Website: postdoc.commscie.uaic.ro

 Prezentarea proiectului

Proiectul strategic „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor.

 Obiective

Obiectivul general îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.

Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni.

 Durata proiectului

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013

 Coordonator

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (www.uaic.ro)

 Parteneri:

 Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

 Rezultate vizate

 La nivelul outputului educațional

Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei școli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susținerea și dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

La nivelul outputului științific

Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre care menționăm:

  • publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+;
  • prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferințe internaționale și naționale de prestigiu;
  • elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum și comunicări și publicații cu caracter de divulgare (popularizare) a științei pentru nespecialiști.

Mai multe detalii la adresa: www.postdoc.commscie.uaic.ro