1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte:  – Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc
Membri:       – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Adrian Ciobanu
– Stud. Valentin Bogdan Roşca

2. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Biologie, începând cu anul universitar 2019 – 2020 a următorilor studenţi:
o Stud. Maria Jouda Bader – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
o Stud. Alexandra Săvucă – reprezentantul ciclurilor de studii universitare de master şi doctorat.

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei – doctorand Elena – Iren Hâncu, ca reprezentant al studenților – doctoranzi în Consiliul Şcolii Doctorale de Biologie, începând cu anul universitar 2019 – 2020.

4. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, începând cu anul universitar 2019 – 2020 a următorilor studenţi:
o Stud. Sofia Bianca Curcă, anul II, studii universitare de licenţă;
o Stud. Ştefan Robert Netu – anul II, studii universitare de licenţă.

5. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Geografie şi Geologie, începând cu anul universitar 2019 – 2020 a următorilor studenţi:
o Stud. Larisa Georgiana Roman – reprezentantul domeniului Geografie;
o Stud. Dumitru Paşcan – reprezentantul domeniului Ştiinţa Mediului;
o Stud. Roxana Bălteanu – reprezentantul domeniului Inginerie Geologică.

6. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Alexandru Oloieri, ca reprezentant al studenților ciclului studiilor universitare de licenţă în Consiliul Facultăţii de Informatică, începând cu anul universitar 2019 – 2020.

7. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Istorie, începând cu anul universitar 2019 – 2020 a următorilor studenţi:
o Stud. Cristina Tipu – anul I, studii universitare de master;
o Stud. – drd. Cozmin Valerian Broşteanu – anul II, studii universitare de doctorat.

8. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, începând cu anul universitar 2019 – 2020 a următorilor studenţi:
o Stud. Sergiu Sităruş – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
o Stud. Mihaela Jitariu – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2020 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Biologie pentru anul 2020.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Chimie pentru anul 2020.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Drept pentru anul 2020.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor pentru anul 2020.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport pentru anul 2020.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice pentru anul 2020.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Fizică pentru anul 2019.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Geografie şi Geologie pentru anul 2020.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Informatică pentru anul 2020.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Istorie pentru anul 2020.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2020.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Matematică pentru anul 2020.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pentru anul 2020.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Departamentului Interdisciplinar Ştiinţe Socio – Umane pentru anul 2020.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Teologie Romano – Catolică pentru anul 2020.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru anul 2020.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Departamentului Interdisciplinar Ştiinţe pentru anul 2020.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Biroului Electoral Central Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere academică, pentru mandatul 2020 – 2024, prin validarea alegerii doamnei lect. univ. dr. Irina Crumpei – Tanasă ca membru titular în locul domnului prof. univ. dr. Adrian Netedu şi alegerea domnului lect. univ. dr. Sorin Mocanu ca membru supleant. Noua componență a Biroului Electoral Central Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următoarea:

Conf. univ. dr. Irina Bilan, Membru
Lector. univ. dr. Olga Andreea Urda, Membru
Lector univ. dr. Ioana Aurelia Gorodea, Membru
Lector univ. dr. Andrei Panu, Membru
Lect. univ. dr. Irina Crumpei – Tanasă, Membru
Stud. drd. Tudor Mugurel Aursulesei, Membru
Stud. drd. Costel Marian Dalban, Membru
Lect. univ. dr. Ancuţa Elena Franţ, Membru supleant
Lect. univ. dr. Sorin Mocanu, Membru supleant
Stud. drd. Sergiu –Adi Loghin, Membru supleant

29. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării domeniului de studii universitare de doctorat Ştiinţe Administrative în cadrul Şcolii Doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Centrului de Multiculturalism Azer în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea amplasării Secţiei unice de votare în Sala Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru următoarele etape din cadrul alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere academică – mandatul 2020 – 2024:

o 5 februarie 2020, interval orar 08.00 – 20.00 – alegerea membrilor Senatului;
o 7 februarie 2020, interval orar 08.00 – 20.00 – alegerea membrilor Senatului, dacă nu se întruneşte   cvorumul legal;
o 11 martie 2020, interval orar 08.00 – 20.00 – alegeri pentru funcţia de Rector (turul I);
o 13 martie 2020, interval orar 08.00 – 20.00 – alegeri pentru funcţia de Rector (turul I), dacă nu se întruneşte cvorumul legal;
o 18 martie 2020, interval orar 08.00 – 20.00 – alegeri pentru funcţia de Rector (turul II).

32. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice, sub forma unor video-conferinţe, la Universitatea Catolică din Angers, Franţa, domnului conf. univ. dr. Victor Surugiu, de la Facultatea de Biologie, în anul universitar 2019-2020.

33. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Facultăţii de Informatică.

34. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 5 şi a art. 9 alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Facultăţii de Chimie, după cum urmează:
Art. 5: Şedinţele de Consiliu sunt ordinare – o dată pe lună – şi extraordinare, cu ordinea de zi dedicată unui eveniment special. Discuţiile din Consiliu pe marginea ordinii de zi şi deciziile luate sunt consemnate într-un proces verbal. Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului se face cu cel puţin o zi calendaristică înainte de data şedinţei, de către Decanul Facultăţii.
Art. 9. alin. 4: Semnificaţia votului este: pentru, împotrivă sau abţinere.

35. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 16 şi a art. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare a Facultăţii de Chimie, după cum urmează:
Art. 5: Unitatea executivă a Consiliului facultăţii de Chimie este Biroul Executiv al Facultăţii. Biroul Executiv al Facultăţii este compus din: decan, prodecan/prodecani, administrator şef şi un reprezentant al studenţilor din Consiliul Facultăţii.
Art. 9. alin. 4: Biroul Executiv al Facultăţii se reuneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare. La şedinţele Biroului Executiv al Facultăţii pot fi invitaţi fără drept de vot: directorii de departamente, directorii centrelor de cercetare, secretarul şef al facultăţii, liderul grupei sindicale din facultate sau alte persoane.

36. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 – Formularul de auto-evaluare a performanțelor, în vederea obținerii unei gradații de merit la Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare, specifică Facultăţii de Chimie, avizată în Consiliul Facultății de Chimie.