Hotărârile Senatului Ordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 27 mai 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

 

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– stud. Roxana Bălteanu
– stud. Andrei Alexandru Solomon

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar.

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Ștefan Tihon, din anul I, program de studii de masterat “Mediul actual și dezvoltare durabilă” în funcția de reprezentant al studenților în Consiliului Facultății de Geografie și Geologie.

4. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei – doctorand Irina – Marinela Deftu, ca reprezentant interimar al studenților – doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale de Studii Filologice.

5. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei – doctorand Marina Stăuceanu și studentului – doctorand Dumitru Daniel Badea, ca reprezentanți interimari al studenților – doctoranzi ai Consiliului Școlii Doctorale de Geoștiințe.

6. Hotărâre cu privire la validarea doamnei conf. univ dr. Laura – Gabriela Sârbu în funcția de membru al Consiliului Facultății de Chimie.

7. Hotărâre cu privire la validarea componenței revizuite a Consiliilor Școlilor Doctorale, în urma alegerii unor noi membri ai acestor structuri.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și a numărului de locuri cu taxă pentru admiterea la studii universitare de licență.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și a numărului de locuri cu taxă pentru admiterea la studii universitare de masterat.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de licenţă, în anul universitar 2021 – 2022, pentru românii de pretutindeni.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de masterat, în anul universitar 2021 – 2022, pentru românii de pretutindeni.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar și lector universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific I și cercetător științific II, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific și asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de evaluare a candidaturilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante Facultatea de Fizică, formată din:
• Președinte:
Conf. univ. dr. Iordana Aștefănoaiei – Director al Departamentului de Fizică
• Membri:
Conf. univ. dr. habil. Ionuț Topală – Prodecan;
Conf. univ. dr. habil Dan Dimitriu
• Membru supleant:
Lect. Univ. dr. Radu Tanasa

20. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de Înființare, Evaluare, și Recunoaștere Instituțională a Unităților de Cercetare – Dezvoltare – Inovare din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Institutului de Cercetări Interdisciplinare, din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de CS II, poziția 4, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Dezvoltarea unei noi generații de agenți antimicrobieni cu schelet hibrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase”, cu acronim ANTIM-HET-ECO, cod proiect PN-III-P4-ID-PCR-2020-0371.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de CS III și doctorand, pozițiile 8 și 9, pe perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Nanoreactoare fotocatalitice inovative, de tip miez/manta@gol@manta”, cu acronim GHOST 3D.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de masterand, poziția 5, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizând fotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D”, cu acronim Revolution3D.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de CS III, poziția 5, pe perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare “Dezvoltarea unei noi generații de agenți antimicrobieni cu schelet hibrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase”, cu acronim ANTIM-HET-ECO, cod proiect PN-III-P4-ID-PCR-2020-0371.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea au fost aprobate comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător cu experienţă – CS III și doctorand, aflate în statul de funcții al proiectului de cercetare „Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O Analiză Socio – Economică din perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a Autorităților de Reglementare”, acronim SAVEBEHAVE, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929, pe perioadă determinată.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2020 şi a Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31. 12. 2020 (Bilanţul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial) ale Fundaţiei „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de superificie cu Primăria Municipiului Iași, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 99 de ani și cu suportarea tuturor costurilor legate de constituirea dreptului de supeficie de către Primărie, pentru suprafețele aferente unor statui amplasate pe terenul ce aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

29. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, în anul universitar 2020 – 2021, după împlinirea vârstei de 65 de ani, a domnului prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea sesiunii de examene din perioada 01-10 septembrie 2021, prevăzută în structura anului universitar 2020-2021, pentru a fi destinată studenților care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2020-2021 și studenților care, din motive întemeiate, nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrului II, indiferent de anul de studiu.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Chimie medicală, aferentă programului de studii universitare de licență Chimie medicală, în limba română, în cadrul Extensiunii Bălți din Republica Moldova, IF, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

32. Hotărâre cu privire la propunerea ca Structura anului universitar 2021-2022 să fie repusă ȋn discuţie în şedinţa următoare de Senat, având ȋn vedere că aceasta nu a fost aprobată.

33. Hotărâre cu privire la neaprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Magria C. Andra – Mariana, absolventă a Universității de Științe și Arte “Gheorghe Cristea” din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, specializarea Relații Economice Internaționale, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Economie și Afaceri Internaționale, în sesiunea iulie 2021.

34. Hotărâre cu privire la neaprobarea susținerii examenului de licență de către domnul Filer Ștefan, absolvent al Universității de Științe și Arte “Gheorghe Cristea” din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, specializarea Relații Economice Internaționale, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Economie și Afaceri Internaționale, în sesiunea iulie 2021.