HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 16 decembrie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Andrei – Alexandru Solomon
– Stud. Andreea – Diana Crăciun

2. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Chimie, următorii studenți:

• Reprezentant al studenților din ciclul de licență: Ioana Plăeșu
• Reprezentant al studenților din ciclul de master: Mirela Nistor
• Reprezentant al studenților din ciclul de doctorat: Ioana Radu

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Călin Limbău, ca reprezentant al studenților din cadrul studiilor universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă, în funcția de membru al Consiliului Facultății de Drept.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul care ocupă funcții de conducere la nivelul facultăților și funcții de conducere de cercetare la nivelul ICI UAIC, după cum urmează:
Președinte:
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Membri:
Prof. univ. dr. Corneliu Iațu – Prorector
Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu – Prorector
Reprezentant sindicat: Conf. univ. dr. Neculai Constatin Lungu
Reprezentant DERU: – Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională
Secretar:
DERU – Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională
Membri de rezervă:
Conf. univ. dr. Iulian Constantin Damian
Decanul/Directorul ICI, în cazul în care fapta cercetată este săvârșită de altă persoană cu funcție de conducere decât decanul sau Directorul ICI

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor Operaţionale pentru anul 2022, pentru următoarele structuri:
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Drept
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
• Facultatea de Fizică
• Facultatea de Geografie şi Geologie
• Facultatea de Informatică
• Facultatea de Istorie
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Matematică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă
• Institutul de Cercetări Interdisciplinare

6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar și lector universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar și lector universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei pentru postul de cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de asistent de cercetare ştiinţific, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific III, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

13. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2022-2023 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea și funcționarea programelor de studii universitare integrate (joint degrees).

16. Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Muzeului Satului Moldav, ca secție a Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din strada Dumbrava Roșie, nr. 7-9, Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, conform Hotărârii nr.1/15.12.2021 a Consiliului de Administrație.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Octavian Dospinescu, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Informatică Economică.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului CS III dr. Aurel – Dinu Moscal, la Școala Doctorală de Studii Filologice, în domeniul de studii universitare de doctorat Filologie.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Mariana Hatmanu, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Cibernetică și Statistică.

22. Hotărâre cu privire la neaprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2021 pe o perioadă de trei luni, până la data de 31.12.2021, a doamnei Ancuta – Mihaela Zetiu, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.

23. Hotărâre cu privire la menținerea aprobării înființării programului de studii universitare de master Drept privat, în domeniul de studii universitare de master acreditat Drept, la forma de învățământ cu frecvență, 60 de credite, în cadrul filialei Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Direcției Tehnice privind casarea următoarelor clădiri, cu scopul construirii unui cămin nou, în cadrul Complexului „Titu Maiorescu”:
• Depozit alimentare subteran complex Puskin, nr. inventar 89932;
• Stație hidrofor complex Puskin, nr. inventar 99548;
• Rezervor îngropat 100.000 litri, nr. inventar 2145.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitărilor Serviciului Relații Internaționale, care privesc organizarea JASSY Summer School 2022, conform anexei.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitărilor de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificării Matematici aplicate – în limba engleză, aferentă programului de studii universitare de master Matematici aplicate – în limba engleză, IF, în limba engleză, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).