Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 12 octombrie 2020 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Bălteanu
– Stud. Andrei Alexandru Solomon

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Senatului nr. 2 din 24.09.2020 – Modalitățile de desfășurare a activităților didactice în anul universitar 2020-2021 în sensul restrângerii activităților derulate „față în față” (seminarii și lucrări practice), acestea urmând să se desfășoare în sistem online, cu respectarea reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, conform OMEC nr. 5650 din 2020.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea restrângerii activităților de ordin administrativ care implică prezența fizică a studenților în Universitate (depunerea dosarelor pentru diversele categorii de burse, completarea și semnarea fișelor semestriale, eliberarea diverselor categorii de documente/adeverințe care atestă calitatea de student), în perioada pandemiei de COVID-19, acestea urmând să se realizeze prin mijloace electronice de comunicare.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării muncii personalului didactic-auxiliar din secretariate, în perioada pandemiei de COVID-19, în scopul prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV 2, în condiții alternative de desfășurare a activităților prevăzute de legislația în vigoare, la propunerea Consiliilor Facultăților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Procedurii operaționale privind desfășurarea activităților didactice „față în față” (on-site), pe perioada stării de alertă, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 3 din 24.09.2020.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unui răspuns cu privire la memoriul cu nr. 16870 din 05.10.2020, depus de domnul Conferențiar universitar dr. Adrian Muraru, cu următorul conținut: Plenul Senatului a constatat, raportat la dispozițiile Legii nr.1/2011 a educației naționale și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitar că nu are atribuții ȋn modul de stabilire a statelor de funcții și a normelor didactice care intră ȋn componența acestora, competențe și responsabilități ȋn acest sens avȃnd directorul de department/ consiliul departamentului.