Legislație

Regulamente

Proceduri

Formulare

Documentele  necesare pentru dosarul de confirmare a titlului ştiinţific de doctor

 • copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;
 • copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;
 • copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 •  CV-ul studentului-doctorand;
 •  decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
 •  contractul de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz. Datele personale, cu excepţia numelui, nu vor fi vizibile public;
 •  cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii;
 •  copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  cel puţin un raport de similitudini care va include rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
 • referat întocmit de şcoala doctorală, preliminar susţinerii publice a tezei, şi documente care atestă parcursul programului de studii;
 •  propunerea componenţei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD;
 • CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică;
 •  decizia de numire a comisiei de susţinere publică;
 •  cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 •  anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de şcoala doctorală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 •  adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
 •  rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
 •  referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;
 •  avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul şcolii doctorale;
 • procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, care conţine propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susţinerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoţită de o adresă certificând durata înregistrării şi buna ei conservare (opţional);
 •  rezumatul tezei de doctorat;
 • teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;
 • lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;
 •  declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
 •  solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCŞ.

Copiile documentelor, semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică naţională.

Procesul-verbal al susţinerii publice, prevăzut la art. 9 lit. ş), include şi:

 •  calificativul propus a se acorda;
 • indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;
 • data susţinerii publice a tezei de doctorat.

Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt încărcate semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, pe platforma electronică naţională, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.

Formular pentru eliberarea Diplomei de Doctor după confirmarea titlului de doctor de către CNATDCU