Programul SEE – Stagii studențești de practică

Criterii generale de eligibilitate

Se pot înscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • studenţii din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 •  studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie să aibă loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv confirmarea titlului de doctor.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

COORDONATORI SEE PRACTICĂ PE FACULTĂŢI

FACULTATE NUME DATE CONTACT

Tel. / Email

Biologie Șef Lucr.Dr. Gabriel PLĂVAN (0040 232)201525

gabriel.plavan@uaic.ro

Chimie Lect.Dr. Brînduşa-Alina PETRE (0040 232)201279

brindusa.petre@uaic.ro

Drept Asist.Dr. Andra IFTIMIEI andra.iftimiei@uaic.ro
Economie şi Administrarea Afacerilor Prof.Dr. Mircea GEORGESCU (0040 232)201587

mirceag@uaic.ro

Educaţie Fizică şi Sport Lect.Dr. Alexandru OPREAN (0040 232)201130

alexandruoprean@yahoo.com

Filosofie Conf.Dr. Bogdan ŞTEFANACHI (0040 232)201286

stbogdan2000@yahoo.com

Fizică Prof.Dr. Liviu LEONTIE (0040 232)201168

lleontie@uaic.ro

Geografie Lect.Dr. Mihai BULAI (0040 232)201485

mihai.bulai@uaic.ro

Geologie Asist.Dr. Iuliana BULIGA (0040 232)201463

iuliana.buliga@uaic.ro

Informatică Conf.Dr. Vlad RĂDULESCU (0040 232)202439

rvlad@info.uaic.ro

Istorie Lect.Dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ augustingurita@yahoo.com
Litere Lect.Dr. Cristina SPINEI (0040 232)201052

cristinaspinei@yahoo.de

Matematică Lect.Dr. Ana Maria MOȘNEAGU (0040 232)201232

anamaria.mosneagu@uaic.ro

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Conf.Dr. Florin Vasile FRUMOS frumos@uaic.ro
Teologie Ortodoxă Conf.Dr.Pr. Dan SANDU (0040 232)242610

dansandu3@gmail.com

Teologie Romano-Catolică Lect.Dr.Pr. Iosif IACOB (0040 232)201114

iosifiac@yahoo.com ftrc@uaic.ro

Centrul de Studii Europene Prof.Dr. Gabriela PASCARIU (0040 232)201402

gcpas@uaic.ro

 • Sunt eligibile instituțiile aflate pe teritoriul statelor Islanda, Norvegia și Liechtenstein, precum:
  • universități care au primit Carta Erasmus (ECHE)
  • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
   • o companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii orientate pe partea de responsabilitate socială),
   • o instituție publică la nivel local, regional sau național,
   • un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere de comerț, asociații profesionale sau sindicate,
   • un institut de cercetare,
   • o fundație,
   • o scoală, un institut/ centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și cele pentru adulți),
   • o organizație, asociație non-profit, ONG,
   • un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii de informare.
   • instituțiile cu care UAIC are încheiat un acord de parteneriat SEE: 

Pași de urmat înaintea începerii stagiului de practică SEE

După contactarea coordonatorului SEE pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de  selecţie organizate de facultate, studentul trebuie să depună o cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+. Pentru calcularea valorii grantului, în funcție de perioada de stagiu și de distanța până la locul de practică, va trebui să luați legătura cu responsabilul administrativ de la Biroul Erasmus+, Alexandra Teodorescu.

Dispoziţia Rectorului se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data aprobării în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Împreună cu această cerere studentul va aduce si următoarele documente:

 1. Learning agreement – student mobility for traineeships– completat și semnat de către toate părțile contractante
 2. Scrisoare de accept (Confirmation letter EEA Grants)(formular) oficială din partea instituţiei gazdă
 3. Adeverință de la Secretariatul facultății la care este încă înmatriculat studentul la momentul selecției, care să ateste susținerea și promovarea tuturor disciplinelor din ciclul de studiu la care este înmatriculat studentul. Adeverința poate fi obținută imediat după finalizarea ultimei sesiuni de examene, înaintea susținerii examenului de licență/disertație.  Doar în cazul proaspeților ABSOLVENȚI**!

** Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe de la facultate, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.

!!! În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparține studentul.

Atenție! FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI ERASMUS PRIMIT.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) va fi depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, studentul va fi anunțat prin e-mail să trimită mai întâii o copie scanată după cartea sa de identitate a sa la adresa de e-mail: alexandra.teodorescu@uaic.ro  și  apoi să depună următoarele documente la  Biroul ERASMUS+:

 1. Contract financiar completat
 2. Extras de cont în Euro
 3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)
 4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică

Pași de urmat la revenirea din stagiul de practică SEE

La revenirea din stagiu – documente de adus:

 1. Certificatul de ședere: Certificate of Stay(formular)
 2. Traineeship Certificate: Learning agreement for traineeships – After the mobility SMP(formular)
 3. Declaratie pe propria răspundere de evitare a dublei finanțări – practică(la revenirea din stagiu)

Toate documentele se depun în original la Biroul ERASMUS+ în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Imediat după revenirea în țară fiecare student/doctorand are obligația de  a depune o cerere de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică efectuat, la secretariatul facultății la care este înscris, împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate.

Ulterior, se va depune la Biroul Erasmus+ o copie după adeverința de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică SEE eliberată de Comisia de  recunoaştere academică, de la facultatea la care este înscris studentul.

Atenție! Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

Important!!!

La finalul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, un chestionar de evaluare a perioadei de stagiu  (raport individual de mobilitate). Realizarea acestuia reprezintă obligație contractuală!

De asemenea, vă recomandăm să vă păstrati câte o copie după aceste documente pentru arhiva dvs. personală!

Serviciul Relații Internaționale

Alexandra TEODORESCU

E-mail: alexandra.teodorescu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1021

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 10.00 – 12.30