Consiliul Facultăţii

Este organul de conducere al Facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare, elaborează planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate.
Este format din reprezentanţii catedrelor, departamentelor şi studenţilor.

Biroul Consiliului Facultăţii

Este organismul executiv al Consiliului. Este format din Decan, Prodecani şi Cancelarul Facultăţii. Acest organism coordonează activităţile curente ale Facultăţii.

Decanul

Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului Facultăţii.

Prodecanii

Răspund de domeniile de activitate ale Facultăţii care le sunt repartizate şi asigură conducerea lor curentă, potrivit competenţelor acordate de Consiliul Facultăţii.

Administratorul Şef

Beneficiază de delegare de autoritate din partea Decanului în luarea deciziilor în domeniul administraţiei Facultăţii.
Este membru în comisiile de acordare a dreptului de cazare, a burselor, a locurilor în taberele studenţeşti, de stabilire a criteriilor de decontare a biletelor de transport şi organizează, prin delegare din partea decanului, activităţile aferente.
Eliberează dispoziţiile de cazare, oferă informaţii despre procedurile de cazare din Universitate/Facultate.
Colaborează cu studenţii în ceea ce priveşte activităţile sociale- studenţeşti ale acestora.

Secretariatul

Se ocupă de gestionarea activităţii şcolare din Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu celelalte facultăţi şi cu alte instituţii. Transmite şi aplică deciziile organelor de conducere ale facultăţii şi universităţii.