1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea
– Stud. Izabela Raluca Munteanu
– Stud. Dumitru Daniel Badea

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea universității pentru anul 2019, potrivit articolului 10, alineatul (2), punctul (a) din Contractul de Management.

3. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020.

4. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020.

5. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi şef de lucrări, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020.

6. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020.

7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu data de 17 februarie 2020, cu excepția candidaților Ulman Simona-Roxana, Brașoveanu Casandra-Mihaela și Coromelci Cristina Giorgiana, a căror numire se va face începând cu data de 1 martie 2020.

8. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu data de 17 februarie 2020.

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face după validarea concursului de către Ministerul Cercetării şi Inovării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific II.

10. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor universitare din data de 05. 02. 2020, organizate la nivelul universității, pentru alegerea membrilor Senatului Universitar, cadre didactice și de cercetare din partea facultăților și a Institutului de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

11. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor universitare din perioada 20.01.2020 – 27.01.2020, organizate la nivelul universității, pentru alegerea membrilor Consiliilor facultăților și a Comitetelor Științifice ICI, cadre didactice, de cercetare și studenți.

12. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor universitare studențești din perioada 27.01.2020 – 28.01.2020, organizate la nivelul universității, pentru alegerea reprezentanților studenților în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării modalității de susținere a examenului de licență pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, începând cu sesiunea de licență iulie 2020, după cum urmează:
Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală:
o Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (Teologie Ortodoxă Dogmatică) – probă scrisă;
o Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență.
Specializarea Artă sacră:
o Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (Istoria Artei) – probă scrisă;
o Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență / diplomă, disertație și absolvire.

15. Hotărâre cu privire la validarea desemnării unor studenți în structurile de conducere ale universității, cu statut de reprezentanți interimari ai studenților, până la organizarea de noi alegeri, după cum urmează:
o Stud. Adina Breabăn – reprezentantul studenților în Biroul Senat;
o Stud. Alexandra Maria – Chiper – reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație și în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 18 din data 18.12.2008, referitor la finanțarea din fonduri proprii a unor poziții de cercetare din fiecare facultate, după cum urmează:
a) Începând cu data de 1 martie 2020 Universitatea asigură finanțarea, din fondul centralizat, a cheltuielilor cu salariile cercetătorilor din departamentele de cercetare ale facultăților, în limita unui buget reprezentând nivelul a două salarii de CS III, cu vechime maximă, pentru fiecare facultate;
b) Facultățile vor suporta restul cheltuielilor cu salariile cercetătorilor din departamentele de cercetare ale facultății, din fondurile proprii.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Iuliu Bobos – Radu de la Universitatea do Porto din Portugalia, la Școala Doctorală de Geoștiințe, în domeniul Geologie.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Etică a Cercetării din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Eco – antreprenoriat, aferentă programului de studii universitare de master Eco – antreprenoriat, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.