Contact

Adresa: Potoci- Bicaz, Neamț
Coordonator: Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA –  Rector

 Prezentare

Scurt istoric

Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci- Neamț este situată pe malul de S-E al lacului de acumulare Izvorul Muntelui, Bicaz și a luat ființă ca răspuns la problemele de mediu generate de amenajarea complexului hidroenergetic, construirea barajului și a uzinei hidroelectrice de la Stejaru.

Potoci_Localizare

În anul 1957 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înființat ca subunitate a Facultății de Biologie, Stațiunea de Cercetări Biologice, Geografice și Geologice ”Stejaru”- Pângărați, cu o bază de lucru pentru hidrobiologi, la Potoci, pe malul lacului Bicaz.

În anul 1982 Stațiunea este transferata Institutului de Cercetare și Amenajări Silvice București.
În anul 1995 Stațiunea Biologică Potoci a fost reintegrata ca baza a  Ministerului Educației Naționale iar în urma unor indelungate procese, în anul 2015 se atesta și dreptul de proprietate asupra unor imobile-construcții și teren (30358m2) care fac parte astazi,  din baza materiala a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

1 Statiunea Biologica Potoci, lac Bicaz, muntele Ceahlau
Tot în 2015 are loc cadastrarea, înscrierea în cartea funciara și se intabulează dreptul de proprietate în favoarea Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Începând cu anul 2018, Stațiunea a intrat direct în subordinea Rectorului Universității și din anul 2019 s-a demarat un amplu proces de evaluare cu scopul realizării de noi investiții, tocmai pentru a răspunde scopului acesteia, de asigurare a stagiilor de practică studențească de specialitate. Astfel, s-a montat un nou totem care indică drumul spre Stațiune și au fost începute lucrări de modernizare a infrastructurii existente (reparația ambarcațiunii Răzvan pentru utilizarea acesteia în scop didactic și de cercetare).

Misiune

Misiunea de cercetare a Stațiunii Biologice de la Potoci a fost sintetizată și aplicată într-o metodologie holist-integratoare care a presupus explorarea plurifactorială a fenomenelor lacustre studiate. S-a realizat o fundamentare a diagnozei ecologice a ecosistemelor afectate de constructia hidroenergetica iar fluxul cercetarilor multianuale a orientat încă de la înființare profilul stațiunii astfel încât să asigure și condiții de practică studențească de teren, apropiind studenții și cercetătorii de explorarea directă a fenomenelor naturii.

  • Construirea și dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne de cercetare;
  • Asigurarea cercetărilor lacustre cu nava ”Emil Racovita” și ulterior cu nava de cercetari ACVAPUR din cadrul Stațiunii;
  • Construirea și brevetarea laboratorului de cercetări și lucrări subacvatice LS-1, în scopul explorării dinamicii populațiilor și  comportamentului  speciilor la diferite adâncimi;
  • Orientarea către o cercetare-dezvoltare aplicativă, una dintre acestea însemnând creșterea dirijata a peștilor (păstrăv, lostrița);
  • Selecția specialiștilor pentru  abordarea sistematică a cercetărilor;
  • Derularea unor programe de cercetare subacvatică ”Lacusris”cu batiscaful LS-1 (L.S.-1 Underwater Habitat/Romania) în lacul Bicaz pentru descifrarea unor aspecte ale comportamentului teritorial, nutritiv, reproductiv al unor hidrobionti, pentru studierea migrațiilor zooplanctonului, pentru filmarea unor aspecte de viață subacvatică inedite în lumea științifică;
  • Programe multianuale de brevetare în acvanautică;
  • Evaluarea calității apei prin studierea organismelor acvatice bioindicatoare;
  • Organizarea simpozioanelor multianuale ”Lacurile de acumulare din Romania”-tipologie-valorificare-protecție;
  • Susținerea specializării studenților prin studii de licență, doctorale și prin burse în strainatate;6 bis ambarcatiune cercetare iarna

Activitate didactică

Activitatea didactică este concretizată prin stagii de practică studențească desfășurată în perioada estivală, ciclic, de studenți ai diferitelor facultăți din principalele centre universitare din România sau din alte țări (Franța, Germania, Olanda, SUA, R.Moldova, etc).

studenti_POTOCI

Studenți ai campusurilor internaționale pentru mediul înconjurator au efectuat stagii de practica în cadrul acordurilor dintre Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Paris 7 , Universitatea Konstanz, în serii multianuale utilizand echipamente unice de cercetare și observații subacvatice cum ar fi laboratorul submersibil LS-1 si Etoscopul, brevetate la Statiunea Potoci, în programele de limno-ecologie.

A fost o tradiție păstrată de-a lungul existenței Stațiunii Potoci, ca studenții multor universități din România să realizeze stagii de practică documentară, cu aplicații de teren facilitate de poziția geografică a institutiei. În perioada 2012-2015  stațiunea a găzduit în stagii de practică, studenți de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași , Universitatea ”Dunarea de Jos” Galați și USAMV Iași, fiind continuu îmbunătățite condițiile de cazare.
In perioada 22-27 iulie 2014 la Stațiunea Potoci a fost organizată Școala de Vară, intitulată  ”Cercetarea psihologică fără frontiere”. Prin aceasta manifestare am intenționat  să reunim cadre didactice, studenți și doctoranzi, cu aptitudini și/ sau  competențe pentru cercetarea de performanță în domeniul psihologiei din România și Republica Moldova; să transferăm o parte din expertiza noastra colegilor din Republica Moldova; să punem bazele unor proiecte comune (transnaționale) de cercetare în perspectiva programelor Orizont 2020. La aceasta Școală de vară au fost invitați studenți din trei universități: Universitatea   Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Stat din Moldova – Chișinău, Universitatea Pedagogica Ion Creangă din Chișinău.

Amfiteatrul Stațiunii Potoci a găzduit în perioada 2012-2014 întâlniri în cadrul unor cercuri pedagogice ale profesorilor de Biologie din județele Iași, Vaslui și Vrancea.
A fost organizată și o Școală de Vară pe teme specifice Științelor naturii, a elevilor din clasele primare din comuna Ivănești-Vaslui, pentru o perioada de 10 zile, urmată de o școală de scufundare pentru inițierea în tainele activității subacvatice. Pentru desfășurarea acestor activități am folosit Laboratorul submers LS-1 și am construit o piscina plutitoare la malul lacului în care elevii să deprindă tehnicile folosirii unot ehipamente esentiale în plonjarea subacvatică.

amfiteatruÎn perioada 2013-2015 au fost inițiate și derulate  parteneriate cu școli din Piatra Neamț și Roman pe teme de ”Predare integrată”. Simpozionul național ” Noi tendințe și provocări în educație”– Formarea și educarea competențelor sociale în școală și în familie- Școala Gimnazială nr. 11 Piatra Neamt;
Stațiunea Potoci și-a sporit vizibilitatea în anul 2015 prin creerea unui Centru de cercetări  experimentale  în educație  și  didactici aplicate.

Alte activități:

 • Elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare experimentală și a unor proiecte de dezvoltare instituțională, de tipul celor derulate pana in prezent:
  • FP 7 Fibonacci Research Project – Disseminating Inquiry Based Science and Mathematics in Europe;
  • Teaching Competences in Real Environments
 • EXPEDUCOM – EXPeriential EDUcation COMpetence (teaching children aged 3-12) – EXPEDUCOM, –Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships addressing more than one field to cooperation for innovation and the exchange of good practices in School Education).
 • Școală de Vară/Iarnă – Arta de A Fi Profesor – activitatea ce se adreseaza studenților și Alumni de la specializările Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar și programele de masterat: Educație Timpurie și Didactici Aplicate pentru Învățământul Primar;
 • Module de formare:
  • Outdoor- education; Proiectarea didactică; Filosofia pentru copii;
  • Arta comunicării și tehnici actoricești în actul didactic;
  • Dezvoltarea socio-emotională a copiilor; Programarea neuro-lingvistică.

activitate_didactica

 Activitatea de cercetare

Activitatea științifică vizează domeniile limnologie, hidrobiologie, acvacultura și patologia ihtiofaunei.
Laboratorul de evaluare a calității apei prin bioindicatori-ACVAPUR, desfășoară activități de evaluare a gradului de poluare a apei lacurilor montane sub influența biotehnologiilor de acvacultură a salmonidelor, prin utilizarea unor metode biologice bazate pe bioindicatori: fitoplancron, zooplancton, zoobentos, ihtiofauna în vederea valorificării potențialului socio-economic al lacului Bicaz dar și pentru asigurarea sustenabilității capitalului natural reprezentat de lacul de acumulare Bicaz.
Prin utilizarea echipamentelor laboratorului Acvapur s-a creat o bază de date pentru analiza principalilor parametri fizico-chimici ai apei și pentru unele specii de organisme acvatice bioindicatoare.

Laboratorul ACVAPUR realizează activități de cercetare în domeniul protecției mediului și promovează specializarea tinerilor cercetători în această direcție. Se vizează astfel, prin extinderea capacităților de cercetare existente fundamentarea unor noi metode biologice de monitorizarea a calitătii apei lacustre.
Prin apartenența sa la mediul universitar, laboratorul permite accesul tinerilor cercetători la utilizarea unor echipamente de înaltă performanță, vizandu-se creșterea gradului  de utilizare a infrastructurii și îmbunătățirea capacității de cercetare în vederea participării la proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Cercetarea ştiinţifica in cadrul laboratorului ACVAPUR (Laborator de Evaluare a Calitatii Apei prin Bioindicatori) s-a concretizat prin:

 • Crearea unei baze de date despre principalii indicatori de calitate a apei  prin prelevări de probe și analize lunare de pe toată suprafața lacului Bicaz în perioada 2012-2016;
 • Participarea în echipa de cercetare a proiectului internațional coordonat de JINR Dubna DUBNA- IUCN – 04-4-1121-2015-2017” Investigation of Nanosystems and Novel Materials by Neutron Scattering Methods”. Proiect finantat prin ANCS. Coordonator proiect Kovalev Yuriy Sergheevich-Lab. de Fizică neutronilor. Resp. USAMV Iași Romania-Prof. Univ.dr. Liviu Miron
 • lucrări științifice  indexate în baze de date internaționale-CABI, Copernicus, IUCN dupa cum urmeaza:

1. CARMEN AONCIOAIE, MIHAI-GEORGEL ERHAN,MANUELA MIRON (2013) New observation on the biological features of Izvoru Muntelui-Bicaz reservoir. Analele Stiintifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași- Biologie animala,54-67,ISSN 1224-581x
2. MIRON LIVIU, BALASOIU MARIA, MIRON MANUELA, FILIPOV FEODOR , KUKLIN ALEXANDER 2014 – Comparative study of some comparative soils samples by means of small angle neutron scattering  Internat. Conf. Condensed Matter Res. Dubna, Russia , p 50
3. RAMONA GHIORGHIASA, MIRON MANUELA, LUPU ANDREI, ELENA ISAN, MIRONLIVIU (2015) – Winter parasitic co-infections in common carp (Cyprinus carpio)  from a polyculture system. Lucr.st.USAMV Iasi, 58 (17),197-202 ISSN 1454-7406
4. RAMONA GHIORGHIASA, ELENA ISAN, MIRON MANUELA, DAN TIHULCA, LUPU ANDREI, MIRON LIVIU(2015) -Parasitosis with atypical occurrence in brook trout Salvelinus fontinalis M. Lucr.st.USAMV Iasi, 58 (17), 203-206, ISSN 1454-7406

5.MIRON MANUELA, CARMEN AONCIOAIE, RAMONA GHIORGHIASA, MIRON LIVIU2015- Influence degree of a small hydroenergetic  reservoir on a large downstream reservoir regarding the phytoplankton composition Lucr.st.USAMV Iasi, 58 (17),303-312, ISSN 1454-7406.

6. MIRON MANUELA, CARMEN AONCIOAIE, RAMONA GHIORGHIASA, MIRON LIVIU,  2015 – Influence of two thermal stratification phases on the phytoplankton and planktonic crustaceans in a deep dimictic mountain reservoir Lucr.st.USAMV Iasi, 58 (17),313-324, ISSN 1454-7406.

7. Miron Florentina Manuela – Coordonator Proiect- AUIC – Erasmus+ KA Strategic Partnerships for higher education Parteneriats d’étudiants et enseignants-chercheures en réseaux sociaux –PEERS PS0001-2015-1-BE01-KA203-013189- 2015-2017  .

8. Miron Manuela – Coordonator Proiect – UAIC- Erasmus+ KA Strategic Partnerships for higher education –ZOE- Zoonoses Online Education- Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans 2016-1-RO01-KA203-024732- 2016-2019.

 • Cărți :

1. Vincent ROBIN, Pierre PAMELOT, Soledad SOLDEVILA, Alexia de MONTERO, Anne-Catherine VIEUJEAN, Manuela MIRON, 2017,- Formation des enseignants: Repondre aux defis de L’internationalisation , EME Editions, Belgia, ISBN: 978-2- 8066 – 3621 – 8, 163 p.

2. Gianina Ana MASARRI, Manuela MIRON, Violeta Kamantuaskiene et. al.; 2016,- A handboock on experential education – Pedagogical guidelines for teachers and parents, Ed. Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, ISBN 978-606-714-309-6, 234 p.

 Proiectul ZOE ( Zoonoses Online Education)