Hotărârile Senatului Universității din data de 30 aprilie adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Beniamin Vlăduț Faraonel
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii art. 3 alin. (1) lit. a) și a art. 6 lit. a) din Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare, care vor avea următorul cuprins:

Art. 3 alin. (1) lit. a) Direcția Resurse Umane calculează, pentru anul următor, numărul total de sporuri de performanță academică și gradații de merit care ar putea fi acordate, și transmite Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, cu avizul Rectorului, un document care cuprinde, pentru fiecare Facultate (și defalcat pentru fiecare departament, acolo unde este cazul) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, separat pentru posturile didactice, respectiv pentru posturile de cercetare, următoarele informații:
– numărul total al gradațiilor de merit care ar putea fi acordate potrivit legii;
– numărul gradațiilor de merit disponibile (calculat ca diferență între numărul total de gradații de merit care ar putea fi acordate și numărul gradațiilor de merit acordate și care nu expiră în anul de referință);
Art. 6. a) Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, cu avizul Rectorului, aprobă calendarul de concurs, care cuprinde:
– perioada în care se propun și aprobă Comisiile de evaluare a dosarelor de acordare a gradațiilor de merit şi Comisiile de soluționare a contestațiilor la nivelul Facultăţilor;
– perioada depunerii dosarelor de concurs;
– perioada de evaluare a candidaturilor;
– termenul privind comunicarea rezultatelor evaluării;
– perioada de depunere a contestațiilor;
– perioada de evaluare a contestațiilor;
– termenul de comunicare a rezultatelor evaluării contestațiilor;
– termenul de întocmire a propunerii centralizate privind acordarea gradațiilor de merit și de transmitere a acesteia către Senatul Universităţii în vederea validării.
Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare, adoptată în şedinţa Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la data de 13.12.2018 și revizuită în ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 30.04.2020, se anexează prezentei hotărâri.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2019 – 2020, a următoarelor cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în anul academic în curs:
– Prof. univ. dr. Maria – Magdalena Zamfirache, Facultatea de Biologie;
– Lector univ. dr. Stelian Onica, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător cu experienţă – CS III, cercetător postdoctoral – CS, masterand, aflate în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă, acronim ReGrowEu, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166 pe perioadă determinată.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Biroului pentru Formarea Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, în cadrul Secretariatului General al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de licență, diplomă, disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de master pe perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020 – 2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță) pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea online a admiterii la programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2020 – 2021 pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020 – 2021 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă) pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind evaluarea online a rapoartelor din programul de cercetare științifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susţinerii publice online pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 13 alin. (1), art. 16 și a art. 19 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Art. 13 alin (1) Dosarul de concurs se depune personal la adresa specificată pe pagina web a concursului, sau se trimite prin intermediul serviciilor poștale care permit confirmarea primirii, sau prin email.

Art. 16
(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (prelegeri, cursuri, interviuri, seminarii, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).
(2) Probele de concurs, cu excepția evaluării dosarului de concurs, se vor susține de către candidați în sistem online, prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în prezența în mediul virtual a tuturor membrilor comisiei de concurs.
(3) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs se aplică doar în perioadele în care dispozițiile legale nu permit organizarea concursului prin prezența fizică a membrilor comisiei și candidaților.
(4) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul facultății.
(5) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.

Art. 19
(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.
(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna și le vor transmite electronic pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 16, alin. 3.
(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.
(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat de către membrii acesteia, după care va fi transmis electronic decanului facultății, doar în condițiile precizate la articolul 16, alin. 3.
(5) Consiliul facultăţii verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează sau nu avizează raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de consiliul facultăţii.
(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă sau nu aprobă raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași după cum urmează:

Art. 12 alin (1) Dosarul de concurs se depune personal la adresa specificată pe pagina web a concursului, sau se trimite prin intermediul serviciilor poștale care permit confirmarea primirii, sau prin email.

Art. 15
(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (prelegeri, cursuri, interviuri, seminarii, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).
(2) Probele de concurs, cu excepția evaluării dosarului de concurs, se vor susține de către candidați în sistem online, prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în prezența în mediul virtual a tuturor în membrilor comisiei de concurs.
(3) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs se aplică doar în perioadele în care dispozițiile legale nu permit organizarea concursului prin prezența fizică a membrilor comisiei și candidaților.
(4) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul Facultății/ICI.
(5) Pentru posturile pe perioadă nedeterminată, una dintre probele de concurs o constituie un interviu, în care candidatul va prezenta rezultate profesionale anterioare, conforme cu profilul postului, precum şi planul de dezvoltare a carierei ştiinţifice.
(6) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul concursului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei efective.

Art. 18
(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.
(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna și le vor transmite electronic pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3.
(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.
(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat de către membrii acesteia, după care va fi transmis electronic Decanului Facultății/Directorului General ICI, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3.
(5) Consiliul Facultăţii/Consiliul Științific al ICI verifică respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia Universităţii şi avizează legalitatea desfășurării concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de Consiliul Facultăţii/Consiliul Științific al ICI.
(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă, dacă este cazul, Raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Art. 12 alin. (1) Dosarul de concurs se depune personal la adresa specificată pe pagina web a concursului, sau se trimite prin intermediul serviciilor poștale care permit confirmarea primirii, sau prin email.

Art. 15
(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (prelegeri, cursuri, interviuri, seminarii, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).
(2) Probele de concurs, cu excepția evaluării dosarului de concurs, se vor susține de către candidați în sistem online, prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în prezența în mediul virtual a tuturor membrilor comisiei de concurs.
(3) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs se aplică doar în perioadele în care dispozițiile legale nu permit organizarea concursului prin prezența fizică a membrilor comisiei și candidaților.
(4) Desfășurarea în varianta online a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul Facultății/ICI.
(5) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.

Art. 18
(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.
(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna și le vor transmite electronic pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3.
(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.
(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat de către membrii acesteia, după care va fi transmis electronic Decanului Facultății/Directorului General ICI, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3.
(5) Consiliul Facultăţii/Consiliul Științific al ICI verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează sau nu avizează raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de Consiliul Facultăţii/Consiliul Științific al ICI.
(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă sau nu aprobă raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Magdalena Iorga, la Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, în domeniul de studii universitare de doctorat Psihologie.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării denumirii următoarelor programe de studii universitare de master din cadrul Facultății de Matematică, după cum urmează:
o Programul de studii universitare de master Matematică didactică și de cercetare se va numi Matematici fundamentale pentru învățământ și cercetare;
o Programul de studii universitare de master Matematică didactică se va numi Matematici fundamentale pentru învățământ.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea intrării în lichidare, începând cu anul universitar 2020 – 2021, a programului de studii universitare de licență Arhivistică, domeniul de licență Istorie, forma de învățământ cu frecvență, 180 credite, AP din cadrul Facultății de Istorie.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea intrării în lichidare, începând cu anul universitar 2020 – 2021, a programului de studii universitare de licență Comunicare și relații publice, domeniul de licență Științe ale comunicării, forma de învățământ la distanță, din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea eliminării din oferta de admitere pentru anul universitar 2020 – 2021 a programelor de studii universitare de licență Asistență Socială – IFR și Comunicare și relații publice – IFR, din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Adrian Iftene, la Școala Doctorală de Informatică, în domeniul de studii universitare de doctorat Informatică.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Gafencu M. Mihai – Iulian, absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2016, la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, în sesiunea iulie 2020.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Rotariu Anamaria, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, promoția 2019, la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, în sesiunea iulie 2020.