Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
Stud. Claudiu Dogaru
Stud. Monica Chicuș

2. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartele de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

3. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

4. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi s-au aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

5. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

6. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Educației și Cercetării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător Științific II;

7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

8. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific III, perioadă determinată, cu ½ normă, poziția nr. 92 din statul de funcții al Departamentului de Informatică, din cadrul Facultății de Informatică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform Anexei. Numirea pe post va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei, cu excepția raportului de sinteză pentru ocuparea postului de Cercetător științific poziția nr. 22 de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe, Centrul CERNESIM. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

10. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de asistent de cercetare științifică, perioadă determinată de 2 ani, în cadrul proiectului ReTeRom, poziția nr. 94 din statul de funcții al Departamentului de Informatică, din cadrul Facultății de Informatică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II – lea al anului universitar 2020-2021;

11. Hotărâre cu privire la invalidarea concursului de ocupare a postului de Cercetător științific poziția nr. 22 de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe, Centrul CERNESIM, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, datorită nerespectării procedurii de concurs stabilite prin metodologia proprie;

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă), conform anexei;

13. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare propuse de Școlile Doctorale în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2021-2022, conform anexei;

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei;

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților și statutul studenților reprezentanți din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

16. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. habil. Cornelia Măirean, la Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, în domeniul de studii universitare de doctorat Psihologie;

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Notei de fundamentare a construirii Bazei Sportive din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Sărărie, nr. 200, Municipiul Iași, Județul Iași;

18. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și întocmirii documentației în vederea obținerii autorizării provizorii de funcționare a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă, la forma de învățământ cu frecvență, pentru filiala Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

19. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și întocmirii documentației în vederea obținerii autorizării provizorii de funcționare a programului de studii universitare de licență Istorie, în domeniul Istorie, la forma de învățământ la distanță, cu predare în limba română, 180 de credite, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

20. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Planificare teritorială, în domeniul Geografie, la forma de învățământ cu frecvență redusă, 180 de credite, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

21. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat Politici publice și management instituțional, în domeniul de studii universitare de master acreditat Științe Politice, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

22. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat Relații publice și publicitate, în domeniul de studii universitare de master acreditat Științe ale Comunicării, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul filialei Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

23. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Drept privat, în domeniul de studii universitare de master acreditat Drept, la forma de învățământ cu frecvență, 60 de credite, în cadrul filialei Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

24. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Drept și ordine publică, în domeniul de studii universitare de master acreditat Drept, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

25. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Riscuri naturale, SIG și teledetecție, în domeniul de studii universitare de master acreditat Geografie, la forma de învățământ cu frecvență redusă, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

26. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, în domeniul de studii universitare de master acreditat Filologie, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul filialei Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

27. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie, în domeniul de studii universitare de master acreditat Psihologie, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și transmiterea către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitarii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie, aferentă programului universitar nou înființat;

28. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a delegațiilor de predare, pentru semestrul al II – lea al anului universitar 2020-2021, din cadrul departamentelor Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor;

29. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:
– Psihologie aferentă programului de studii universitare de licență Psihologie (ID)
– Pedagogia învățământului primar și preșcolar aferentă programului de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ID);

30. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor în RNCIS pentru următoarele calificări/programe de studii universitare de licență, respectiv de masterat, organizate în Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:
• Psihologie, program de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență;
• Pedagogie, program de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență;
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar, program de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență;
• Psihopedagogie specială, program de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență;
• Psihologie clinică și psihoterapie, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Psihologie educațională și consiliere, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Politici și management în educație, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Educație timpurie, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Didactici aplicate pentru învățământul primar, program de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență;
• Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Asistență Socială, în domeniul de studii universitare de master acreditat Asistență Socială, la forma de învățământ la distanță, 180 de credite, în cadrul filialei Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.