Contact:

E-mail: qualitas@uaic.ro
Adresa: Strada Lascăr Catargi, nr. 54, camera 5, Iaşi, cod 700107

Personal

Ligia Boca
E-mail: ligia.boca@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2342

 • asigură sprijin pentru Facultățile: Drept, Educație Fizică și Sport, Fizică, Litere, Matematică, Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă.
 • persoană de contact a UAIC pentru U-Multirank,  QS World Rankings și  QS Graduate Employability

Alina Trocin
E-mail:alina.trocin@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2338

 • asigură sprijin pentru Facultățile: Biologie, Chimie, FEAA, Filozofie și Științe Social-Politice, Geologie-Geografie, Informatică, Istorie, Teologie Romano-Catolică
 • persoană de contact a UAIC pentru pentru Times Higher Education World University Ranking (THE)

Prezentare

Misiune

Biroul Managementul Calității este un compartiment de specialitate cu rol de execuție. Acesta sprijină Comisia pentru Managementul Calității prin planificarea acțiunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare și a documentelor specifice asigurării calității, instruirea personalului privind asigurarea calității, desfășurarea evaluărilor interne și externe.

Viziune

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îşi asumă cultura instituţională a calităţii ca mijloc de atingere a excelenţei academice în educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Structură

Obiectivul principal al sistemului de asigurare a calității este îmbunătățirea sistemului de organizare și de administrare a resurselor Universității în vederea creșterii eficienței procesului didactic și de cercetare științifică.

Asigurarea calității este monitorizată prin Comisia pentru Managementul Calității și Biroul Managementul Calității.

Regulamentul comisiei poate fi consultat aici.

 La nivelul universităţii:

Comisia pentru Managementul Calității  este organizată și funcționează în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și ale Legii 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Comisia se află în subordinea Consiliului de Administrație al Universității și este condusă de un președinte, desemnat de către Consiliul de Administrație.

La nivelul fiecărei facultăţi:

 • Subcomisia pentru Managementul Calității

Subcomisia pentru Managementul Calității din facultate este coordonată de responsabilul pentru Managementul Calității din fiecare facultate/departament/structură administrativă. Subcomisia realizează activitățile de asigurare a calității în facultate, monitorizează calitatea programelor de studii, elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și asistă în facultate evaluările externe.

Politicile privind calitatea în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași se referă la:

 • îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;
 • dezvoltarea unei culturi a calității pe baza standardelor internaționale universitare;
 • evaluarea continuă a calității în vederea corelării educației centrate pe student cu cerințele partenerilor regionali și cu strategia de dezvoltare a universității.

Strategiile pentru asigurarea calității în cadrul Universității vizează:

 • orientarea spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor studenților, angajatorilor și celorlalte părți interesate;
 • atitudinea proactivă a conducerii instituției în problema calității, care se exprimă prin crearea unui mediu adecvat performanței pe toate dimensiunile activității;
 • abordarea problemei calității în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, strategii, obiective;
 • menținerea sub control și îmbunătățirea continuă a proceselor din instituție;
 • implicarea și responsabilizarea personalului;
 • preocuparea pentru dezvoltarea unei culturi a calității;
 • identificarea unor indicatori relevanți ai calității și introducerea de mecanisme de evaluare internă a acestora;
 • documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să creeze încredere;
 • analize comparative cu alte universități, eventual din străinătate, pentru identificarea și preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calității;
 • formarea specializată a personalului angajat în domeniul calității și formarea generală în asigurarea calității a întregului personal.

Măsurile adoptate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în privința calității, prin intermediul membrilor Comisiei de Management a Calității și Biroului Managementul Calității se referă la:

 • aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu și diplomelor ce corespund calificărilor, în acord cu legislația în vigoare;
 • existența unor proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării;
 • calitatea personalului didactic și de cercetare;
 • funcționalitatea structurilor organizatorice de asigurare a calității educației, conform legii.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a solicitat și a avut evaluări externe efectuate de Comisia Europeană (2000, pentru sistemul ECTS), de Seminarul Salzburg (1999 și 2004 pentru întreaga activitate academică a Universității), de EUA (2006, pentru cercetarea științifică) și în 2014 pentru capacitatea instituțională. Constatările și recomandările din rapoartele de evaluare au contribuit la îmbunătățirea instituțională. În ceea ce privește evaluarea internă, în Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au loc evaluări anuale ale calității programelor de studii și serviciilor suport.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în raport de colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru evaluarea externă a calității la nivel instituțional.

Biroul Asigurarea Calității menține legătura cu comisiile de asigurare a calității din cele 15 facultăți și cu șefii departamentelor administrative ale acestora pentru asigurarea evaluării instituționale. De asemenea, Biroul Asigurarea Calității gestionează o platformă electronică de comunicare cu ARACIS, care să permită încărcarea și accesul la rapoartelor de autoevaluare nivel instituțional.

 • În perioada vizitelor evaluatorilor ARACIS, membrii Biroului Asigurarea Calității  asigură întâlnirile cu reprezentanți ai angajatorilor, cu studenții și absolvenții Universității, vizitarea sălilor de curs, de seminar, a bibliotecilor, laboratoarelor și a altor obiective ce țin de infrastructura și dotarea spațiilor de predare-învățare-cercetare.  Ultima evaluare instituțională a avut loc în 2015 (Raportul evaluării).

Documente referitoare la Asigurarea calităţii:

Legislaţie ce reglementează asigurarea calităţii în învăţământul superior:

Sistem de Control Intern Managerial