HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 23 septembrie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:     – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu

    • Alexandru Solomon
    • Roxana Bălteanu
 1. Hotărâre cu privire la faptul că modalitatea de organizare a activității didactice în anul universitar 2021 – 2022 va fi stabilită la nivelul fiecărei facultăți, în funcție de specificul educațional și de cercetare.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind desfășurarea activităților didactice „față în față” (on-site), elaborată în conformitate cu prevederile Ordinulului nr. 5.196/1.756/03.09.2021.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru:
  • Programul de formare psihopedagogică nivelul I (studii universitare de licență), valabile pentru seria 2021 – 2024/2025;
  • Programul de formare psihopedagogică nivelul II (studii universitare de master), valabile pentru seria 2021 – 2022/2023;
  • Programul de formare psihopedagogică nivelul I, în regim postuniversitar, cu durata de 6 luni, valabil pentru seria 2021 – 2022;
  • Programul de formare psihopedagogică nivelul II, în regim postuniversitar, cu durata de 6 luni, valabil pentru seria 2021 – 2022;
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Geografie și Geologie, de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2020-2021, pentru domnul prof. univ. dr. Andrés Rodriguez – Pose și pentru domnul prof. univ. dr. Guillame Giroir.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru personalul didactic de predare din departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru personalul de cercetare din ICI UAIC, facultăți și structurile aferente din subordinea Rectoratului, pentru anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților de acordare a delegațiilor de predare, pentru anul universitar 2021 – 2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei Prof. univ. dr. habil. Dorina – Emilia Creangă de la Facultatea de Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 de la Şcoala Primară „Junior”, nivel gimnazial, după cum urmează:
  • 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  • 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajați ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1750 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul I postuniversitar de licență, seria 2021 – 2022. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:
  • Pedagogie I – 250 lei;
  • Pedagogie II – 250 lei;
  • Psihologia educației – 250 lei;
  • Instruire asistată pe calculator – 100 lei;
  • Managementul clasei de elevi – 150 lei;
  • Didactica specializării – 250 lei;
  • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu – 250 lei;
  • Evaluare finală nivelul I – 250 lei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1225 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul II postuniversitar, seria 2021 – 2022. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:
  • Educație interculturală – 175 lei;
  • Proiectarea și managementul programelor educaționale – 175 lei;
  • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
  • Practica pedagogică (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
  • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – 175 lei;
  • Consiliere și orientare – 175 lei;
  • Evaluare finală nivelul II – 175 lei.
 1. Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea domnului domnul lector univ. dr. pr. Roger Coresciuc, ca urmare demisiei din calitatea de membru în Comisia de Etică, cu domnul lector univ. dr. pr. Lucian Păuleț.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisie de Etică.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea Națională de Arte “George Enescu”, doamnei lector univ. dr. Paula – Andreea Onofrei, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din București, domnului conf. univ. dr. Eduard – Paul Rotenstein, de la Facultatea de Matematică, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași doamnei lector dr. Mioara Mihăilă, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector. univ. dr. Simona – Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, doamnei conf. univ. dr. Sorina Chiper, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2021-2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2021 pe o perioadă de un an, a domnului Silvian – Emanuel Man, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Istorie.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2021 pe o perioadă de trei luni, a domnului Yu Hak Je, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Lingvistică franceză aplicată, aferentă programului de studii universitare de master Lingvistică franceză aplicată, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină, aferentă programului de studii universitare de master Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Fizică, aferentă programului de studii universitare de licență Fizică, în limba engleză, IF, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Melinia P. Ștefan (Alexa), absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune, în sesiunea februarie 2022.