HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 24 iunie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: Conf. dr. Cezar Honceriu
Stud. Monica Chicuș
Stud. Bianca Artene

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2021-2022 (studii universitare de licență și master – IF, IFR, ID).

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2021 – 2022, anul I de studii.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2021 – 2022, anul I de studii.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat.

6. Hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, în anul universitar 2020 – 2021, după împlinirea vârstei de 65 de ani, a domnului lect. univ. dr. Alexandru Mihai Lăzescu, de la Facultatea de Litere.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2021 – 2022, a următoarelor cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic:

• Prof. univ. dr. Alexandra – Raluca Iordan, Facultatea de Chimie;
• Conf. univ. dr. Dănuț – Gabriel Cozma, Facultatea de Chimie;
• Prof. univ. dr. Luminița Cocârță, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
• Prof. univ. dr. habil. Liviu Leontie, Facultatea de Fizică;
• Prof. univ. dr. Alexandru Stancu, Facultatea de Fizică;
• prof. univ. dr. Dumitru Stan, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice;
• Prof. univ. dr. Dorel Lucanu, Facultatea de Informatică;
• Prof. univ. dr. Alexandru – Florin Platon, Facultatea de Istorie;
• Conf. univ. dr. Marina Vraciu, Facultatea de Litere;
• Lector univ. dr. Corina Mohorianu, Facultatea de Matematică;
• Prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
• Conf. univ. dr. Merișor Georgeta Dominte, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. univ. dr. Henri Luchian, de la Facultatea de Informatică.

10. Hotărâre cu privire la neaprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. univ. dr. Constatin Sălăvăstru, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice.

11. Hotărâre cu privire la neaprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. univ. dr. Ovidiu Florin Călțun, de la Facultatea de Fizică.

12. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de asistent de cercetare științifică, perioadă determinată, în cadrul proiectului COPI-QuP, poziția nr. 4 din statul de funcții al Centrului RAMTECH, din cadrul Facultății de Informatică, scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei de Etică a unității utilizatoare de animale folosite în scopuri științifice, din cadrul Facultății de Biologie, prin înlocuirea domnului CS dr. Ștefan Adrian Strungaru, cu domnul șef lcr. dr. Gabriel Plăvan.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare, în conformitate cu art. 314 din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, după cum urmează:

1. Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic și de cercetare:
Președinte: Prof. univ. dr. Adrian Grozavu;
Membri: Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar;
Prof. univ. dr. Ionel Muntele;
Reprezentatul D.E.R.U. Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională;
Reprezentant sindicat (departament de Geografie), Asist. dr. Lucian Roșu.

2. Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic:

Președinte: Prof. univ. dr. Adrian Grozavu;
Membri: Prof. univ. dr. Dan Stumbea;
Conf. univ. dr. Lilian Niacșu;
Reprezentatul D.E.R.U. Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională;
Reprezentant sindicat (departament de Geologie), Șef lucr. Mitică Pintilei

15. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2021.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării a 40 de burse doctorale din veniturile proprii ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”din Iași pentru doctoranzii înmatriculați începând cu 1 octombrie 2021.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetător cu experiență (CS III), poziția nr. 4, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a autorităților de Reglementare”, cu acronim SAVEBEHAVE. Numirea pe post se va face începând cu data de 12 iulie 2021.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, în temeiul Legii Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având următorul cuprins:
o În vederea stimulării activității de cercetare în UAIC, Biroul Executiv al Consiliului de Administrație propune introducerea unui nou instrument de finanțare din venituri proprii al UAIC, și anume Grantul de Cercetare Individuală (acronim GCI), grant de tip necompetitiv.
o Fiecare cadru didactic și cercetător din UAIC poate aplica anual pentru obținerea GCI, pe baza unei aplicații individuale GCI.
o Modelul de grant GCI, suma alocată și toate celelalte aspecte care țin de legalitatea și buna funcționare a noului instrument de finanțare vor fi stabilite anual de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea desfășurării sesiunii speciale de susținere a examenului de finalizare a studiilor în perioada 1 – 5 septembrie, pentru studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2020 – 2021 și pentru studenții care, din motive medicale, nu au putut susține examenul de licență în sesiunea iulie 2021.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Arheologie, civilizație și artă antică, în domeniul acreditat Istorie, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile, în cadrul extensiunii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Universitatea Umanistă din Ismail.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și întocmirii documentației în vederea obținerii autorizării provizorii de funcționare a următoarelor programe de studii universitare de licență:
o Administrație Publică, la forma de învățământ cu distanță, pentru filiala Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
o Finanțe și Bănci, la forma de învățământ cu distanță, pentru filiala Botoșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a următoarelor calificări, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS):
o Administrație Publică, aferentă programului de studii universitare de licență Administrație Publică, în limba română, în cadrul Filialei Botoșani, ID, 180 de credite de studii transferabile;
o Finanțe și Bănci, aferentă programului de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, în limba română, în cadrul Filialei Botoșani, ID, 180 de credite de studii transferabile.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea încadrării programului de master de cercetare Studii avansate în chimie în domeniul de master acreditat Chimie, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în limba engleză, 120 de credite transferabile.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Resurse Umane, aferentă programului de studii universitare de licență Resurse Umane, IF, în limba română, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

25. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Sociologie, aferentă programului de studii universitare de licență Sociologie, IF, în limba română, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

26. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Securitate comunitară și controlul violenței, aferentă programului de studii universitare de master Securitate comunitară și controlul violenței, IF, în limba română, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

27. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării informațiilor calificării Politici publice și management instituțional, aferentă programului de studii universitare de master Politici publice și management instituțional, IF, în limba română, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

28. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea “Babeș – Bolyai” din Cluj – Napoca, în cadrul Facultății de Biologie și Geologie, programul de master Bioinformatică, domnului prof. univ. dr. habil Marius Mihășan, de la Facultatea de Biologie, pe parcursul anului universitar 2021-2022.

29. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare studii de către doamna Ciobanu Carmen – Mariana căs. Bîrlescu, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Administrație Publică, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Administrație Publică, în sesiunea iulie 2021.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către domnul Arseni Horațiu Silvian, absolvent a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Management, la Universitatea „Artifex” din București, Facultatea de Management – Marketing, în sesiunea iulie 2021.

31. Hotărâre cu privire la neaprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Ștefania – Lavinia Pricochi, absolventă a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea Litere, specializarea Limba și literatura franceză, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, în sesiunea iulie 2021.