Programul SEE – Stagii studențești de practică

Criterii generale de eligibilitate

Se pot înscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • studenţii din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 •  studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie să aibă loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv confirmarea titlului de doctor.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

Durata minimă a unui stagiu de practică SEE este de 2 luni (60 zile), perioadă calculată conform regulilor stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu SEE/ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

Durata unui stagiu de practică este cuprinsă între 2 şi 12 luni . Sprijinul financiar se acordă numai pentru perioada efectiv realizată la instituția gazdă.

!!! Poți beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Cuantumul lunar al stagiilor de practică SEE (Islanda, Norvegia și Liechtenstein) este de 1200 de euro/lună, la care se adaugă o sumă pentru transport. Grantul pentru transport (contribuția la costurile de călătorie dus-întors) reprezintă o sumă forfetară, calculată conform calculatorului de distanțe al Comisiei Europene: 

Distanța Suma – Unit costs
Între 10 și 99 KM 20 EUR per participant
Între 100 și 499 KM 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR per participant
8000 KM sau mai mult 1500 EUR per participant

 Virarea bursei SEE se va face astfel:

 -avans de 80% din suportul financiar SEE înainte de plecare, numai după ce Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanţii UAIC.

-soldul de 20% va fi primit după revenirea din stagiu şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar.

Start date (Data de începere a mobilității) corespunde cu data de început a stagiului, adică prima zi în care trebuie să fii prezent la instituția gazdă.

End date (Data de sfârșit a mobilității) corespunde cu data de încheiere a stagiului, adică cu ultima zi în care tu trebuie să fie prezent la instituția gazdă.

 • Sunt eligibile instituțiile aflate pe teritoriul statelor Islanda, Norvegia și Liechtenstein, precum:
  • universități care au primit Carta Erasmus (ECHE)
  • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
   • o companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii orientate pe partea de responsabilitate socială),
   • o instituție publică la nivel local, regional sau național,
   • un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere de comerț, asociații profesionale sau sindicate,
   • un institut de cercetare,
   • o fundație,
   • o scoală, un institut/ centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și cele pentru adulți),
   • o organizație, asociație non-profit, ONG,
   • un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii de informare.
   • instituțiile cu care UAIC are încheiat un acord de parteneriat SEE: 
 • Institutie Cod tara Website Facultatea cu care a fost încheiat acordul
  Hotel Anna/Skogafoss IS https://www.hotelanna.is/ Geografie
  Scandic Hotel NO https://www.scandichotels.no/ Geografie
  Spatind Sport Hotel AS NO https://www.spatind.no/ Geografie
  Vatnahalsen Hoyfjellshotell NO https://www.vatnahalsen.no/en/vatnahalsen Geografie
  TAK Theater Liechtenstein LI www.tak.li Litere
  Z Bistro IS www.facebook.com/zhofn FEEA
  Marina Travel IS Geografie
  Look North Travel Agency IS Geografie
  International Development Norway (IDN) NO www.id-norway.com Geografie
  SEEDS Iceland IS www.seeds.is Filosofie

Prevederile Regulamentului de selecție Erasmus+ KA103 se aplică și în cazul selecției de mobilități SEE, cu respectarea condițiilor din Ghidul Candidatului SEE (Applicants Guide for Mobility Projects in Higher Education) – Secțiunea 5 (Selecția participanților). Conform Ghidului Candidatului SEE, criteriile de selecție sunt următoarele:

 • rezultate academice – 20% din punctaj;
 • scrisoare de motivație – 20% din punctaj;
 • interviu – 40% din punctaj;
 • competențe lingvistice – 20% din punctaj;
 • puncte suplimentare – 20% (pentru studenții de etnie romă, studenții cu nevoi speciale și studenții care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic).

Regulament de selecție Erasmus+

1. Participă la selecţia organizată de facultatea ta (de consultat avizierul facultății) sau informează coordonatorul dacă ai primit un accept din partea unei instituții eligibile pentru a desfășura o mobilitate de practică.

2. Consultă lista de parteneriate (acolo unde există) sau identifică o instituție din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein unde ai putea desfășura o mobilitate de practică.

3. Întocmește dosarul de candidatură.

4. Contactează coordonatorul SEE UAIC pe facultate pentru stagiile de practică.

Pași de urmat înaintea începerii stagiului de practică SEE

După contactarea coordonatorului SEE pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de  selecţie organizate de facultate, studentul trebuie să depună o cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+. Pentru calcularea valorii grantului, în funcție de perioada de stagiu și de distanța până la locul de practică, va trebui să luați legătura cu responsabilul administrativ de la Biroul Erasmus+, Alexandra Teodorescu (alexandra.teodorescu(at)uaic.ro).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data aprobării în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Împreună cu această cerere studentul va aduce si următoarele documente:

 1. Learning agreement – student mobility for traineeships– completat și semnat de către toate părțile contractante
 2. Scrisoare de accept (Confirmation letter EEA Grants)(formular) oficială din partea instituţiei gazdă
 3. Adeverință de la Secretariatul facultății la care este încă înmatriculat studentul la momentul selecției, care să ateste susținerea și promovarea tuturor disciplinelor din ciclul de studiu la care este înmatriculat studentul. Adeverința poate fi obținută imediat după finalizarea ultimei sesiuni de examene, înaintea susținerii examenului de licență/disertație.  Doar în cazul proaspeților ABSOLVENȚI**!

** Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe de la facultate, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.

Atenție! FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI PRIMIT.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) va fi depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, studentul va fi anunțat prin e-mail să trimită, mai întâi, o copie scanată după cartea sa de identitate a sa la adresa de e-mail: alexandra.teodorescu(at)uaic.ro  și  apoi să depună următoarele documente la  Biroul ERASMUS+:

 1. Contract financiar completat în format electronic
 2. Extras de cont în Euro pe numele beneficiarului de mobilitate
 3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)
 4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică

Pași de urmat la revenirea din stagiul de practică SEE

La revenirea din stagiu – documente de adus:

 1. Certificatul de ședere: Certificate of Stay(formular) în original
 2. Traineeship Certificate: Learning agreement for traineeships – After the mobility SMP(formular) în original
 3. Transcript of Work (formular) în original

Toate documentele se depun în original la Biroul ERASMUS+ în termen de 15 zile de la finalizarea stagiului de practică.

Imediat după revenirea în țară fiecare student/doctorand are obligația de  a depune o cerere de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică efectuat, la secretariatul facultății la care este înscris, împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate.

Ulterior, se va depune la Biroul Erasmus+ o copie după adeverința de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică SEE eliberată de Comisia de  recunoaştere academică, de la facultatea la care este înscris studentul.

Atenție! Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

Important!!!

La finalul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, un chestionar de evaluare a perioadei de stagiu  (raport individual de mobilitate). Realizarea acestuia reprezintă obligație contractuală!

De asemenea, vă recomandăm să vă păstrati câte o copie după aceste documente pentru arhiva dvs. personală!

Serviciul Relații Internaționale

Anca IONESCU

E-mail: anca.ionescu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1889

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri, orele 8.00 – 16.00

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802
Email: relint(at)uaic.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.