HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 22 septembrie 2022

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

 – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu

 – Stud. Daniela Adriana Tanasă

– Stud. Diana Maria Crăciun           

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizurii denumirii comisiilor de specialitate ale Senatului în acord cu denumirile prorectoratelor, după cum urmează:
 • Comisia nr. 1 – Pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • Comisia nr. 2 – Pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC;
 • Comisia nr. 3 – Pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe;
 • Comisia nr. 4 – Pentru managementul resurselor umane și evaluarea activității;
 • Comisia nr. 5 – Pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
 • Comisia nr. 6 – Pentru relația cu studenții, alumni și mediul economic;
 • Comisia nr. 7 – Pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisilor de specialitate ale Senatului.
 1. Hotărâre cu privire la validarea componenței Consiliilor Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 2022 – 2027, după cum urmează:
 • Consiliul Școlii Doctorale de Biologie
 • Consiliul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social – Politice
 • Consiliul Școlii Doctorale de Fizică
 • Consiliul Școlii Doctorale de Informatică
 • Consiliul Școlii Doctorale de Istorie
 1. Hotărâre cu privire la validarea doamnei Lector univ. dr. Corina Gabriela Bădeliță în funcţia de prodecan al Facultății de Litere.
 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului Lector univ. dr. pr. Iosif Iacob, în funcţia de prodecan al Facultății deTeologie Romano – Catolică.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru:
 • Programul de formare psihopedagogică nivelul I (studii universitare de licență), valabile pentru seria 2022 – 2025/2026;
 • Programul de formare psihopedagogică nivelul II (studii universitare de master), valabile pentru seria 2022 – 2023/2024;
 • Programul de formare psihopedagogică nivelul I, în regim postuniversitar, cu durata de 6 luni, valabil pentru seria 2022 – 2023;
 • Programul de formare psihopedagogică nivelul II, în regim postuniversitar, cu durata de 6 luni, valabil pentru seria 2022 – 2023;
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru personalul didactic de predare din departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru personalul de cercetare din ICI UAIC, facultăți și structurile aferente din subordinea Rectoratului, pentru anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2022 – 202
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților de acordare a delegațiilor de predare, pentru anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postodctorale de cercetare avansată, organizate în cadrul cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2022– 2024).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următoarelor cadre didactice:
 • Prof. univ. dr. Alexandra Raluca Iordan – Facultatea de Chimie;
 • Prof. univ. dr. Dumitru Stan – Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice;
 • Prof. univ. dr. Alexandru Stancu – Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. habil. Liviu Leontie – Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon – Facultatea de Istorie;
 • Prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea datei de înmatriculare la studiile universitare de doctorat, pentru candidații admiși în anul universitar 2022 – 2023, să fie 03 octombrie 2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea, conform Hotărârii nr. 1/15.09.2022 a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizării unei noi sesiuni de admitere la studiile universitare de doctorat, după cum urmează:
 • Înscrierea candidaților: 23 – 26 septembrie 2022 (cu excepția zilelor de 24 și 25           septembrie);
 • Selecția candidaților: 27 septembrie 2022;
 • Afișarea rezultatelor: 27 septembrie 2022
 • Contestații (doar pentru proba scrisă) – 28 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor – 29 septembrie 2022
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză pentru concursul de ocupare a postului de cercetător științific, poziția nr. 11 din statul de funcții, perioadă determinată de 5 luni, timp de lucru parțial 2 ore/zi , din cadrul proiectului de cercetare „O reevaluare a plsatirilor românești din secolului al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative/ Re-evaluating the Sixteenth – Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies”, cu acronim roPSALT, contract de finanțare PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză pentru concursul de ocupare a postului asistent de cercetare științifică, poziția nr. 5 din statul de funcții, perioadă determinată, timp de lucru parțial 1,7 ore/zi , din cadrul proiectului de cercetare „Romanul memoriei în postcomunism: subgenuri, generații, rețele transnaționale”, cu acronim MEMORO, contract de finanțare PN-III-P1-1.1-TE-2021-1429.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 – 2023 de la Şcoala Gimnazială „Junior”, nivel gimnazial, nivel primar și nivel preșcolar, după cum urmează:
 • Școala Gimnazială „Junior” – nivel gimnazial
 • 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Școala Gimnazială „Junior” – nivel primar
 • 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Școala Gimnazială „Junior” – nivel preșcolar
 • 700 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1150 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, doamnei conf. univ. dr. Diana Gradu, de la Facultatea de Litere, în anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unei delegații de predare în anul universitar 2022 – 2023, domnului asist. dr. Lucian Mihael Bălănuță, din cadrul Facultății de Litere.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea București, Facultatea de Drept, doamnei prof univ. dr. Mihaela Tofan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector univ. dr. Simona Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din București, doamnei lector univ. dr. Francisca Solomon, de la Facultatea de Litere, în anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, doamnei conf. univ. dr. Sorina Chiper, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor Facultății de Drept de acordare a statutului de cadru didactic asociat pentru anul universitar 2022 – 2023, după cum urmează:
 • Peter NIJKAMP – Profesor, director proiect ReGrowEU
 • Karima KOURTIT – Cercetător la Vrije Universiteit Amsterdam
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către domnul Mercaș George Lucian, absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Drept, specializarea Drept, în sesiunea septembrie 2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către domnul Dan Miron, absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Informatică și Contabilitate de Gestiune, la Universitatea „Danubius” din Galați, în sesiunea februarie 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea 12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitările de amânare a susținerii tezei de doctorat, după cum urmează:

 

Nume și prenume Coordonator Anul înmatriculării Situația PPUA Data limită până la care sunt sub incidența lg. 49/2013
Huțanu Elena Prof. univ. dr. Grozavu Adrian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Ciurte Dan Prof. univ. dr. Grozavu Adrian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Nepotu Grigore Prof. univ. dr. Grozavu Adrian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Paveluc Larisa Elena Prof. univ. dr. Grozavu Adrian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Talabă George Daniel Prof. univ. dr. Marin Fotache 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Fedor Andreea Prof. univ. dr.

Corneliu Iațu

2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Nechifor Daniela Prof. univ. dr. Lucian Leuștean 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Popoiu George Prof. univ. dr. Henri Luchian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Marilena Lupașcu Prof. univ. dr. Henri Luchian 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Simion Alin Ciprian Prof. univ. dr. Henri Luchian

 

2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Lungu (căs. Cămănaru) Magdalena Prof. univ. dr. Adriana Prodan 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Adrian Constantin Rotar Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Iuliana Ilașcă Prof. univ. dr. Simona Mihaela Modreanu 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Șerban Andreea Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Caraman Cristian Prof. univ. dr. Spiridon Pralea 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Ciuciu Lidia Cerasela Prof. univ. dr. Cristian Enăchescu 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Bacaoanu Mirela Crenguța Prof. univ. dr. Nicoleta Dumitrașcu 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024
Preda Valeriu Bogdan Prof. univ. dr. Lucian Leuștean 2017 PCS + 2 rapoarte 30.09.2024

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2022, pe o perioadă de doi ani, până la data de 30.09.2024, a domnului Ionuț – Vlăduț Ghionoiu, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social – Politice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2022, pe o perioadă de un an, până la data de 30.09.2023, a domnului Tudor – Matei Rusu, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept.
 1. Hotărâre cu privire la neaprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea 12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării  de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Raluca Melenciuc, din cadrul Școlii Doctorale de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la neaprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea 12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a domnului Alexandru Țîrdea, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la neaprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea  12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitării  de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Cristiana Manea, din cadrul Școlii Doctorale de Geoștiințe a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea amenajării temporare a unei parcări pe durata renovării Corpului O, pe partea dreaptă a aleii de intrare spre Corpul B, sub rezerva îndeplinirii condițiilor legii.