Descrierea cursului

În cadrul acestui curs participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru pentru a putea preda și îndruma procese variate de învățare. Pe parcursul celor 180 de ore de instruire teoretică și practică, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la designul, livrarea și evaluarea unui proces de formare, exersează deprinderile necesare unui formator aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare.

Cui se adresează?

Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate, absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă,  interesați să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile aferente procesului de formare a adulților.

Competenţele dobândite şi structura cursului 

Competență dobândită Instruire teoretică Instruire practică
Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților; 16 ore 32 ore
Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților;
Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților;
Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților;
Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesionala a adulților;
Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
Gestionarea conflictelor
Organizarea activităților de formare; 8 ore 16 ore
Proiectarea procesului de instruire
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Realizarea activităților de formare teoretică; 20 ore 40 ore
Realizarea activităților de formare practică
Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților; 10 ore 20 ore
Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii; 6 ore 12 ore
Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

Evaluare finală

Proba de evaluare constă în:

 • proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
 • proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu

Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 180 de ore astfel:

 • 60 ore – partea teoretică
 • 120 de ore – partea practică ce constă în 20 ore activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor; portofoliul probează diferența de 100 de ore de practică pe care cursantul trebuie să le parcurgă.

Programul de formare profesională se va desfăşura:

 • Online / La Iaşi: în sala de curs de la Centru de dezvoltare personală și formare profesională, Strada Titu Maiorescu, nr. 12
 • În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului, conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.

Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 Costurile cursului

TAXA DE CURS: 1100 lei

 • taxa poate fi platită integral până la înscriere, se aplică o reducere de 10 % pentru persoanele care achita integral în avans
 • în două tranșe: 700 lei la înscriere + 400 lei după începerea cursului, dar înainte de evaluarea finală (o copie/scanare a chitanței va fi depusă la Centru)

Taxa include:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diplomă

Taxa poate fi platită prin transfer bancar sau la caseria UAIC , cu mențiunea ,,Taxă de participare curs CDPFP Formator;

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la înscriere

Înscrierea se face pe bază de dosar și va conține:

 • Certificatul de naștere (copie)
 • Certificatul de căsătorie (copie)
 • Copie după cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat / licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
 • Chitanța pentru plata taxei de înscriere
 • Fișa de înscriere (se completează la centru).

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.

Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitări, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoare sesiune de curs organizată.