentul în care fac dovada, prin prezentarea unei adeverințe, că au statutul de absolvent, respectiv ca au susținut public teza de doctorat. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.
 • La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Fiecare solicitare va fi supusă aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.
 • Studenții la nivel licență și master înmatriculați la studii cu frecvență redusă sunt eligibili pentru selecția pentru stagii Erasmus+, după parcurgerea următoarei proceduri :
  • solicitarea individuală, pentru fiecare student, din partea facultății;
  • solicitarea este supusă aprobării B.E.C.A.;
  • confirmarea studentului în scris, sub semnătură, asupra faptului că pe perioada stagiului Erasmus+ va urma practica în regim de studii la zi.

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

 

Criterii academice de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70 % din punctajul maxim;

Observație ! Studenții înmatriculați la Facultatea de Fizică trebuie să aibă media de studiu de până la momentul selecției de minimum 7,50.

 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) minimum 7,5;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.