Programul SEE – Stagii studențești de studiu

Programul SEE – Stagii studențești de studiu2020-07-16T09:47:36+03:00

Programul SEE – Stagii studențești de studiu

Pot participa la selecţie:
· studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”;
· studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
· studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
· studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
· doctoranzi cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
· doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, la solicitarea nominală a facultăților.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Nu pot participa la selecţie:
· studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi stagiul SEE pentru care candidează;
· studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare stagiul SEE pentru care candidează;
· doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
· beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
· studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

FACULTATE NUME COORDONATOR DATE DE CONTACT (TEL., E-MAIL)
Biologie Șef Lucr.Dr. Gabriel PLĂVAN (004) 0232 201525; gabriel.plavan@uaic.ro
Chimie Prof. dr. Alexandra IORDAN (004) 0232 201341, alexandra.iordan@uaic.ro
Drept Asist. Dr. Andra IFTIMIEI andra.iftimiei@uaic.ro
Economie şi Administrarea Afacerilor Conf. dr. Bogdan ZUGRAVU (004) 0232 201433, zugravu@uaic.ro
Educaţie Fizică şi Sport Lect. Dr. Alexandru OPREAN (004) 0232 201130, alexandruoprean@yahoo.com
Filosofie și Științe Social- Politice Prof. dr. Daniela Tatiana ȘOITU (004) 0232 218286, danielag@uaic.ro
Fizică Prof. dr. Liviu LEONTIE (004) 0232 201168, lleontie@uaic.ro
Geografie Lect. dr. Daniela LARION (004) 0232 201485, danielalarion@yahoo.co.uk
Geologie Asist. dr. Iuliana BULIGA (004) 0232 201463, iuliana.buliga@uaic.ro
Informatică Lect. dr. Vlad RĂDULESCU (004) 0232 202439, rvlad@info.uaic.ro
Istorie Lect. dr. Augustin GURIȚĂ augustingurita@yahoo.com
Litere Conf. dr. Gabriela DIMA (004)  0232 1052, g.dima@uaic.ro
Matematică Lect. dr. Ana Maria MOȘNEAGU (0040 232)201232, anamaria.mosneagu@uaic.ro
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Asist. dr. Emilia PASCAL emilia.pascal@uaic.ro
Teologie Ortodoxă Conf. dr. Pr. Dan SANDU (004) 0232 242 610, dansandu3@gmail.com, dsandu66@dansandu.ro
Teologie Romano-Catolică Conf. dr. Pr. Ștefan LUPU (004) 0232 201114 stefan.lupu@uaic.ro
Centrul de Studii Europene Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU (004) 0232 201402, gcpas@uaic.ro
Erasmus Code University Country Website Facultati care au acorduri Erasmus/SEE
IS BORGARN01 Bifrost University IS https://www.bifrost.is/english/ Economie si Administrarea Afacerilor, Drept, Geografie și Geologie
IS AKUREYR01 University of Akureyri IS http://english.unak.is/ Economie si Administrarea Afacerilor
LI VADUZ01 University of Liechtenstein LI https://www.uni.li/en Economie si Administrarea Afacerilor
N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) NO https://www.ntnu.edu/ Biologie, Economie si Administrarea Afacerilor, Geografie si Geologie,

Litere, Matematica, Centru de Studii Europene, Filosofie si Siinte Social-Politice

N KRISTIA01 University of Agder NO https://www.uia.no/en Litere
N BERGEN01 University of Bergen NO https://www.uib.no/en Drept, Litere
N STAVANG01 University of Stavanger NO https://www.uis.no/studies/ Biologie, Litere, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
N VOLDA01 Volda University College NO https://www.hivolda.no/en Litere, Educatie Fizica si Sport

1. Participarea la selecţia organizată de facultate (de consultat avizierul facultății).

2. Consultarea programei academice a universității în cadrul căreia se va efectua stagiul de studiu. (de intrat pe site-ul universității respective)

3. Întocmirea dosarului de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

b. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

c. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

d. Declarația-privind-durata-stagiului-SEE-efectuat-anterior (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

e. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus/SEE;

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

– o copie a permisului de ședere;

– o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);

– dovada existenței unui garant cetățean român, salariat şi deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

– proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;

– recomandare din partea unui cadru didactic;

– atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

4. Contactarea coordonatorului SEE UAIC pe facultate pentru stagiile de studiu.

 În termen de 15 zile de la data încheierii stagiului, studentul beneficiar va depune la Serviciul Relații Internaționale (Biroul Erasmus+) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași următoarele documente:

  • Acordul de formare profesională („Learning Agreement – Student Mobility for Studies”) – Sectiunea During the mobility semnată de beneficiar și reprezentanții celor două universități, în cazul modificării disciplinelor inițial aprobate prin Learning Agreement – original sau copie. Modificările se pot efectua în termen de 5 săptămâni  de la începerea semestrului.
  • Certificate of Stay (Certificatul de ședere) emis de organizația gazdă la finalul stagiului de studiu care să confirme îndeplinirea programului de studiu și durata sa– în original. Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

ATENȚIE!!!!! Perioada care va fi completată de către reprezentanții universității gazdă în certificatul de ședere corespunde cu perioada stagiului la universitatea gazdă. Documentul nu va fi completat cu datele călătoriei, ci strict cu perioada în care studentul va fi prezent la universitatea gazdă. OBLIGATORIU va conține dată de emitere.

Studentul beneficiar de stagiu de studiu va depune la dosar Sectiunea After the mobility a Learning Agreement-ului, intitulată Transcript of Records at the Receiving Institution”/ Situația școlară Transcript of Records (emisă și datată de universitatea gazdă privind rezultatele academice aferente stagiului SEE);

Studentul trebuie, de asemenea, să completeze și să prezinte confirmarea completării raportului final de stagiu SEE (în original);

Serviciul Relații Internaționale

Alexandra TEODORESCU

E-mail: alexandra.teodorescu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1021

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 10.00 – 12.30

Arhivă

Programul SEE 2013-2016

Această acţiune permite studenţilor din universități din România să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni  (in cadrul aceluiași an academic) sau un stagiu de practică de 2 până la 12 luni (în cadrul aceluiași an academic)  într-unul din SD* și reciproc, studenților  din universități din SD  să efectueze o perioadă de studii sau practică  (în cadrul aceluiași an academic) cu aceleași condiții asupra duratei,  în România. Perioadele de mobilitate pot fi și combinate (studii+practică).

Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor „acorduri inter-instituţionale” încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior  (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

Organizaţiile gazdă pentru practica studenţească pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau  alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.

Studenţii  vor fi  selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt înmatriculați printr-un proces clar şi transparent. Pot fi selectați pentru mobilitate studenţi aflați în oricare din cele 3 cicluri (licență, masterat, doctorat). Aceștia  vor fi considerați  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenți cu studenții Erasmus. 

STUDENȚII CARE AU OBȚINUT UN GRANT ÎN CADRUL APELURILOR PRECEDENTE (2013 SAU 2014) NU MAI SUNT ELIGIBILI ÎN CADRUL ACESTUI APEL

Pași de parcurs post-selecție 

Înainte de plecare, studenţii  SEE  semnează un contract pentru studii  sau practică care include următoarele documente :

  • un „acord de studiu” / “acord de formare” ce conţine programul de studiu/programul practică; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
  • „Carta studentului  SEE” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate și care este similară cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se găsește la adresa www.see-burse.ro.

În plus, pentru practică, contractul mai cuprinde și:

  • un „angajament pentru calitate în mobilitate” care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la practică în străinătate. Documentul se găsește la adresa www.see-burse.ro.

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului  şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de practică, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate  SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă. În special în cazul unei perioade de practică care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască această practică cel puţin prin intermediul Suplimentului la Diplomă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor/practicii SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

*SD = stat donator (Islanda, Norvegia, Liechtenstein)