HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 22 iulie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Lect. univ. dr. Ionuț Onose
– Stud. Bianca Artene
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2021-2022.

3. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2021-2022.

4. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2021-2022.

5. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2021-2022.

6. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific I, cu ½ normă și cercetător ştiinţific II, perioadă determinată 2 ani, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific I, respectiv Cercetător Științific II.

7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific II, perioadă nedeterminată, poziția nr. 12 din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii – Centrul CERNESIM, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător Științific II.

8. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, poziția nr. 28 din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Științe ale Naturii – Centrul CERNESIM, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 septembrie 2021.

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 septembrie 2021.

10. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de CS, poziția 2, pe perioadă determinată (12 luni), scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Cum se realizează transformarea sensorial – motrică a informației tactile pentru acțiunile naturalistice cu scop precis?”, cu acronim TOUCH_FOR_ACTION, ID PN-III-P1-1,1-TE2019-1699, TE 32/2020.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea scenariului de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021 – 2022, prin reluarea activităților în format fizic, față în față. În acest context, activitățile de curs/tutorat pot fi desfășurate și în sistem online, astfel:
o Pentru programele de studii organizate la forma de învățământ cu frecvență, activitatea de curs poate fi desfășurată și în sistem online, în limita a cel mult 25% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.
o Pentru programele de studii organizate la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță, activitățile tutorat se pot organiza și în sistem online, în limita a cel mult 75% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării imobilului construcție cu anexe și teren din Str. Gheorghe Asachi, nr. 16, Municipiul Iași, proprietatea Harry Wechsler și Wechsler Family Foundation, conform Memoriului Justificativ, avizat de Consiliul de Administrație.

13.Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

14.Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Cooperarea Academică Internațională.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlurilor onorifice.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Relații Internaționale.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare, din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, după cum urmează:

1. Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul de cercetare și auxiliar de cercetare, din cadrul Departamentului de Știine Exacte și Științe ale Naturii:

Președinte: CS I dr. habil. Mariana Neamțu;
Membri: CS II dr. Felix Tencariu;
CS III dr. Andreea Georgiana Bulai;
Reprezentant sindicat;
Reprezentatul D.E.R.U. Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională.

2. Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul de cercetare și auxiliar de cercetare, din cadrul Departamentului de Științe Socio – Umane:

Președinte: CS II dr. Aurelian – Petruș Plopeanu;
Membri: CS II dr. Mădălina Andreea Ungureanu;
CS III dr. Liviu Petcu;
Reprezentant sindicat;
Reprezentatul D.E.R.U. Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și administrativ din cadrul Stațiunii de Cercetare Științifică și Practică Studențească “Vasile Băcăuanu” Ștefănești a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Președinte:
Prof. univ. dr. Corneliu Iațu – Prorector;

Membri:
Șef lucrări univ. dr. Ionuț – Gabriel Plăvan;
Costel Plade – Director Administrativ;
Reprezentant sindicat: Cerasela – Nectara Ciocoiu;
Reprezentant DERU: Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională;

Secretar:
DERU – Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională;
Membru de rezervă:
Ec. Liliana Iftimia, Director Economic și de Resurse Umane.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Proceduriilor operaționale privind accesul peronalului didactic și de cercetare din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași la infrastructura mare de cercetare din Departamentele și Centrele de cercetare ale Institutului de Cercetări Disciplinare.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 – studii universitare de licență şi de master.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 de la Şcoala şi Grădiniţa „Junior” după cum urmează:

1. Şcoala “Junior”
• 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
• 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

2. Grădiniţa “Junior”
• 700 lei – taxa de şcolarizare pentru copiii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
• 1150 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de școlarizare în cuantum de 3000 lei, pentru studenții pe “Cont Propriu în Lei” care urmează cursurile Anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2021 – 2022.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs propusă de Facultatea de Fizică, pentru ocuparea postului de Cercetător Științific (poziția 6) în cadrul proiectului de cercetare “Senzori MicroLIBS pentru misiuni robotizate de explorare planetară și astrobiologice”, acronim ROBIM, contract nr. PCE 197/2021, formată din:

Președinte:
Conf. univ. dr. habil Silviu – Octavian Gurlui, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:
Conf. univ. dr. Dan – Gheorghe Dimitriu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Nicanor Cimpoeșu, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;
Prof. univ. dr. habil. Liviu Leontie, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Lect. univ. dr. Silvestru – Bogdănel Munteanu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Marina – Aura Dariescu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. habil. Emilia – Dorina Creangă, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Leonidas Rados, la Școala Doctorală a Facultății de Istorie, în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Leontina Păvăloaia, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Ioan – Bogdan Robu, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Mihai Carp, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și inițierii procedurilor de acreditare a următoarelor programe de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar:
• Dezvoltarea competențelor pentru educația specială ;
• Prevenirea comportamentelor agresive de tip bullying și cyberbullying la nivelul comunităților școlare.

29. Hotărâre cu privire la aprobarea lichidării programului de studii Masterat european de protecție a drepturilor copilului, IF, din cadrul domeniului Asistență Socială, începând cu anul universitar 2021 – 2022.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurii de înființare a unor programe de studii (extensiune/dipomă dublă) la Extensiunea Bălți, Republica Moldova, conform hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/09.07.2021, după cum urmează:
• Inginerie geologică;
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar;
• Fizică pentru formarea cadrelor didactice pentru învățămânul preuniversitar;
• Fizică medicală;
• Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie
• Studii religioase.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer.

32. Hotărâre cu privire la validarea provizorie a doamnei prof. univ. dr. Lenuța Alboaie, în funcția de director a Centrului de Transfer Tehnologic iTrransfer.

33. Hotărâre cu privire la aprobarea alocării spațiului pentru funcționarea Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer, pentru următoarea perioadă de 5 ani, în acord cu prevederile hotărârii BECA nr. C2/10.03.2017 de alocare a spațiului (sala C109), respectiv ale hotărârii BECA nr. 21A/ 30.05.2019 privind refuncționalizarea etajului 3 corp C.