1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
– Stud. Izabela Raluca Munteanu
– Stud. Alexandra Maria Chiper

2. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Rareş Daniel Ilie, anul I, studii universitare de master, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, începând cu anul universitar 2019 – 2020.

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Fizică, începând cu anul universitar 2019 – 2020, a următorilor studenţi:
o Stud. Alexandra Ioana Popa – anul I, studii universitare de licenţă;
o Stud. Raluca Igescu – anul II, studii universitare de licenţă.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de profesor universitar şi conferenţiar universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar şi asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență, în anul universitar 2020-2021.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 2020-2021.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2020-2021.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii Anexei 1- Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020 – 2024 la Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii art. 24 din Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 14 din 26 septembrie 2019, după cum urmează:
Art. 24. (1) Candidaţii la funcţia de Rector vor depune la Registratura universităţii dosarul de candidatură, conform articolului 9 (alin. 1, 3 și 4) din prezenta metodologie, în termenul prevăzut în Anexa I.
(2) Dosarele de candidatură pentru funcţia de Rector vor fi publicate pe pagina web a Universităţii la încheierea procesului de depunere a candidaturilor.
(3) În intervalul prevăzut în Anexa I din prezenta metodologie, BEC-UAIC va organiza o dezbatere în Aula UAIC, cu participarea tuturor candidaților și cu acordul acestora, privind programele manageriale propuse de aceștia.
(4) Alegerile pentru desemnarea Rectorului UAIC se desfăşoară conform calendarului menționat în Anexa I, în intervalul orar 8.00 – 20.00.
(5) Buletinele de vot sunt tipărite de BEC-UAIC. Pe buletinele de vot candidaţii sunt înscrişi în ordine alfabetică. Rezultatele alegerilor pentru funcția de Rector se afișează în termen de maxim 24 de ore de la închiderea urmelor, ca rezultate provizorii, sub rezerva validării acestora de către Senat.
(6) Rezultatele primului tur al alegerilor sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 2/3 dintre persoanele cu drept de vot din universitate, fiind ales Rector candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, obţinând majoritatea simplă din numărul voturilor valabil exprimate.
(7) În cazul în care niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate sau nu s-a îndeplinit condiția de cvorum, se organizează un al doilea tur de scrutin, conform calendarului din Anexa I, la care participă doar primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
(8) În al doilea tur de scrutin este ales Rector candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din numărul total de voturi valabil exprimate.
(9) Desfăşurarea sesiunii de alegere a Rectorului se consemnează de către BEC-UAIC într-un proces-verbal, redactat conform modelului din Anexa V, care va cuprinde rezultatele votului şi numele celui ales. Procesul-verbal se înaintează Secretariatului Senatului până la data de 18 martie 2020 (dacă Rectorul este ales în turul 1), respectiv 23 martie 2020 (dacă Rectorul este ales în turul 2).
(10) După validarea de către Senat a alegerilor pentru funcţia de Rector al UAIC, se înaintează Ministerului Educaţiei Naționale dosarul alegerilor în vederea confirmării Rectorului ales.
(11) Rectorul ales de comunitatea universitară este supus procedurii de confirmare prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la data alegerii.
(12) Rectorul confirmat încheie cu Senatul un contract de management, care va cuprinde criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.

Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 14 din 26 septembrie 2019, astfel cum a fost revizuită în şedinţa Senatului din 19 decembrie 2019, se anexează prezentei hotărâri.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului CS III, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului Relaţia dintre accesul la finanţare şi stabilitate financiară: rolul infrastructurii financiare, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 3 ianuarie 2020.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului CS, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrică ridicată cu aplicații pentru stocarea energiei și dispozitive nanoelectronice, acronim HIGHkDEVICE, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0175, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 ianuarie 2020.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării programului de studii universitare de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială – locaţia geografică Chişinău, Republica Moldova, în domeniul de licenţă Kinetoterapie, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2020 – 2021 în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării programului de master profesional Laborator medical, în domeniul de master Biologie, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2020 – 2021 în cadrul Facultăţii de Biologie.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Biroului Electoral al Secţiei unice de votare – Sala Senatului care va fi aceeaşi cu cea a Biroului Electoral Central al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, astfel:

Lector. univ. dr. Olga Andreea Urda, Membru
Conf. univ. dr. Irina Bilan, Membru
Lector univ. dr. Ioana Aurelia Gorodea, Membru
Lector univ. dr. Andrei Panu, Membru
Lect. univ. dr. Irina Crumpei – Tanasă, Membru
Stud. drd. Tudor Mugurel Aursulesei, Membru
Stud. drd. Costel Marian Dalban, Membru
Lect. univ. dr. Ancuţa Elena Franţ, Membru supleant
Lect. univ. dr. Sorin Mocanu, Membru supleant
Stud. drd. Sergiu –Adi Loghin, Membru supleant

21. Hotărâre cu privire la aprobarea includerii în Standardele minimale pe domenii pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (perioadă nedeterminată și determinată) din Metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul domeniilor aferente Facultăţii de Teologie Ortodoxă a unui nou domeniu Arte vizuale, având următoarele standarde minimale, cu precizarea că acestea nu se aplică la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare aflate la data emiterii prezentei hotărâri în desfăşurare:
pentru asistent universitar/asistent de cercetare (perioadă determinată și nedeterminată): teza de doctorat publicată la o editură recunoscută; 3 articole științifice publicate, dintre care 2 publicate în reviste BDI; 2 articole științifice publicate în volume ale conferințelor/volume colective sau o expoziție personală într-un spațiu expozițional recunoscut; 2 participări la conferințe naționale sau internaționale.
• pentru lector universitar/șef de lucrări/CS III (perioadă determinată și nedeterminată): teza de doctorat publicată la o editură recunoscută; 5 articole științifice publicate, dintre care 3 publicate în reviste BDI; 3 articole științifice publicate în volume ale conferințelor/volume colective sau 2 expoziții personale într-un spațiu expozițional recunoscut; 4 participări la conferințe naționale sau internaționale.
• pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice de conferenţiar universitar/CS II şi profesor universitar/CS I se aplică criteriile CNATDCU în domeniul Arte vizuale.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea programelor de studii universitare de licenţă pentru care se declanşează procedura de acreditare şi de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2019 – 2020.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea domeniilor universitare de master pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2019 – 2020.