1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

– Stud. Andreea Huminiuc

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

 

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea numirilor propuse de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat a Directorilor Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 01.08.2017 – 31.07.2022, după cum urmează:

 

Școala Doctorală de Biologie Prof. univ. dr. habil. Marius Ştefan
Școala Doctorală de Chimie Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene
Școala Doctorală de Drept Prof. univ. dr. habil. Tamara Carmen Ungureanu
Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor Prof. univ. dr. Adriana Zaiț
Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice Conf. univ. dr. habil. George Virgil Bondor
Școala Doctorală de Fizică Prof. univ. dr. Diana Mihaela Mardare
Școala Doctorală de Geoştiinţe Prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu
Școala Doctorală de Informatică Prof. univ. dr. Dan Cristea, M.C. Academia Română
Școala Doctorală de Istorie Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba
Școala Doctorală de Studii Filologice Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu
Școala Doctorală de Matematică Prof. univ. dr. Sebastian Anița
Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației Prof. univ. dr. Ticu Constantin
Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” Prof. univ. dr. habil. pr. Gheorghe Popa

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea Consiliilor Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 01.08.2017 – 31.07.2022, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar – perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2017-2018.
 2. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar – perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar – perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a posturilor de cercetare de Cercetător științific III – perioadă nedeterminată scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 septembrie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a următoarelor posturi de cercetare de Asistent de cercetare științific şi Cercetător științific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 septembrie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2017-2018

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a posturilor de cercetare de Cercetător științific II, pe perioadă nedeterminată scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face după validarea concursului de către Ministerul Cercetării și Inovării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific II.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării 8 (al. 3 şi 6) și art. 18 (al. 3, 4, 5 şi 6) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Senatului universitar, după cum urmează:

 

Art. 8 (1) Se înlocuieşte denumirea ministerului de resort din ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 18 (3) În cazul votului deschis numărarea voturilor este realizată de către o comisie aleasă în acest scop, aprobată de Plenul Senatului la propunerea președintelui, la ȋnceputul fiecarei şedinţe de Senat. Orice membru al Senatului poate cere renumărarea voturilor.

(4) Votul secret se exprimă prin buletine de vot și se utilizează pentru alegerea Președintelui Senatului, al desemnării unui ordonator de credite în condițiile prevăzute la art. 8. al. 5(g), în cazul solicitărilor de prelungire a activității didactice ca titular sau de acordare a anului sabatic, pentru validarea concursurilor de profesor, conferențiar, CS I și CS II, sau pentru sancţiunile prevăzute la art. 20, aliniatul (2), literele (e) – (f). În cazul votului secret numărarea voturilor este realizată de către o comisie aleasă în acest scop, aprobată de Plenul Senatului la propunerea președintelui, la ȋnceputul fiecărei şedinţe de    Senat, din rândurile membrilor Senatului.

(5) Semnificaţia votului este: pentru, împotrivă sau abținere.

(6) La votul privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, precum și la votul pentru menținerea calității de titular în învățământul superior participă numai cadrele didactice şi cercetătorii.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 4 – Cap. II şi a art. 13 – Cap. III din Regulamentul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenţi, care vor avea următorul cuprins:

 

Art. 4 (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).

(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor.

Art. 13 Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 27 și art. 29 din Regulamentul de cazare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care vor avea următorul cuprins:

 

Art. 27 (1) În urma depunerii cererilor sau completării tabelelor de cazare conform art. 36 facultăţile transmit către Direcţia Generală Administrativă, în termenul prevăzut de art. 29 din prezentul Regulament, numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I), structurat pe categorii de studenţi (fete/băieţi).

(2) Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti înaintează facultăţilor şi Direcţiei Generale Administrative, conform calendarului privind cazarea studenţilor, situaţia dosarelor depuse.

 

Art. 29 (1) Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti propune, cel mai târziu până la data de 1 iulie a fiecărui an, calendarul privind cazarea studenţilor. Propunerea Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti, avizată de Directorul General Administrativ, este aprobată de către Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

(2) Pentru anul universitar 2017 – 2018, propunerea Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti, se înaintează spre avizare şi aprobare, până cel târziu la data de 1 august 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, domnului prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, C. Academia Română, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, domnului prof. univ. dr. Dan Cristea, C. Academia Română, de la Facultatea de Informatică.

 

 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, domnului prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti de la Facultatea de Istorie.

 

 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, domnului prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoişie de la Facultatea de Litere.

 

 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, doamnei prof. univ. dr. Felicia Dacia Iacomi de la Facultatea de Fizică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2017-2018, domnului prof. univ. dr. Constantin Zălinescu, C. Academia Română, de la Facultatea de Matematică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, următoarelor persoane care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2017 – 2018:
 • univ. dr. Zenovia Olteanu – Facultatea de Biologie;
 • univ. dr. Dumitru Gânju – Facultatea de Chimie;
 • univ. dr. Dumitru Oprea – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • univ. dr. Ana Grama – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • univ. dr. Ion Ionescu – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;
 • univ. dr. Sorin Talaşman – Facultatea de Fizică;
 • univ. dr. Cornelius Croitoru – Facultatea de Informatică;
 • univ. dr. Cristian Dumitru Masalagiu – Facultatea de Informatică;
 • univ. dr. Dana-Anca Cehan – Facultatea de Litere;
 • univ. dr. Magda Jeanrenaud – Facultatea de Litere;
 • univ. dr. Eugen Munteanu – Facultatea de Litere;
 • univ. dr. Gheorghe Aniculăesei – Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Ovidiu Cârjă – Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Liviu Antonesei – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Iolanda Tobolcea – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Eugen Corneliu Hăvârneanu – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Ion Dafinoiu – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. pr. Iosif Enăşoae – Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a domnului prof. univ. dr. habil. Mihail-Lucian Bârsă, reprezentant în Senatul Universitar din partea Facultății de Chimie, cu domnul conf. univ. dr. Cătălin Neculai Lungu, în baza Art. 4, alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea numărului de locuri cu taxă pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017, conform anexei.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Economie şi Administrare a Afacerilor de acordare a titlului onorific de Professor Emeritus, domnului profesor univ. dr. Ioan Pohoaţă.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Drept.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Liviu Maha în domeniul Economie şi afaceri internaţionale, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a următoarelor cadre didactice:
 • Conf univ. dr. Mariana Momanu – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Nicoleta Laura Popa – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Adina Nicoleta Karner – Huţuleac – în domeniul Psihologie.         

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Dumitru Stan în domeniul Sociologie, la Școala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea ocupării funcţiei de Coordonator al Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Matematică de către domnul prof. univ. dr. Ioan Bucătaru.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul Departamentului ID, al Facultăţii de Istorie.