Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  organizează, în luna iulie 2014, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului Programe doctorale şi postdoctorale – suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor exacte”, POSDRU/159/1.5/S/137750, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În această sesiune vor fi scoase la concurs 12 poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași, în domeniile chimie, fizică, informatică şi matematică.

Sprijinul financiar se va acorda până la susţinerea tezei de doctorat, dar nu mai mult de 9 luni pentru doctoranzii înscrişi în anul 2011/2012, respectiv de 15 luni pentru doctoranzii înscrişi în anii 2012/2013, 2013/2014.

Cuantumul burselor este de 1500 lei pentru doctoranzi. Membrilor grupului ţintă li se vor deconta cheltuielile de transport şi cazare pentru participare la conferinţe.

Aceștia pot beneficia și de stagii de cercetare de până  la maximum 3 luni. În cazul doctoranzilor bursa de mobilitate este 4200 lei/lună cu decontarea suplimentară a cheltuielilor de transport. Cheltuielile de cazare şi subzistenţă vor fi  suportate din bursa acordată.

De-a lungul întregului proiect, cercetătorii implicaţi vor primi sprijinul logistic şi de infrastructură necesar desfăşurării activităţii.

Concursul de selecţie se va desfăşura conform calendarului de mai jos:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

15-16.07.2014

Depunerea dosarelor candidaţilor

16.07.2014

Evaluarea dosarelor

17.07.2014

Interviul

18.07.2014

Anunţarea rezultatelor

21.07.2014

Depunerea contestaţiilor

21.07.2014

Rezolvarea contestațiilor

22.07.2014

Afişarea rezultatelor finale

23.07.2014

Semnarea contractelor de cercetare

24-25.07.2014

 

Cererea de înscriere la concurs, semnata de candidat, trebuie înregistrata la Registratura generală a Universității (B-dul Carol I, nr. 11, cod postal 700506, Iasi Corp A, parter).

IMPORTANT!!!!

Intervalul de depunere a dosarelor candidaților se prelungeşte pana pe data de 17.07.2014, ora 16.00

Regulamentul de organizare  şi desfăşurare a studiilor doctorale  şi postdoctorale

Procedura de concurs pentru acordarea burselor doctorale

Informaţii detaliate sunt disponibile la adresa www.burse-uaic.ro

Date de contact:

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  • Ec. Alexandra Adumitroaiei, asistent manager:  e-mail: popa.alexandra@uaic.ro;
  • Secretar general proiect Isabela Stegariu, e-mail: ana.biciusca@uaic.ro