1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează: 

 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea
  • Stud. Izabela Raluca Munteanu
  • Stud. Alexandra Maria Chiper

2. Hotărâre cu privire la  aprobarea înlocuirii doamnei conf. univ. dr. Luminiţa Bejenaru, membru al Senatului, pentru ședința din data de 27 iunie 2019, cu doamna şef lucrări dr. Mirela Mihaela Cîmpeanu, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.

3. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului Referendumului universitar pentru alegerea  modalității de desemnare a Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2020 – 2024. Astfel, în urma voturilor valabil exprimate de către membrii comunității academice, s-a decis ca desemnarea Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024 să se facă pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct şi secret.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării unor articole din Regulamentele privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licență şi de master, în vigoare în anul universitar 2018 – 2019, care vor avea următorul cuprins:

 

 

 • Art. 29 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 28 iunie 2018: Recunoașterea creditelor pentru disciplinele promovate se face de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.
 • Art. 29 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților  – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 27 iunie 2017: Recunoașterea creditelor pentru disciplinele promovate se face de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.
 • Art. 48 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților  – ciclul II – Studii universitare de master, aprobat în ședința Senatului din data de 28 iunie 2018: Recunoașterea creditelor pentru disciplinele promovate se face de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.
 • Art. 48 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul II – Studii universitare de master, aprobat în ședința Senatului din data de 27 iunie 2017: Recunoașterea creditelor pentru disciplinele promovate se face de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.
 • Art. 30 teza I din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 27 iunie 2016: Studenţii care au fost exmatriculaţi şi care au depus cerere de reînmatriculare după o perioadă care depăşeşte un an, au obligaţia – la reluarea studiilor – să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile, recunoașterea disciplinelor promovate făcându-se de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.
 • Art. 30 teza I din Regulamentul studiilor universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 25 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare: Studenţii care au fost exmatriculaţi şi care au depus cerere de reînmatriculare după o perioadă care depăşeşte un an, au obligaţia – la reluarea studiilor – să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile, recunoașterea disciplinelor promovate făcându-se de către o comisie constituită la nivelul facultății, fără a fi impusă o limită de timp.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2019 – 2020, anul I de studii.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2019 – 2020, anul I de studii. 

7. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, care se aplică studenţilor – doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2019 – 2020. 

8. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2314, cu titlul Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare, acronim MNSA. Numirea pe post se va face începând cu data de 8 iulie 2019.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării sesiunii speciale de examene pentru studenţii care au beneficiat de stagii Erasmus + şi SEE în anul academic 2018 – 2019, în perioada 1 septembrie – 20 septembrie 2019, în două etape, după cum urmează:

  • Etapa 1 (un număr foarte mic de examene) pentru studenţii din anii terminali, în vederea susţinerii examenelor restante şi / sau a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master;
  • Etapa 2 (majoritatea examenelor) pentru ceilalţi studenţi de la toate ciclurile de studii universitare şi din toţi anii de studii. 

10. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Laura Maxim, în domeniul de studii universitare de doctorat Economie, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Cristian Popescu, în domeniul de studii universitare de doctorat Economie, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării şi completării punctului e) din Hotărârea Senatului nr. 20 din data de 28.03.2019, care va avea următorul cuprins:

 1. e) La contractele la care autoritatea contractantă decontează cheltuielile indirecte pe baza documentelor justificative prezentate de către contractor, directorul de proiect va efectua cheltuieli din regie, în limita sumelor disponibile, fără respectarea coeficienților propuși în prezenta hotărâre, pct.b) şi pct. c).

Raportarea regiei se va face pe baza documentelor justificative. 

13. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Teologie Romano – Catolică Practică şi Misionară aferentă programului de studii universitare de master Teologie Romano – Catolică Practică şi Misionară, IF, 120 de credite de studii transferabile,  în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). 

14. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dispensei de vechime doamnei CS III dr. Rusu Valentina Diana, necesare participării la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific II, poziţia 5 din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane. 

15. Hotărâre cu privire la validarea alegerii reprezentanţilor studenţilor în următoarele structuri de conducere ale universităţii, astfel:

 • Student – doctorand Tudor Mugurel Aursulesei – reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Student Dumitru Daniel Badea – reprezentantul studenţilor în Biroul Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

16. Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea domnului Silvian Emanuel Man, care a finalizat studiile, cu studenta Laura Catană ca membru titular. Noua componență a Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următoarea:

 • Președinte: 
  • Conf. univ. dr. habil. Ovidiu Gavrilovici
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Liliana Foșalău, Membru  
  • Conf. univ. dr. Ionela Corina Chersan, Membru
  • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Membru
  • Lector univ. dr. Daniel Atasiei, Membru
  • Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu, Membru
  • Iulian Clain, Membru 
  • Stud. Laura Catană, Membru
  • Prof. univ. dr. Carmen Cozma, Membru supleant
  • Liliana Graţiela Tienhoven, Membru supleant         
  • Stud. Izabela Raluca Munteanu, Membru supleant

17. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Constantinescu Bianca, absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2017, la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, în sesiunea iulie 2019.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Maxim Daniel Constantin, absolvent al Facultății de Litere, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română, promoția 2005, la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, în sesiunea iulie 2019.