Beneficiar: UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Parteneri:

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI IAȘI
 • SC DANKE CONSULTING SRL IAȘI

Perioada de implementare: 24.05.2019-23.12.2020

Valoarea totala a proiectului: 6.877.908,86 lei

Scopul proiectului: Crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale

Obiective specifice:

 • Atragerea celor mai buni 120 de doctoranzi şi 40 de cercetători postdoctorat în grupul țintă al proiectului în vederea dezvoltării în rândul acestora de abilități antreprenoriale și de competențe care să le crească angajabilitatea pe piața muncii;
 • Creșterea calității activității de cercetare științifică desfășurate de doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din grupul țintă prin sprijin financiar și mobilități naționale și internaționale oferite pe perioada de desfășurare a proiectului;
 • Crearea cadrului favorabil pentru diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării realizate de grupul țintă prin oferirea de sprijin financiar pentru participarea la cel puțin 80 de conferințe și pentru publicarea a cel puțin 160 de articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale pe perioada de desfășurare a proiectului;
 • Creșterea angajabilității grupului țintă prin dobândirea de competențe transversale, promovarea abilităților practice/aplicative în domeniul de studii și formarea de competențe antreprenoriale corelate cu nevoile pieței muncii pentru cele 160 de persoane din grupul țintă, ale căror teme de cercetare se înscriu în domeniile de specializare inteligentă, pe perioada de derulare a proiectului;
 • Utilizarea eficientă și eficace a resurselor materiale, umane și financiare alocate proiectului în respectul principiilor legate de liberă concurență, tratamentul nediscriminatoriu și alocarea optimă a resurselor.

Grupul țintă cuprinde doar doctoranzi și cercetători postdoctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Știinte ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Istorie, în conformitate cu prevederile OM MEN nr. 5376/2017 și cu reglementările în vigoare la momentul selecției, cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), după cum urmează:

 • 120 de doctoranzi înmatriculați în anul al II-la sau al III-lea de studii universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • 40 de cercetători postdoctorat înmatriculați la programe postdoctorale de cercetare avansată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Indicatori prestabiliţi de rezultat:

 • Studenți doctoranzi care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit – 100;
 • Cercetători care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit – 35;
 • Cursanți/studenți/cercetători etc. care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant (fiind luată în considerare și promovarea pe un post superior) – 27;
 • Cursanți /studenți/cercetători etc. care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – 48.

Indicatori prestabiliţi de realizare:

 • Persoane (studenți doctorat/cercetători postdoctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/postdoctorat – 160.

Activități previzionate:

1.    Selecția și contractarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat;

2.    Acordarea burselor doctorand antreprenor și a burselor cercetător postdoctorand antreprenor;

3.    Furnizarea de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități naționale și internaționale;

4.    Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la conferințe și publicarea de articole științifice;

5.    Organizarea și derularea programelor de învățare prin experiență practică;

6.    Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională în vederea creșterii angajabilității grupului țintă;

7.    Dezvoltarea și livrarea lunară a unor programe antreprenoriale personalizate domeniilor de specializare inteligentă;

8.    Pregătirea unor module de cursuri complementare, interdisciplinare și formarea unor competențe transversale grupului țintă, inclusiv pedagogice;

9.    Managementul proiectului, achiziții publice și informare – publicitate proiect;

10. Decontarea cheltuielilor generale de administrație.

 

Informații suplimentare:

Manager proiect: prof.univ.dr. Liviu-George MAHA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I, Nr. 22, Corp B, parter, B334

Tel.: 0232/201412, e-mail: mlg@uaic.ro, www.bursedoctorale.ro