Contact:

Ing. Lucian George BRĂNEANU
E-mail: lucian.braneanu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1322
Adresă: Complex Titu Maiorescu C8, parter

Prezentare

Compartimentul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.)  îndeplineşte atribuții, sarcini și are responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă, domeniul sanitar și al protecției mediului;

 • efectuează identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • elaborarează , monitorizează şi actualizează  planului de prevenire şi protecţie;
 • împreună cu conducătorii locurilor de muncă elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi asigură difuzarea acestora după ce au fost aprobate de către conducere;
 • face propuneri privind atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • efectuează verificări privind însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
 • elaborează tematiciile pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • elaborează programului de instruire-testare la nivelul universităţii ;
 • colaborează în vederea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, cu structurile organizatorice ale universităţii;
 • ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • împreună cu conducătorii locurilor de muncă stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform legislaţiei în vigoare, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • colaborează cu Direcția Tehnică privind  evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • face identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru şi întocmirea listei interne de dotare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 • participă la cercetarea evenimentelor pe teritoriul universităţii;
 • elaborarează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din universitate;
 • urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul universităţii:
 • urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

Are în componenţă Cabinetul Medical de Medicina Muncii.