Programul Operaţional Regional – POR

Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

 Obiective specifice:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor;
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor;
 • Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri;
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE

Obiectivul general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:

 • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
 • Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;
 • Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni);
 • Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

 Obiective specifice:

 • Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
 • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte”.

Obiective specifice

 • Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015;
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;
 • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;
 • Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei _Natura 2000_;
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – PO DCA

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiective specifice:

 • Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice;
 • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS Transport

Obiectivul general al POS Transport constă în promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – POAT

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – PNDR

Programul Operaţional pentru Pescuit – POP

Programe de Cooperare Teritorală

Cooperare Teritorială Transfrontalieră

Programele de cooperare transfrontalieră sunt acele programe care finanţează proiecte de accesibilitate, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people la granitele interne si externe ale UE”. Detalii

Cooperare Teritorială Transnaţională

Programele de cooperarea transnaţională au ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: mediu, dezvoltare urbană, inovaţie şi accesibilitate. Detalii

Cooperare Teritorială Interregională

Programele de cooperarea interregională sprijină cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile Uniunii Europene, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE. Detalii

ALTE PROGRAME-FINANŢĂRI

Programul LIFE LONG LEARNING – Educaţie şi Formare pentru întreaga viaţă

Beneficiari: Autorităţi locale şi regionale, centre de formare, centre de cercetare, universităţi, şcoli, sindicate, federaţii. Detalii

Programul SEE-ERA.NET PLUS – Proiecte de cercetare în domeniul agroalimentar şi IT&C

Beneficiari: Instituţii de învăţământ superior, centre ce cercetare publice şi private, IMM-uri, întreprinderi mari. Detalii

Europa pentru cetăţeni 2007-2013

Beneficiari: Autorităţi şi organizaţii locale, organizaţii de cercetare a politicii publice europene, grupuri de cetăţeni, organizaţii nonguvernamentale, sindicate, instituţii de învăţământ, organizaţii active din domeniul voluntariatului, sportului pentru amatori. Detalii