1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Alexandra Maria Chiper

– Stud. Dumitru Daniel Badea

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Cifor în funcţia de Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la propunerea doamnei Ordonator de Credite, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de profesor universitar şi conferenţiar universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar, şef de lucrări şi asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019, cu menţiunea că pentru postul de lector universitar, poziţia 19 de la Departamentul Interdisciplinar Centrul de Studii Europene din cadrul Facultăţii de Drept denumirile corecte ale disciplinelor din structura postului sunt următoarele: Drept comparat, Sisteme juridice contemporane, Drept constituţional şi instituţii politice, Îndrumare lucrare de licenţă. Având în vedere că în Monitorul Oficial apare disciplina Sisteme juridice comparate s-a constatat necesitatea suspendării procedurii de concurs până la momentul republicării în Monitorul Oficial.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetare ştiinţifică de cercetător ştiinţific II şi cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetare ştiinţifică de cercetător ştiinţific III, cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

 

8.      Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 1 din 08.05.2017. Noua componență a Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este următoarea:

Președinte: Prof. univ. dr. Marin Chirazi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Membri:Prof. univ. dr. Leon Gomboş, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Prof. univ. dr. Dumitru-Rareş Ciocoi-Pop, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Membri supleanţi:   Prof. univ. dr. Ciprian-Constantin Paraschiv, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi;

Prof. univ. dr. Alexandru Mureşan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență în anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, a condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2019-2020.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare precum şi a Anexei nr. 1Formularul de auto-evaluare a performanțelor, în vederea obținerii unei gradații de merit, specifică fiecărei facultăți/departament interdisciplinar, asumată prin decizia Consiliului facultății/departamentului interdisciplinar.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei proprii de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire validarea numirii doamnei prof. univ. dr. Alexandra Raluca Iordan, de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, în funcţia de Director al Şcolii Doctorale Doctorale de Geoştiinţe.

 

 1. Hotărâre cu privire validarea coordonatorilor stațiunilor de cercetare și practică pentru care, în urma derulării concursurilor de ocupare a posturilor de director al staţiunilor/muzeelor/grădinii botanice din perioada 17.10.2018 – 22.11.2018, nu s-a ocupat postul de director, după cum urmează:

 

 • Lector univ. dr. Robu Ioan Bogdan din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – coordonatorul activităților desfășurate la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu” Potoci;
 • CS III Baltag Emanuel Ștefan din cadrul Stațiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ion Borcia” Agigea – coordonatorul activităților desfășurate la Stațiunea de Biologică Marină „Prof. dr. Ion Borcia” Agigea;
 • fin. grad. I (S) Barbacariu Cristian Alin din cadrul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași – coordonatorul activităților desfășurate la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice:
 • univ. dr. Ion Ionescu;
 • univ. dr. Gheorghe Poede;
 • univ. dr. Traian Dinorel Stănciulescu.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Cartei Auditului Intern a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului Audit Public Intern.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea ca reprezentanţi în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat a următorilor studenţi – doctoranzi:
  • Tudor Mugurel Aursulesei de la Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor – membru numit;
  • Valeriu – Bogdan Preda de la Şcoala Doctorală de Istorie – membru ales.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei C.S. II dr. Andrei Andreia Gabriela, în domeniul de studii universitare de doctorat Marketing, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următorilor membri în Consiliul Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice:
  • univ. dr. emeritus Anton Carpinschi, personalitate ştiinţifică;
  • univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, conducător de doctorat;
  • Zanoschi Emanuel – Ionuţ, reprezentant al studenţilor – doctoranzi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Istorie pentru anul 2019.

 

25.  Hotărâre cu privire la aprobarea programelor de studii universitare de licenţă pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2018 – 2019.

 

26.  Hotărâre cu privire la aprobarea programelor de studii universitare de licenţă  care urmează să intre în lichidare începând cu anul universitar 2019 – 2020.

 

27.  Hotărâre cu privire la aprobarea domeniilor universitare de master pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2018 – 2019.

 

28.  Hotărâre cu privire la aprobarea programelor de studii universitare de master care urmează să intre în lichidare începând cu anul universitar 2019 – 2020.

 

29.  Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării următoarelor programe de studii universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, începând cu anul universitar 2019 – 2020:

o   specializarea Asistenţă socială în domeniul de licenţă Asistenţă socială, limba de predare – română, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite de studii transferabile, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;

o   specializarea Comunicare şi Relaţii Publice în domeniul de licenţă Ştiinţele Comunicării, limba de predare – română, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite de studii transferabile, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane, masterat profesional în domeniul de studii universitare de master Sociologie, la forma de învățământ cu frecvență, limba de predare – română, în cadrul Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, începând cu anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licenţă Physics (Physics with Astrophysics) în domeniul de studii universitare de licenţă Fizică, la forma de învățământ cu frecvență, limba de predare – engleză, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite de studii transferabile, în cadrul Facultății de Fizică, începând cu anul universitar 2019-2020.

 

32.  Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării următoarelor programe de studii universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de Litere, începând cu anul universitar 2019 – 2020:

o   specializarea Limba şi literatura română A – Limba şi literatura latină B în domeniul de licenţă Limbă şi Literatură, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite de studii transferabile, la forma de învăţământ cu frecvenţă;

o   specializarea Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura latină B în domeniul de licenţă Limbă şi Literatură, durata studiilor de 3 ani, 180 de credite de studii transferabile, la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Creţu Horaţiu, ca reprezentant al studenților de la ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă în Consiliul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea studierii în regim de certificat a unei discipline incluse în planul de învăţământ al unui program de studii universitare de licenţă sau masterat, organizat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în următoarele condiţii:
  • Orice persoană care deţine o diplomă de bacalaureat, neînmatriculată ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, poate urma, în regim cu taxă, o disciplină inclusă în planul de învăţământ al unui program de studii universitare de licenţă organizat în cadrul universităţii, obţinând un certificat privind îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă;

 

 • Orice persoană care deţine o diplomă de licenţă, neînmatriculată ca student masterand la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, poate urma, în regim cu taxă, o disciplină inclusă în planul de învăţământ al unui program de studii universitare de masterat organizat în cadrul universităţii, obţinând un certificat privind îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă;

 

În total, o persoană nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din disciplinele aferente unui program de studii universitare de licenţă sau masterat, iar creditele acumulate în acest fel nu pot fi folosite ulterior pentru echivalarea unor obligații didactice din cadrul unui program de studii universitar. Cererea pentru a urma o disciplină în regim de certificat, la care se anexează copii după celelalte documente necesare (certificat de naştere, act de identitate, diplome de studii, alte documente specifice facultății sau programului de studii etc., după caz), trebuie depusă la secretariatul facultăţii care organizează respectivul program de studii la începutul semestrului universitar în care este prevăzută disciplina vizată. Modul de calcul al taxei de studii este acelaşi ca şi în cazul refacerii activităţii la disciplinele nepromovate de către studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 – Anexa privind achizițiile directe al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.