Această acţiune permite studenţilor din universități din România să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni  (in cadrul aceluiași an academic) sau un stagiu de practică de 2 până la 12 luni (în cadrul aceluiași an academic)  într-unul din SD* și reciproc, studenților  din universități din SD  să efectueze o perioadă de studii sau practică  (în cadrul aceluiași an academic) cu aceleași condiții asupra duratei,  în România. Perioadele de mobilitate pot fi și combinate (studii+practică).

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor „acorduri inter-instituţionale” încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior  (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

Organizaţiile gazdă pentru practica studenţească pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau  alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

Studenţii  vor fi  selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculați printr-un proces clar şi transparent. Pot fi selectați pentru mobilitate studenţi aflați în oricare din cele 3 cicluri (licență, masterat, doctorat). Aceștia  vor fi considerați  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenți cu studenții Erasmus. 

Studenții care au obținut un grant în cadrul Apelurilor precedente (2013 sau 2014) nu mai sunt eligibili în cadrul acestui Apel.

Pași de parcurs post-selecție 

Înainte de plecare, studenţii  SEE  semnează un contract pentru studii  sau practică care include următoarele documente :

  • un „acord de studiu” / “acord de formare” ce conţine programul de studiu/programul practică; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
  • „Carta studentului  SEE” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate și care este similară cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se găsește la adresa www.see-burse.ro.

În plus, pentru practică, contractul mai cuprinde și:

  • un „angajament pentru calitate în mobilitate” care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la practică în străinătate. Documentul se găsește la adresa www.see-burse.ro.

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului  şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de practică, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate  SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă. În special în cazul unei perioade de practică care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască această practică cel puţin prin intermediul Suplimentului la Diplomă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor/practicii SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

*SD = stat donator (Islanda, Norvegia, Liechtenstein)