Stagii de practică – recunoaștere și echivalare

RECUNOȘTEREA ȘI ECHIVALAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ERASMUS+

Toate stagiile Erasmus+ se desfășoară, din punct de vedere didactic, pe baza contractului de practică (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – Anexa 5), care se semnează de student, de coodonatorul Erasmus+ de la facultatea la care este înmatriculat studentul și de responsabilul/mentorul de la instituția parteneră.

Din punct de vedere didactic, Learning Agreement-ul are valoare de contract. Acest contract descrie programul de practică (planul de lucru și activităţile) stabilit de comun acord de student, facultatea de origine și instituția gazdă şi cuprinde lista cursurilor, respectiv numărul de credite ECTS care vor fi recunoscute și echivalate la revenirea din stagiu.

La întoarcerea din stagiu, studentului i se vor recunoaște automat activitățile desfășurate la instituția gazdă, conform contractului de practică semnat anterior începerii stagiului; certificarea recunoașterii rezultatelor, precum și echivalarea notelor obținute se vor face de către comisia desemnată la nivel de facultate și aprobată de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității. Comisia de echivalare și recunoaștere are în componență între 1 şi 3 membri, în funcţie de numărul de departamente din facultate, și include obligatoriu coordonatorul Erasmus+ al facultăţii şi responsabilul ECTS care semnează contractele de practică Erasmus (în cazul în care acesta este altul decât coordonatorul Erasmus).

Echivalarea notelor se va face conform următoarelor principii:

  • toate disciplinele prevăzute în  contractul de practică semnat înainte de începerea stagiului la instituția gazdă vor fi echivalate la întoarcere;
  • echivalarea se va face pe baza unei cereri de echivalare completată și semnată de studentul beneficiar (formular aici), împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate, care ulterior va fi supusă aprobării comisiei de recunoaștere și echivalare la nivel de facultate;
  • principiul de recunoaștere a notelor este că la un curs de la UAIC se acordă nota corespunzătoare calificativului obținut la universitatea gazdă care poate fi de la 1 la 5, unde: 1 = slab/nesatisfăcător, 2 = satisfăcător, 3 = bine, 4 = foarte bine, 5 = excelent.
  • notele se stabilesc de către comisia de recunoaștere din facultate și nu de către fiecare titular de curs în parte.

La sfârșitul fiecărui semestru, coordonatorul Erasmus+ din fiecare facultate va depune la Biroul Erasmus+ adeverințele de echivalare (formular aici) ale tuturor studenților care au beneficiat de stagii Erasmus de practică în semestrul respectiv.

Studenții care, ca urmare a efectuării unui stagiu de practică în cadrul programului Erasmus+, nu pot participa la sesiunea de examene de la UAIC, iar contractul de practică nu prevede echivalarea tuturor disciplinelor din semestrul respectiv, pot solicita titularilor de disciplină/ decanului facultății susținerea anticipată a examenelor, înainte de plecarea în stagiul de practică/ la finalizarea stagiului de practică/ în cadrul sesiunii speciale de examene și de susținere a examenului de finalizare a studiilor din luna septembrie, pentru studenții care au beneficiat de stagii Erasmus+ în anul academic respectiv (sesiunea specială se organizează cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și a Senatului UAIC).