Condiţii de eligibilitate

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași recunoaște automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute la:

 •  instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.
 • instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale, actualizată periodic.
 • instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea“Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Procedura de recunoaştere

 • Depunere dosar

Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate se poate depune la Registratura Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, unde va fi înregistrat și înaintat către Biroul pentru studiile universitare de doctorat (BSUD) din cadrul Universității sau poate fi trimis prin poștă la adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România.

De asemenea, dosarul poate fi transmis prin platforma Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe) la următorul link: https://edirect.e-guvernare.ro

 • Conţinutul dosarului
  • Cerere de recunoaștere, conform modelului de aici
  • Actul de identitate și dovada schimbării numelui ( dacă este cazul) – în copie pentru cetățenii români, în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
  • Diploma de doctor:
   • în copie, dacă actul de studii este obținut în România sau la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană sau la instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.
   • atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.
   • diploma / adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instiţuţiile de învăţământ superior acreditate prevăzute la Condiţii de eligibilitate în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul.

După verificare, Biroul pentru studiile universitare de doctorat înaintează dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate către comisia de evaluare.

Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate va fi analizat de o comisie de evaluare formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.

Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a funcției didactice este certificată prin avizul Biroului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat solicitantului potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate în maximum 48 de ore de la emiterea sa.

 • Termen de soluţionare

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia.

Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situație în care termenul de soluționare se prelungește cu 30 de zile de la data completării dosarului.

 • Emiterea deciziei de recunoaştere automată a calităţii de conducător de doctorat

Dacă dosarul este avizat, Rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate.

Dacă dosarul nu este avizat, Rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va emite decizia de nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării se înregistrează într-un Registru unic de evidență, ținut de către Biroul pentru studiile universitare de doctorat.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

 • Contestaţii şi căi de atac

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.

Contestațiile sunt soluționate in termen de 5 zile de către comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.

Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată certă, de către Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat.

Procedura este elaborată și aprobată în baza O.M. nr.5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016.

Vezi aici Procedura de recunoaștere a calității de conducator de doctorat obținută în instituții de învățământ acreditate din străinătate.

Contact:

Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Tel./fax: +0232-201023/0232-201201

Email: doctorat@uaic.ro