1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Bianca Pavel
– Stud. Monica Chicuş

2. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani.
• Facultatea de Biologie – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Chimie – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Drept – 6 gradaţii de merit
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 4 gradaţii de merit
o Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Informatică – 9 gradaţii de merit
• Facultatea de Istorie – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Litere – 16 gradaţii de merit
o Şcoala Doctorală – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură Comparată – 5 gradaţii de merit
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 10 gradaţii de merit
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 10 gradaţii de merit
o Departamentul de Psihologie – 2 gradaţii de merit
o Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 5 gradaţii de merit
o Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Teologie Ortodoxă – 4 gradaţii de merit

3. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul de cercetare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani.
• Facultatea de Biologie, Departamentul de Cercetare – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Informatică, Departamentul de Cercetare – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Istorie, Departamentul de Cercetare – 1 gradaţie de merit

4. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an.
• Facultatea de Biologie – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Chimie – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Drept – 4 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 16 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 5 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 5 sporuri de perfomanță academică
o Departamentul de Economie și Relații Internaționale – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 3 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 6 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Fizică – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Geografie şi Geologie – 5 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Geografie – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Geologie – 2 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Informatică – 4 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Istorie – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Litere – 4 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 2 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Matematică – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 8 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Psihologie – 4 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 1 spor de performanţă academică

5. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Crina Otilia Purice în locul studentului Constantin Claudiu Micu, în Comisia de Contestaţii la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere academică, mandatul 2020 – 2024.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei de Contestaţii la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere academică, mandatul 2020 – 2024, prin alegerea domnului prof. univ. dr. pr. Emil Dumea ca membru în locul domnului conf. univ. dr. Vasile Ţura. Noua componență a Comisiei de Contestaţii la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere academică, mandatul 2020 – 2024, este următoarea:

Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, Membru
Şef lucrări dr. Bogdan Gabriel Răţoi, Membru
Lector univ. dr. George Claudiu Pupăzan, Membru
Asist. univ. dr. Petruţ Florin Trofin, Membru
Stud. Crina Otilia Purice, Membru

7. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

8. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

9. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

10. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2020-2021.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării unei noi unităţi de învăţământ preuniversitar, cu două niveluri de studii, respectiv grădiniţă şi şcoală primară, cu asigurarea finanţării cheltuielilor aferente procesului de organizare, funcţionare şi de învăţământ de către bugetul de stat, conform art. 1311 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificat prin OUG nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, având denumirea conform Procedurii de atribuire a denumirirlor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MECTS 6564/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Unitatea cu personalitate juridică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi
Structura arondată Şcoala Primară „Junior”
Nivelurile de învăţământ şcolarizate PRE, PRI/PRI
Adresa unităţii de învăţământ fără personalitate juridică Municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 9

13. Hotărâre cu privire la aprobarea modelului de Buletin de Vot pentru alegerea membrilor Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020 – 2024. Candidaţii propuşi, cu ocazia alegerilor desfăşurate în facultăţi / ICI – UAIC, pentru a face parte din Senatul universitar vor fi înscrişi pe buletinele de vot în funcție de locurile alocate departamentelor didactice sau de cercetare din ICI-UAIC, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, începând cu cei aleși în primul tur de scrutin și continuând cu cei aleși în tururile subsecvente.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Laborator medical aferentă programului de studii universitare de master Laborator medical, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

15. Hotărâre cu privire la aprobarea ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi să solicite îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru Evaluarea externă a calităţii academice (evaluare periodică instituţională) de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

16. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei prof. univ. dr. Adriana Manolică, în domeniul de studii universitare de doctorat Marketing, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea, pentru Unitatea utilizatoare de animale folosite în scopuri ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Biologie, a următoarelor entităţi şi regulamente:
• Comisia de Etică a Unităţii utilizatoare de animale folosite în scopuri ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Biologie;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică a Unităţii utilizatoare de animale folosite în scopuri ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Biologie;
• Structura responsabilă cu bunăstarea animalelor şi Lista persoanelor cu drept de acces în incinta Unităţii utilizatoare de animale folosite în scopuri ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Biologie.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea plăţii activităţilor de formare profesională cu un tarif de 50/70 lei/oră, pentru formatorii/lectorii care vor preda ore în cadrul programului de specializare „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” organizat prin Centrul de Formare Continuă în Chimie, Ştiinţa mediului şi Securitate şi Sănătate în muncă din cadrul Facultăţii de Chimie.