Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi recunoaşte automat diploma de doctor şi titlul de doctor obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate, conform procedurii de recunoaştere descrisă în cele ce urmează.

Condiţii de eligibilitate

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, solicitanții care au obținut titlul de doctor la:

 • instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • instituţii acreditate acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
 • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

Solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

Recunoașterea diplomei de doctor și titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional se face numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Procedura de recunoaştere

 • Depunere dosar

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate se poate depune la Registratura Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, unde va fi înregistrat și înaintat către Biroul pentru studiile universitare de doctorat (BSUD) din cadrul Universității sau poate fi trimis prin poștă la adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România.

De asemenea, dosarul poate fi transmis prin platforma Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe) la următorul link: https://edirect.e-guvernare.ro

 • Conţinutul dosarului

În vederea recunoașterii diplomei de doctor și titlului de doctor obținute în străinătate, persoana interesată întocmește un dosar care conține următoarele documente:

  • Cerere de recunoaștere, conform modelului de aici
  • Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – în copie pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
  • Diploma de doctor, în copie și traducere legalizată,
   • autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;
   • supralegalizată sau însoțită de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga.

După verificare, Biroul pentru studiile universitare de doctorat înaintează dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate către comisia de evaluare, formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului, pentru a fi analizat.

Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a funcției didactice este certificată prin avizul Biroului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat solicitantului potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate, în maximum 48 de ore de la emiterea sa.

 • Termen de soluţionare

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia.

Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situație în care termenul de soluționare se prelungește cu 30 de zile de la data completării dosarului.

 • Emiterea deciziei de recunoaştere automată a diplomei și a titlului de doctor

Dacă dosarul este avizat, Rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va emite decizia de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate.

Dacă dosarul nu este avizat, Rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va emite decizia de nerecunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate.

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor se înregistrează într-un Registru unic de evidență, ținut de către Biroul pentru studiile universitare de doctorat.

Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este valabilă și produce efecte juridice la nivelul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 • Contestaţii şi căi de atac

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.

Contestațiile sunt soluționate in termen de 5 zile de către comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.

Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta, pe bază de semnătură și dată certă, de către Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat.

Procedura este elaborată și aprobată în baza O.M. nr.5923/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016.

Vezi aici Procedura de recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate.

Contact:

Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Tel./fax: +0232-201023/0232-201201

Email: doctorat@uaic.ro