Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Andrei Alexandru Solomon
– Stud. Iustin Gheorghe Jalaboi

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 14 din 26 septembrie 2019 și revizuită prin Hotărârea Senatului nr. 14 din 19 decembrie 2019, prin introducerea unui nou articol, art. 151, care va avea următorul cuprins:

Art. 151 (1) În situații de forță majoră (stare de urgență, stare de alertă, etc.) ședința de alegeri a conducerii departamentului se va desfășura prin teleconferință audio-video, prin intermediul unei platforme care să asigure înregistrarea ședinței și exprimarea votului secret. Ulterior ședinței, se vor transmite Biroului Electoral Central procesul-verbal şi raportul votului electronic, descărcat din platforma online utilizată.

(2) În ipotezele în care, raportat la numărul de membri din departament și regulile impuse de situația de forță majoră, o ședință fizică este posibilă, aceasta se poate organiza, prin decizia Consiliului Departamentului, după consultarea prealabilă a tuturor membrilor departamentului, dacă anterior datei stabilite au confirmat prezența fizică un număr suficient de persoane, pentru a se asigura cvorumul.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii punctelor 32 – 36 din Anexa 1- Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020 – 2024 la Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, mandatul 2020-2024, care vizează calendarul alegerilor directorilor de departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor, după cum urmează:

Nr. ACTIVITATE TERMEN
32 Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Director de departament și a declarațiilor de candidatură pentru Consiliul departamentului 27 iulie – 3 august 2020
33 Alegerea directorilor de departament și a membrilor Consiliilor departamentelor.

Dacă nu se întrunește cvorumul legal, alegerile se reiau cel târziu la data de 7 august 2020

4 – 6 august 2020
34 Depunerea eventualelor contestații 10 august 2020
35 Soluționarea eventualelor contestații 12 august 2020
36 Ședință de Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de director de departament și membru în Consiliul departamentului 13 august 2020

4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și a numărului de locuri cu taxă pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 10 din 30.01.2020, precum și Probele concursului de admitere on-line pentru doctorat și a criteriilor de departajare, anul universitar 2020-2021.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar 2020 – 2021, a doamnei Prof. univ. dr. Dorina – Emilia Creangă de la Facultatea de Fizică.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare, în conformitate cu art. 314 din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, din cadrul Secretariatului General al Universităţii, după cum urmează:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și personal;
Membri: Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe;
Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ, Cadru didactic, Facultatea de Drept;
Costel Palade, Director General Administrativ;
Mariana Petcu – Secretar Şef Universitate;
Cerasela – Nectara Ciocoiu, Reprezentant din partea Sindicatului;
Ing. Tiţa Larie, Reprezentant al Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională (Şef Serviciu);
Membru supleant: Conf. univ. dr. Florin Brînză, Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC;
Secretar comisie: Un reprezentant al Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și administrativ din cadrul Direcției Cămine și Cantine, după cum urmează:

Preşedinte: Costel Palade, Director General Administrativ;

Membri: Ec. Strugariu Andreea – Șef Serviciu Schimburi Internaționale;
Ec. Grecu Roxana/ec. Dragalina Roxana/Ec. Dima Mihaela Gabriela*
Reprezentant din partea Sindicatului: analist I (S) Amarii Florin;
Reprezentant al Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;
Secretar comisie: o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională;
Membru supleant: Șef birou Complex „Târgușor Copou” Graur Elena.

* se va constitui cu acel membru al serviciului/biroului din care face parte persoana cercetată disciplinar