„Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” – proiect al UAIC pentru elevi și studenți

Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Valoare proiect: 340 000 lei

Manager de proiect: Conf. univ. dr. Oana Ileana MACARI

 

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România

Valoare proiect: 399 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

În vederea atingerii obiectivelor de creștere a numărului de studenți internaționali la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), de creștere a vizibilității și a promovării UAIC, de consolidare a relațiilor de cooperare existente și dezvoltare a noi parteneriate, au fost realizate următoarele activități în cadrul proiectului VINCIT 4:

 • Participarea UAIC la târgurile educaționale online Study in Europe (organizat de Uniunea Europeană pe 26.09.2020 în Singapore), International Mobility Fair (organizat de University of Barcelona pe 1 decembrie 2020) și la activitatea organizată de Izmir University of Economics în vederea atragerii de studenți Erasmus+ (decembrie 2020). În cadrul activităților menționate, UAIC și-a prezentat oferta academică, un video de promovare a universității, precum și o serie de materiale informative adresate studenților internaționali. Participarea UAIC la aceste târguri online a reprezentat o adaptare la situația de fapt ca urmare a anulării târgului educațional EAIE din luna octombrie 2020 (în format fizic).
 • Organizarea online a celei de a 3-a ediții a Școlii Internaționale de Vară JASSY (6-17 iulie 2020). La ediția din acest an s-au înscris 56 cursanți din 12 țări (Argentina, Bulgaria, Cehia, China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Lituania, Polonia, Olanda, Republica Moldova și România), care au participat la 4 module interdisciplinare, obținând 6 credite ECTS.
 • Traducerea în limba engleză a descrierilor de curs disponibile pe pagina web a UAIC și pe platforma studyinromania.ro, în vederea înlesnirii accesului la informații pentru studenții internaționali. 7 facultăți au realizat traduceri în limba engleză a descrierilor de curs pentru studenții internaționali (Chimie, Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie și Geologie, Istorie, Matematică și Psihologie și Științe ale Educației).
 • Organizarea unei vizite în Kazahstan a fost înlocuită cu o serie de cursuri online care au fost susținute în perioada 7-10 decembrie 2020 de un profesor de la UAIC, de la Facultatea de Litere. La aceste cursuri au participat studenți de la L.N. Gumilyov Eurasian National University. S-a urmărit astfel atragerea de studenți la studii complete la Iași, promovarea Școlii de vară JASSY și a ofertei de studii a UAIC cu predare în limba engleză.

Ca urmare a situației generate de pandemia de Covid-19, au fost incluse în proiect noi activități care contribuie la atingerea obiectivelor mai sus-menționate:

 • Pregătirea și distribuirea de kit-uri informative și de promovare pentru lectoratele de limbă română și pentru universitățile partenere din străinătate unde se studiază limba română, în vederea sprijinirii procesului de predare a limbii române și atragerii de studenți prin programele de mobilitate academică și la studii complete. Activitatea propusă a fost realizată prin achiziționarea de manuale și broșuri de specialitate în vederea distribuirii acestora către partenerii externi.
 • Organizarea de și participarea la campanii online și offline de promovare a programelor de mobilitate academică (Erasmus+, SEE și altele) și a programelor de studii în limbi de circulație internațională în rândul universităților partenere. Această activitate a vizat întocmirea de materiale și organizarea de întâlniri/ campanii de promovare de către Serviciul Relații internaționale cu sprijinul reprezentanților facultăților UAIC.
 • Dotarea parțială a Cafenelei Erasmus în campusul UAIC. Activitatea a constat în achiziționarea de echipamente pentru dotarea Cafenelei Erasmus în campusul UAIC, ca spațiu destinat promovării programelor de schimb academic pentru studenții UAIC și interacțiunii acestora cu studenții internaționali care studiază la Iași.

Obiectivul vizând dezvoltarea cercetării științifice la nivel instituțional prin participarea doctoranzilor și masteranzilor Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași la congrese, conferințe și colloques scientifiques internaționale a fost atins. Au fost finanțate 11 participări online la congrese și conferințe internaționale pentru 9 doctoranzi și 1 masterand, din 4 facultăți.

Pentru atingerea obiectivului de dezvoltare și diversificare a activităților de relații internaționale, la UAIC au avut loc următoarele participări online la activitățile organizate în cadrul Coimbra Group (CG):

 • 8 reprezentanți CG la Conferința Anuală organiză de Charles University (Praga, 10-12 iunie 2020);
 • 16 participări la Grupurile de lucru permanente CG;
 • 1 participare la CG High-Level Webinar on Education Policy (3-4 decembrie 2020).

Participarea și implicarea activă a UAIC în activitățile organizate în cadrul CG contribuie decisiv la îndeplinirea obiectivelor de consolidare a relațiilor de cooperare existente/ dezvoltarea de noi parteneriate cu universitățile partenere în vederea desfășurării de proiecte de cooperare academică.

Pandemia de COVID-19 a dus la imposibilitatea realizării unor cheltuieli cu deplasările personalului, propuse în bugetul proiectului, deși toate obiectivele stabilite inițial au fost atinse. Economiile realizate au fost destinate atingerii unui nou obiectiv, Îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și oaspeților internaționali, cu următoarele activități:

 • Dezvoltarea unui kit informațional ce va fi distribuit studenților incoming și oaspeților internaționali, precum și studenților care realizează mobilități outgoing. Activitatea a presupus achiziționarea de materiale promoționale, materiale informative și de învățare a limbii române și de promovare a UAIC și a orașului Iași.

Organizarea de cursuri de limba română pentru studenții internaționali veniți la UAIC în primul semestru al anului academic 2020-2021.

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor

Valoare proiect: 600 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE

Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Valoare proiect: 170 000 lei

Manager de proiect: Prof .univ. dr. Sorin ANTON

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Valoare proiect: 360 000 lei

Manager de proiect: Lector univ. dr. Andreea URDA

Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități

Valoare proiect: 320 000 lei

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU