1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea
  • Stud. Constantin Claudiu Micu
  • Stud. Nicolae Hilohi

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Costel Marian Dalban, ca reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

3. Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea domnului Marian Ionuţ Hariuc şi a domnului Cătălin Dumitru Rotaru, care au finalizat studiile, cu studentul Silvian – Emanuel Man ca membru titular şi studenta Izabela Raluca Munteanu ca membru supleant. Noua componență a Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următoarea:

 • Președinte:
  • Conf. univ. dr. habil. Ovidiu Gavrilovici
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Liliana Foșalău, Membru
  • Conf. univ. dr. Ionela Corina Chersan, Membru
  • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Membru
  • Lector univ. dr. Daniel Atasiei, Membru
  • Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu, Membru
  • Ioana Păștinaru, Membru
  • Stud. Silvian – Emanuel Man, Membru
  • Prof. univ. dr. Carmen Cozma, Membru supleant
  • Liliana Graţiela Tienhoven, Membru supleant
  • Stud. Izabela Raluca Munteanu, Membru supleant

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următorilor studenţi ca reprezentanţi ai studenților în Comisia pentru Managementul calităţii a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
 • Izabela Raluca Munteanu – membru titular;
 • Claudiu Dulgheru – membru supleant.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următorilor studenţi ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Administrativ pentru Probleme Social – Studenţeşti:
 • Stud Adina Breabăn – membru;
 • Claudiu Dulgheru – membru.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Alexandra – Claudia Chirica, anul II de studii universitare de licenţă, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Educaţie Fizică şi Sport, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Geografie şi Geologie, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Dumitru Daniel Badea – reprezentantul studenţilor de la studii universitare de masterat;
  • Bogdan – Marian Bucur – reprezentantul studenţilor de la Domeniul Inginerie Geologică;
  • Nicolae – Alexandru Cîrstea – reprezentantul studenţilor de la Domeniul Geologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Matematică, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Alexandru Căliman – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Crina – Otilia Purice – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Alexandra – Maria Chiper – reprezentantul ciclului studiilor universitare de master.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Andreea – Veronica Bratu, anul I de studii universitare de licenţă, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Biologie, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Fizică, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Cosmin Glovnea, anul I, studii universitare de master – membru;
  • Raluca Igescu – anul I, studii universitare de licenţă – membru supleant.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Valentin – Bogdan Roşca, anul I de studii universitare de master, ca reprezentant al studenților de la studii universitare de master în Consiliul Facultății de Informatică, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Chimie, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Roxana – Elena Ciorteanu – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Georgiana Negru – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Octavian Candel, studii universitare de doctorat;
  • Laura Catana, studii universitare de master;
  • Mihaela Plugariu, studii universitare de licenţă, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
  • Gabriel Zarojanu, studii universitare de licenţă, domeniul Psihologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, începând cu anul universitar 2018 – 2019 a următorilor studenţi:
  • Adrian Ciobanu – anul I, studii universitare de licenţă;
  • Ştefan Cristinel Cotoman – anul I, studii universitare de master;
  • Andra – Maria Dimitriu – anul I, studii universitare de licenţă;
  • Benianmin Vlăduţ Faraonel – anul III, studii universitare de licenţă;
  • Iulia Simona Neculai – anul I, studii universitare de master.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operaţional de dezvoltare instituţională pentru anul 2019, precum şi a Planurilor Operaționale ale Prorectoratelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul 2019.
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de masterat şi studii doctorale;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe;
  • Planul operaţional Resurse Umane.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Chimie pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Drept pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Fizică pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Biologie pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Geografie şi Geologie pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Informatică pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Matematică pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Teologie Romano – Catolică pentru anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului activităţii de tutoriat.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific I, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare cu titlul Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României, acronim EthnosalRo, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 ianuarie 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării programului postuniversitar de formare și dezvoltare continuă cu denumirea Analist securitatea sistemelor informaționale (Security analyst), începând cu anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului concursului organizat pentru ocuparea posturilor de director al structurilor: Staţiuni / Muzee / Grădina Botanică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Numirea pe post se va face începând cu data de 01.12.2018 și până la data sfârșitului mandatului actualei conduceri executive a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Candidații declarați admiși pe posturile de director al structurilor: Staţiuni / Muzee / Grădina Botanică, vor încheia un Contract de management cu conducerea executivă a Universității în care se va preciza cel puțin: durata mandatului, criteriile și perioadele de evaluare a activității, etc.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi componenţa nominală a comisiilor de evaluare a dosarelor de concurs din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare – Departamentul Ştiinţe, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane şi CERNESIM.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 13, 14, 17 şi 25 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Art. 13.

(1) În cadrul fiecărei facultăți, conducerea acesteia propune Consiliului facultății componența unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului facultății și va fi formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, urmând a funcționa cu titlu continuu pentru proceduri de concurs succesive.

(3) În perioada înscrierilor la concursurile pentru ocuparea posturilor, comisia de evaluare acordă pentru fiecare dosar o rezoluţie (Anexa 5) referitor la îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, având în vedere fișa de autoevaluare și a fișei privind standardele minimale pe domenii ale Universității, depuse de candidat în dosarul de concurs.

(4) Comisia de evaluare are responsabilitatea de a verifica, pentru fiecare candidat înscris la concurs, îndeplinirea standardelor prevăzute ȋn Anexa 2a, respectiv dacă dețin titlul de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cadrul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează. Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale iar în cazul cărților, cele publicate (fizic sau electronic), în formă definitivă.

(5) Îndeplinirea condiţiilor de legalitate referitoare la concurs este certificată prin avizul Biroului Juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar și a avizului consultativ al comisiei prevăzute la aliniatul 2.

(6) Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate (Anexa 6), în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. Prin acelaşi formular, candidatul este invitat să susţină probele de concurs.

Art. 14.

(1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:

 1. a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
 2. b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
 3. c) competenţele didactice ale candidatului;
 4. d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
 5. e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
 6. f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
 7. g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de concurs.

Art. 17.

(1) Comisia de concurs este formată din 5 persoane (un preşedinte şi 4 membri), specialişti în domeniul postului sau în domenii apropiate.

(11) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:

 1. a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
 2. b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;

(2) Membrii comisiei vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 6.

(3) În cazul în care, din motive obiective, un membru al comisiei nu poate participa la concurs, acesta este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură.

(4) Deciziile comisiei de concurs sunt adoptate prin votul secret al membrilor şi sunt valabile dacă întrunesc minimum 3 voturi.

(5) Membrii comisiei de concurs provin din interiorul Universităţii sau din alte instituţii academice.

(6) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs, să fie în activitate didactică sau de cercetare la momentul derulării concursului şi să îndeplinească condiţiile minimale, conform art. 2, alin. (1).

(7) În cazul în care concursul este organizat pentru ocuparea unui post de cercetare în echipa unui proiect de cercetare în derulare, directorul de proiect se exceptează de la prevederile alin.(6).

(8) Preşedintele comisiei de concurs poate fi:

 1. a) decanul sau un prodecan al facultăţii sau directorul departementului inter-disciplinar;
 2. b) directorul departamentului, al şcolii doctorale sau directorul proiectului de cercetare pentru care se organizează concursul;
 3. c) un membru al consiliului departamentului sau al consiliului facultăţii, delegat prin votul acestuia;
 4. d) un membru al consiliului de administraţie.

Art. 25.

(1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care demonstrează nerespectarea procedurilor legale, acesta poate formula contestaţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi se soluţionează de o comisie, desemnată în mod special pentru acest scop, de către Senatul Universităţii.

(2) Senatul Universităţii desemnează o comisie permanentă pentru soluţionarea contestaţiilor privind nerespectarea procedurilor de concurs. Comisia este formată din preşedinte şi 4 membri, unul dintre membri fiind obligatoriu titular în cadrul Facultăţii de Drept.

(21) În vederea stabilirii componenţei  comisiilor de soluționare a contestațiilor, se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor. În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.

(3) Contestaţiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale.

(4) Contestaţiile sunt soluţionate în maximum 2 zile lucrătoare, iar rezultatul este comunicat petentului în termen de 48 ore.

(5) Rezultatul final se publică pe pagina web a Universităţii, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 14, 15, 18 şi 24 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

      Art. 14.

(1) În cadrul fiecărei facultăți, conducerea acesteia propune Consiliului facultății componența unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului facultății și va fi formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, urmând a funcționa cu titlu continuu pentru proceduri de concurs succesive.

(3) În perioada înscrierilor la concursurile pentru ocuparea posturilor, comisia de evaluare acordă pentru fiecare dosar o rezoluţie (Anexa 5) referitor la îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, având în vedere fișa de autoevaluare și a fișei privind standardele minimale pe domenii ale Universității, depuse de candidat în dosarul de concurs.

(4) Comisia de evaluare are responsabilitatea de a verifica, pentru fiecare candidat înscris la concurs, îndeplinirea standardelor prevăzute ȋn Anexa 2a, respectiv dacă dețin titlul de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cadrul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează. Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale iar în cazul cărților, cele publicate (fizic sau electronic), în formă definitivă.

(5) Îndeplinirea condiţiilor de legalitate referitoare la concurs este certificată prin avizul Biroului Juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar și a avizului consultativ al comisiei prevăzute la aliniatul 2.

(6) Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate (Anexa 6), în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. Prin acelaşi formular, candidatul este invitat să susţină probele de concurs.

      Art. 15.

      (1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:

 1. a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
 2. b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
 3. c) competenţele didactice ale candidatului;
 4. d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
 5. e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
 6. f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
 7. g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de concurs.

 

      Art. 18.

(1) Comisia de concurs este formată din 5 persoane (un preşedinte şi 4 membri), specialişti în domeniul postului sau în domenii apropiate.

(11) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:

 1. a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
 2. b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;

(2) Membrii comisiei vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 6.

(3) În cazul în care, din motive obiective, un membru al comisiei nu poate participa la concurs, acesta este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură.

(4) Deciziile comisiei de concurs sunt adoptate prin votul secret al membrilor şi sunt valabile dacă întrunesc minimum 3 voturi.

(5) Membrii comisiei de concurs provin din interiorul Universităţii sau din alte instituţii academice.

(6) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs, să fie în activitate didactică sau de cercetare la momentul derulării concursului şi să îndeplinească condiţiile minimale, conform art. 2, alin. (1).

(7) În cazul în care concursul este organizat pentru ocuparea unui post de cercetare în echipa unui proiect de cercetare în derulare, directorul de proiect se exceptează de la prevederile alin.(6).

(8) Preşedintele comisiei de concurs poate fi:

 1. a) decanul sau un prodecan al facultăţii sau directorul departementului inter-disciplinar;
 2. b) directorul departamentului, al şcolii doctorale sau directorul proiectului de cercetare pentru care se organizează concursul;
 3. c) un membru al consiliului departamentului sau al consiliului facultăţii, delegat prin votul acestuia;
 4. d) un membru al consiliului de administraţie.

      Art. 24.

(1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care demonstrează nerespectarea procedurilor legale, acesta poate formula contestaţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi se soluţionează de o comisie, desemnată în mod special pentru acest scop, de către Senatul Universităţii.

(2) Senatul Universităţii desemnează o comisie permanentă pentru soluţionarea contestaţiilor privind nerespectarea procedurilor de concurs. Comisia este formată din preşedinte şi 4 membri, unul dintre membri fiind obligatoriu titular în cadrul Facultăţii de Drept.

(21)În vederea stabilirii componenţei  comisiilor de soluționare a contestațiilor, se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor. În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.

(3) Contestaţiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale.

(4) Contestaţiile sunt soluţionate în maximum 2 zile lucrătoare, iar rezultatul este comunicat petentului în termen de 48 ore.

(5) Rezultatul final se publică pe pagina web a Universităţii, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Regulamentului intern privind drepturile şi obligaţiile personalului prin introducerea la articolul 34 a punctului 24, astfel:

         Art. 34

 1. Angajatul va respecta întocmai obligaţiile care-i revin cu privire la evidenţa, stocarea, utilizarea şi prelucrarea informaţiilor, a datelor şi a documentelor confidenţiale la care are acces şi pe care le prelucrează. Această obligaţie se va menţine şi după încetarea activităţilor ce presupun accesul la acest tip de informaţii, date, respectiv documente. De asemenea, angajatul are la cunoştinţă faptul că acest angajament nu se aplică în cazul în care transmiterea informaţiilor se realizează ca o consecinţă a unei obligaţii legale.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului Prof. univ. dr. emerit Eugen Hăvârneanu din Comisia de alcătuire a Laudatio pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Ricardo Garcia Mira de la Universitatea Coruña din Spania, cu domnul Prof. univ. dr. emerit Ion Dafinoiu. Noua componenţă a Comisiei de alcătuire a Laudatio este următoarea:

 

Președinte:      Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:           Prof. univ. dr. emerit Ion Dafinoiu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Daniel David, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Prof. univ. dr. Dragoş Iliescu, Universitatea din Bucureşti;

Conf. univ. dr. Ştefan Boncu, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de participare la modulele de două săptămâni ale Şcolii de Vară Jassy, ediţia 2019, în cuantum de 300 euro. Taxa de participare include următoarele:
 • costuri generale de organizare: program academic, suport de curs, bannere, roll-up-uri;
 • cazare în campus, mic dejun şi prânz la Gaudeamus şi Cantina Titu Maiorescu;
 • evenimentele sociale comune (vizite şi intrările la muzee în Iaşi).

Participanţii vor avea posibilitatea de a opta suplimentar, la valoarea efectivă a costurilor, pentru excursii în afara Iaşului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea următoarelor prevederi referitoare la cheltuielile indirecte (regie) (C.I.) stabilite conform Hotărârii B.E.C.A nr. C5 din 13.02.2014, pentru proiectele de cercetare:
 2. Pentru toate tipurile de proiecte / contracte de cercetare (naţionale, internaţionale, cu terţi) un procent de 25% din valoarea cheltuielilor indirecte (C.I.) stabilite în contractul de finanţare / deviz postcalcul, să fie pus la dispoziţia directorilor de proiect.
 3. Sumele rezultate vor constitui Fondul Special de Susţinere a Cercetării (FSSC).
 4. Directorul de proiect va putea utiliza sumele disponibile în FSSC, cu avizul prorectorului de resort şi aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu anul 2019.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea evaluării periodice a următoarelor programe de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Litere, pe parcursul anului universitar 2018 – 2019:
 • O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – limba şi literatura română;
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea utilizării platformei open source Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) în vederea desfăşurării activităţilor didactice aferente programelor de studii organizate la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă în cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Iaşi doamnei lect. univ. dr. Csilla Iuliana Băra de la Facultatea de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în semestrul I al anului universitar 2018-2019, doamnei prof. univ. dr. Carmen Cozma de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Mitocaru Oana – Maria, absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2015, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, în sesiunea iulie 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următoarelor cadre didactice în calitate de membru în Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor:
 • univ. dr. Octavian Dospinescu, Departamentul Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică;
 • univ. dr. Andreea-Ioana Iacobuţă-Mihăiţă, Departamentul Economie şi Relaţii Internaţionale.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următoarelor cadre didactice în calitate de membru în Consiliul Departamentului de Informatică din cadrul Facultăţii de Informatică:
 • univ. dr. Florentin Olariu;
 • univ. dr. Corina Forăscu.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului lect. univ. dr. Cosmin Nicolae Vârlan în calitate de membru în Consiliul Facultăţii de Informatică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unui răspuns referitor la memoriile înregistrate cu nr. 19544 din 01.11.2018 şi nr. 19171 din 26.10.2018, depuse de către Grupul Civic Reset Iaşi, respectiv de către domnul Vlad Gheorghe, precum şi la cele 95 de solicitări adresate Senatului pe cale electronică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea următoarelor documente ale Facultăţii de Teologie Romano – Catolică:
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Teologie Romano – Catolică;
 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Teologie Romano – Catolică;
 • Organigrama Facultăţii de Teologie Romano – Catolică.