Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 31 iulie 2020 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Monica Chicuș
– Stud. Diana Alexandra Cristea

2. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Prof. univ. dr. habil. Marius Ștefan Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Aurel Pui Facultatea de Chimie
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Cristina Teodora Roman Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Beatrice Aurelia Abalașei Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Adrian Grozavu Facultatea de Geografie și Geologie
Conf. univ. dr. Adrian Iftene Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Lucrețiu Ion Bîrliba Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc Gafton Facultatea de Litere
Conf. univ. dr. Ștefan Boncu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan Facultatea de Teologie Ortodoxă
Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Numirea pe post se va face începând cu data de 1 august 2020.

3. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcției de director al Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentului Interdisciplinar Științe și a Centrelor de Cercetare CERNESIM, RAMTECH și ARHEOINVEST la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Prof. univ. dr. Tudor Luchian Director al Institutului de Cercetări Interdisciplinare
CS I dr. Mariana Neamțu Director al Departamentului Interdisciplinar Științe
CS II dr. Sorin Tașcu Director al Centrului de Cercetare RAMTECH
CS III dr. Andrei Asăndulesei Director al Centrului de Cercetare ARHEOINVEST
Prof. univ. dr. Romeo – Iulian Olariu Director al Centrului de Cercetare CERNESIM

Numirea pe post se va face începând cu data de 1 septembrie 2020.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării a 40 de burse doctorale din veniturile proprii ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru doctoranzii înmatriculați începând cu 1 octombrie 2020.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea noului calendar pentru ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Matematică, după cum urmează:

3 – 4 august 2020 – depunerea dosarelor de concurs
6 august 2020  – ședința Consiliului Facultății
7 august 2020  – depunerea dosarelor avizate la Registratura UAIC
10 – 11 august 2020  – intervievarea candidaților

 

7. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 13 alin. (1), art. 16, art. 19, art. 21 și a art. 22 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Art. 13 alin (1) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1)  Dosarul de concurs se depune la registratura Universității sau la adresa specificată pe pagina web a concursului, personal sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. În cazul membrilor comisiei de concurs care participă on-line la probele de concurs, transmiterea dosarului se va realiza prin e-mail sau în copie prin serviciu poștal ori de curierat.

Art. 16 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (prelegeri, cursuri, seminarii, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).

(2) Probele de concurs (interviul, prelegeri, cursuri, seminarii de specialitate, lucrări practice, ateliere de lucru, probe scrise etc.) se pot susține fizic sau on-line (integral sau cu participarea la distanță numai a unor membri ai comisiei), prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul, în prezența tuturor membrilor comisiei de concurs.

(3) Desfășurarea în varianta on-line a probelor de concurs se aplică doar în perioade în care se instituie starea de urgenţă, starea de alertă şi consecinţele care decurg din acestea sau în situaţia în care cel puţin un membru al comisiei provine din alte centre universitare.

(4) Desfășurarea în varianta on-line sau cu participarea on-line a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul facultății.

(5) Gestionarea susţinerii online a probelor de concurs (configurarea platformei, transmiterea datelor de logare către candidaţi şi membrii comisiei, înregistrarea şi arhivarea sesiunilor de concurs etc.) va fi realizată de către preşedintele comisiei de concurs.

(6) În cazul concursurilor pe posturi care se ocupă cu examinare în cadrul unei probe scrise, proba lucrării scrise va fi susținută față în față, în condițiile de distanțare fizică impuse și prin respectarea tuturor normelor de igienă, în prezenta a cel puțin doi membri ai comisiei de concurs,  prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul.

(7) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul concursului. Universitatea va transmite candidatului și membrilor comisiei informațiile tehnice privind sesiunea on-line de concurs (platforma utilizată, datele de conectare, cerințe tehnice ale dispozitivului de logare).

Art. 19 se modifică și se completează, avȃnd următorul cuprins:

(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.

(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna fizic și le vor transmite prin servicii de curierat pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 16, alin. 3. De asemenea, referatele de apreciere pot fi semnate cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; în acest caz, referatele de apreciere vor fi transmise președintelui comisiei prin e-mail.

(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.

(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat fizic de către membrii acesteia, după care va fi transmis decanului facultății, doar în condițiile precizate la articolul 16, alin. 3. Raportul de sinteză poate fi semnat și cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(5) Consiliul facultăţii (reunit în ședință on-line în perioada de restricții a liberei circulații, cu respectarea votului secret) verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează sau nu avizează raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de consiliul facultăţii.

(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă sau nu aprobă raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

Art. 21. – Lector universitar/Şef de lucrări

(1) Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef de lucrări constă în analiza dosarului şi susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.

(2) Fiecare membru al comisiei întocmeşte un referat, în care evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii academice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 2.

Art. 22. – Conferenţiar şi profesor universitar

(1) Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar sau de profesor universitar constă în analiza dosarului, precum şi în susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor, inclusiv online, în prezenţa comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.

(2) Fiecare membru al comisiei întocmeşte un referat, în care se evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii academice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 2.

 

8. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Art. 12 alin (1) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1) Dosarul de concurs se depune la registratura Universității sau la adresa specificată pe pagina web a concursului, personal sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. În cazul membrilor comisiei de concurs care participă on-line la probele de concurs, transmiterea dosarului se va realiza prin e-mail sau în copie prin serviciu poștal ori de curierat.

Art. 15 se modifică și se completeazî, având  următorul cuprins:

(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (expunerea, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).

(2) Probele de concurs (interviul, prelegeri, lucrări practice, ateliere de lucru, probe scrise etc.), se pot susține fizic sau on-line (integral sau cu participarea la distanță numai a unor membri ai comisiei), prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul, în prezența tuturor membrilor comisiei de concurs.

(3) Desfășurarea în varianta on-line a probelor de concurs se aplică doar în perioade în care se instituie starea de urgenţă, starea de alertă şi consecinţele care decurg din acestea sau în situaţia în care cel puţin un membru al comisiei provine din alte centre universitare.

(4) Desfășurarea în varianta on-line sau cu participarea on-line a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul facultății.

(5) Pentru posturile pe perioadă nedeterminată, una dintre probele de concurs o constituie un interviu, în care candidatul va prezenta rezultate profesionale anterioare, conforme cu profilul postului, precum şi planul de dezvoltare a carierei ştiinţifice.

(6) Gestionarea susţinerii online a probelor de concurs (configurarea platformei, transmiterea datelor de logare către candidaţi şi membrii comisiei, înregistrarea şi arhivarea sesiunilor de concurs etc.) va fi realizată de către preşedintele comisiei de concurs.

(7) În cazul concursurilor pe posturi care se ocupă cu examinare în cadrul unei probe practice, aceasta va fi susținută față în față, în condițiile de distanțare fizică impuse și prin respectarea tuturor normelor de igienă, în prezenta a cel puțin doi membri ai comisiei de concurs,  prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea/Institutul din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul.

(8) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul concursului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei efective. Universitatea va transmite candidatului și membrilor comisiei informațiile tehnice privind sesiunea on-line de concurs (platforma utilizată, datele de conectare, cerințe tehnice ale dispozitivului de logare).

Art. 18 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.

(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna fizic și le vor transmite prin servicii de curierat pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3. De asemenea, referatele de apreciere pot fi semnate cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; în acest caz, referatele de apreciere vor fi transmise președintelui comisiei prin e-mail.

(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.

(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat fizic de către membrii acesteia, după care va fi transmis decanului facultății, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3. Raportul de sinteză poate fi semnat și cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(5) Consiliul facultăţii/departamentului de cercetare (reunit în ședință on-line în perioada de restricții a liberei circulații, cu respectarea votului secret) verifică respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia Universităţii şi avizează legalitatea desfășurării concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de Consiliul facultăţii/ departamentului interdisciplinar.

(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă, dacă este cazul, Raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

 

9. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Art. 12 alin. (1) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1)  Dosarul de concurs se depune la registratura Universității sau la adresa specificată pe pagina web a concursului, personal sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. În cazul membrilor comisiei de concurs care participă on-line la probele de concurs, transmiterea dosarului se va realiza prin e-mail sau în copie prin serviciu poștal ori de curierat.

Art. 15 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi, adiţional, pe baza unei sau a mai multor probe (expuneri, lucrări practice, ateliere de lucru etc.).

(2) Probele de concurs (interviul, prelegeri, lucrări practice, ateliere de lucru, probe scrise etc.), cu excepția dosarului de concurs, se pot susține fizic sau on-line (integral sau cu participarea la distanță numai a unor membri ai comisiei) de către candidați, prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul, în prezența tuturor membrilor comisiei de concurs.

(3) Desfășurarea în varianta on-line a probelor de concurs se aplică doar în perioade în care se instituie starea de urgenţă, starea de alertă şi consecinţele care decurg din acestea sau în situaţia în care cel puţin un membru al comisiei provine din alte centre universitare.

(4) Desfășurarea în varianta on-line sau cu participarea on-line a probelor de concurs trebuie să fie înregistrată integral și arhivată la nivelul facultății.

(5) Gestionarea susţinerii online a probelor de concurs (configurarea platformei, transmiterea datelor de logare către candidaţi şi membrii comisiei, înregistrarea şi arhivarea sesiunilor de concurs etc.) va fi realizată de către preşedintele comisiei de concurs.

(6) În cazul concursurilor pe posturi care se ocupă cu examinare în cadrul unei probe practice, aceasta va fi susținută față în față, în condițiile de distanțare fizică impuse și prin respectarea tuturor normelor de igienă, în prezenta a cel puțin doi membri ai comisiei de concurs,  prin mijloacele puse la dispoziție de facultatea/Institutul din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care organizează concursul.

(7) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul concursului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei efective. Universitatea va transmite candidatului și membrilor comisiei informațiile tehnice privind sesiunea on-line de concurs (platforma utilizată, datele de conectare, cerințe tehnice ale dispozitivului de logare).

Art. 18 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

(1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a întrunit cele mai bune rezultate.

(2) Membrii comisiei de concurs întocmesc referate de apreciere cu respectarea ierarhiei candidaților, pe care le vor semna fizic și le vor transmite prin servicii de curierat pe adresa președintelui comisiei, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3. De asemenea, referatele de apreciere pot fi semnate cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; în acest caz, referatele de apreciere vor fi transmise președintelui comisiei prin e-mail.

(3) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei, cu respectarea ierarhiei candidaţilor.

(4) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi este semnat fizic de către membrii acesteia, după care va fi transmis decanului facultății, doar în condițiile precizate la articolul 15, alin. 3. Raportul de sinteză poate fi semnat și cu semnătură electronică, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(5) Consiliul facultăţii/departamentului de cercetare (reunit în ședință on-line în perioada de restricții a liberei circulații, cu respectarea votului secret) verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează sau nu avizează raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de consiliul facultăţii.

(6) Senatul Universităţii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă sau nu aprobă raportul de sinteză, fără a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

 

10.Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar 2020 – 2021, a doamnei Conf. univ. dr. Silvia Luchian de la Facultatea de Drept.

11.Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 19 din Metodologia organizare și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – IOSUD UAIC, adoptată în Ședința Senatului din 11 iunie 2020, după cum urmează:

Art. 19 se modifică și se completează având următorul cuprins:

Ziua 19 2020 (31 iulie, 2020), între orele 9,00-18,00: în Adunarea generală a conducătorilor de doctorat din Universitate, cu o prezență de 2/3, se aleg 5 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat propuși de către fiecare școală doctorală.

În aceeaşi zi, în Adunarea generală a studenţilor-doctoranzi din Universitate, cu o prezență de 2/3, se aleg 2 reprezentanţi ai doctoranzilor în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).

Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi în ordine descrescătoare. În caz de egalitate de voturi vor fi considerați câștigători conducătorii de doctorat cu cel mai mare factor Hirsch.

În caz de egalitate de voturi, studenții-doctoranzi vor fi departajați în funcție de media de admitere la doctorat, iar în secundar, de media de finalizare master.

În cazul în care nu este îndeplinită condiția de cvorum, se organizează un nou tur de scrutin pe data de Ziua 23 2020 (4 august, 2020), fiind declarați aleși candidații care întrunesc cel mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare, indiferent de numărul alegătorilor care au votat.

Rezultatul votului se afișează în Ziua 19 2020 – 31 iulie, 2020 (sau în Ziua 23 2020 – 4 august, 2020, în cazul unui nou tur de scrutin) între orele 20-22, inclusiv pe site-ul Universității, atât pentru conducătorii de doctorat cât și pentru studenții-doctoranzi, care au obligația să comunice Biroului Electoral Central rezultatul votului.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:

  • Master Didactic în Biologie – aferentă programului de studii universitare de master Master Didactic în Biologie, IF, 120 de credite de studii transferabile;
  • Master Didactic în Fizică – aferentă programului de studii universitare de master Master Didactic în Fizică, IF, 120 de credite de studii transferabile;
  • Master Didactic în Geografie – aferentă programului de studii universitare de master Master Didactic în Geografie, IF, 120 de credite de studii transferabile;
  • Master Didactic în Educație Fizică și Sport – aferentă programului de studii universitare de master Masterat Didactic în Educație Fizică și Sport, IF, 120 de credite de studii transferabile;
  • Master Didactic în Teologie – aferentă programului de studii universitare de master Master Didactic în Teologie, IF, 120 de credite de studii transferabile.