Vineri, 5 iulie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)  a primit vizita Domnului prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU,  Președinte al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) și a Doamnei conf. univ. dr. Emilia GOGU – Academia de Studii Economice din București (ASE), expert al ARACIS. Scopul vizitei a fost clarificarea definirii indicatorilor utilizați în „Metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior și de ierarhizare a programelor de studii de licență”. Această metodologie face parte dintr-un proiect al Ministerului Educației Naționale, derulat în parteneriat cu ARACIS și Banca Mondială, intitulat „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Discuțiile despre indicatorii domeniilor fundamentale și ai programelor de studii s-au purtat între experții ARACIS și reprezentanți ai UAIC – Prorectori, Prodecani, membri ai Senatului UAIC, Director Financiar Contabil, Director Resurse Umane, membrii Biroului Managementul Calității, ai Biroului pentru Studiile Universitare de Doctorat, Secretari șefi, reprezentanți ai Serviciilor Școlaritate, Cercetare, Relații internaționale, Servicii pentru Studenți și Absolvenți și ai altor departamente ale Universității.

În cadrul întâlnirii s-au discutat principiile care se au în vedere pentru clasificarea universităților:

  • Clasificarea universităților se realizează la nivelul instituțiilor de învățământ superior acreditate de stat și particulare;
  • Clasificarea universităților se realizează grupat, pe domenii fundamentale, în baza „Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior”, aprobat anual de MEN și în funcție de complexitatea instituției (simple și comprehensive). Complexitatea instituției este stabilită în baza ponderii studenților înmatriculați în anul curent la  toate ciclurile de învățământ, pe domenii fundamentale (DF);
  • Clasificarea universităților se realizează luând în calcul datele privind:
    • numărul de studenți, cadre didactice, burse acordate, mobilități, proiecte, absolvenți;
    • veniturile, cheltuielile, publicațiile, citările, brevetele, poziția în clasamente internaționale.

Totoodată, au fost dezbătute și principiile ce stau la baza ierarhizării programelor de studii în etapa actuală:

  • Introducerea datelor și determinarea indicatorilor în vederea ierarhizării se realizează pentru toate programele de studii de licență de la forma de învățământ cu frecvență (IF), în toate limbile de predare (română, limbi ale minorităților naționale sau limbi străine);
  • Mărimea indicatorului, respectiv categoria (A, B, C, D sau E) obținută de specializarea ierarhizată la forma IF se atribuie pentru programele specializării dezvoltate/existente la forma de învățământ ID sau/și IFR;
  • Dacă universitatea are același program de studii de licență la forma de învățământ cu frecvență în mai multe centre teritoriale, ierarhizarea programului se realizează pentru fiecare centru teritorial.

Reprezentanții ARACIS au vizitat și Centrul de Învățare al UAIC, locul în care s-a desfășurat întâlnirea, apreciind importanța unor asemenea proiecte în menținerea și creșterea calității procesului instructiv-educativ și a vieții academice, în ansamblul ei.