Hotărârile Senatului Universității din data de 14 mai 2020 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video, platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Bianca Pavel
– Stud. Cătălina Balla

2. Hotărâre cu privire la validarea, în urma consultării Senatului de către Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. univ. dr. Tudorel Toader, a echipei de prorectori, în următoarea componență:
o Prof. univ. dr. Corneliu Iațu – Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi personal;
o Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei – Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic;
o Prof. univ. dr. Lucica Cifor – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
o Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu – Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe;
o Conf. univ. dr. Florin Brînză – Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de profesor universitar şi conferenţiar universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar şi asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific I şi cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, poziţia 4, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compuşi neuro-protectivi, acronim ArthroBioTech, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de contestaţii pentru concursul de ocupare a postului de cercetător ştiinţific, poziţia 4, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compuşi neuro-protectivi, acronim ArthroBioTech, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcția de director al Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentelor Interdisciplinare (Științe, Socio-Umane) și a Centrelor de Cercetare CERNESIM, RAMTECH și ARHEOINVEST, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Bazei de cercetare arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița”, Cucuteni-Băiceni, a Centrului de Cercetare ARHEOINVEST.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019 şi a Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31. 12. 2019 (Bilanţul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial) ale Fundaţiei „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării condițiilor de admitere, a taxelor de înscriere și școlarizare și a cifrelor de școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență, în anul universitar 2020-2021.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării condițiilor de admitere, a taxelor de înscriere și școlarizare și a cifrelor de școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 2020-2021.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării, în anul universitar 2019 – 2020, a Programului de formare psihopedagogică, postuniversitar, nivelul II, învăţământ cu frecvenţă, în regim modular.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei IV – Lista olimpiadelor școlare, concursurilor artistice sau sportive de nivel național și internațional ai căror laureați, absolvenți cu Diplomă de Bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru anul universitar 2020 – 2021 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării denumirii Stațiunii de practică universitară „Vasile Băcăuanu” Ștefănești în Stațiunea de cercetare științifică și practică studențească VASILE BĂCĂUANU Ștefănești.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Sorin Gabriel Anton, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Finanțe.