Hotărârile Senatului ordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 11 iunie, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc
– Stud. Alexandra Chiper
– Stud. Teona Cornea

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, pentru anul universitar 2020 – 2021, avizate în Consiliul de Administrație.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, pentru anul universitar 2020 – 2021, avizate în Consiliul de Administrație.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de licenţă, în anul universitar 2020 – 2021, pentru românii de pretutindeni, avizate în Consiliul de Administrație.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă la studii universitare de master, în anul universitar 2020 – 2021, pentru românii de pretutindeni, avizate în Consiliul de Administrație.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat la studii universitare de licență și master, în anul universitar 2020 – 2021, pentru românii de pretutindeni din Extensiunile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avizate în Consiliul de Administrație.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 39 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 7 din 30 ianuarie 2020, după cum urmează:

Art. 39. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:
a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
e) candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.
Se poate reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 41 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă), adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 9 din 30 ianuarie 2020, după cum urmează:
Art. 41. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
10. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani, conform anexei.
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 6 gradaţii de merit;
• Facultatea de Fizică – 3 gradaţii de merit.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an, conform anexei.
• Facultatea de Biologie – 3 sporuri de performanţă academică;
• Facultatea de Matematică – 2 sporuri de performanţă academică.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2020-2021 (studii universitare de licență și master – IF, IFR, ID).

13. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar, a următoarelor categorii de cadre didactice:
o cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2019 – 2020:
o Prof. univ. dr. Henri Luchian – Facultatea de Informatică.
o cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2020 – 2021:
o Prof. univ. dr. Doina Balahur – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2020-2021, a domnului prof. univ. dr. Henri Luchian de la Facultatea de Informatică.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea punerii în aplicare a calendarelor de concurs/alegeri cuprinse în Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020 – 2024, în Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și în Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de Director al Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentelor Interdisciplinare (Științe și Socio-Umane) și a centrelor de cercetare CERNESIM, RAMTECH și ARHEOINVEST, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, astfel:
La încetarea stării de alertă ori a altor suspendări legale, calendarele de alegeri/concurs din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se vor relua din starea în care se aflau la data de 18 mai 2020, ora 0, cu respectarea duratelor etapelor succesive şi intervalelor pe zile dintre aceste etape ale procedurilor, aşa cum au fost stabilite în forma iniţială a calendarelor aprobate de Senatul UAIC.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2020 – 2021, anul I de studii.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2020 – 2021, anul I de studii.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – IOSUD UAIC.

20. Hotărâre cu privire la validarea propunerilor venite din partea studenţilor membri în Senatul UAIC, pentru reprezentanţii studenţilor cu statut de interimar, până la organizarea de noi alegeri, în următoarele structuri de conducere ale universităţii, astfel:

o Student Andrei-Alexandru Solomon – reprezentantul studenţilor în Biroul Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
o Student Iustin-Gheorghe Jalaboi – reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi în Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării sesiunii speciale de examene pentru studenţii care au beneficiat de stagii Erasmus + şi SEE în anul academic 2019 – 2020, în perioada 31 august – 18 septembrie 2020, în două etape, după cum urmează:

o Etapa 1 pentru studenţii din anii terminali, în vederea susţinerii examenelor restante şi / sau a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master;
o Etapa 2 pentru ceilalţi studenţi de la toate ciclurile de studii universitare şi din toţi anii de studii.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării taxei de înscriere pentru admiterea din sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020, precum și a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, aferente Facultății de Drept, după cum urmează:
o Taxa de înscriere la studii universitare de licență – 250 lei;
o Taxa de înscriere la studii universitare de master:
– Domeniul Drept – 200 lei;
– Domeniul Economie și afaceri internaționale (specializările Dezvoltare regională și Studii Europene) – 50 lei;
o Taxa de școlarizare la studii universitare de master, Domeniul Economie și afaceri internaționale (specializările Dezvoltare regională și Studii Europene) – 2500 lei.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Planului de învățământ pentru seria 2019 – 2021, aferent programului de studii universitare de master Artă sacră în patrimoniul cultural din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Kinetoterapie și Motricitate Specială aferentă programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și Motricitate Specială, locația Chișinău, IF, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

25. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Adrian Muraru, la Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice, în domeniul de studii universitare de doctorat Filosofie.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării condițiilor de admitere aferente concursului de admitere din sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020 la specializarea de studii universitare de licență Kinetoterapie și Motricitate Specială, domeniul Kinetoterapie din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, după cum urmează:
Condiții de admitere:
o 75% – media examenului de bacalaureat;
o 25% – media anilor de studii din liceu.
Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:
o media ultimului an de liceu la disciplina Educație Fizică.