H O T Ă R Â R I L E

        SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 24 noiembrie 2022

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

 • Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
 • Stud. Alexandru Blanari
 •  Stud. Daniel Rusu
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului Universitar, după cum urmează:

Art. 18.

 1) Hotărârile Senatului universitar se adoptă prin vot deschis sau secret.

2) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii.

3)   În cazul votului deschis numărarea voturilor este realizată de către o comisie aleasă în acest scop, aprobată de Plenul Senatului la propunerea președintelui, la ȋnceputul fiecarei şedinţe de Senat.

4)   Votul secret se exprimă prin buletine de vot și se utilizează pentru alegerea Președintelui Senatului, al desemnării unui ordonator de credite în condițiile prevăzute la art. 8. al. 5(g), în cazul solicitărilor de prelungire a activității didactice ca titular, de acordare a anului sabatic sau de reducere a normei didactice, pentru validarea concursurilor de profesor, conferențiar, CS I și CS II, sau pentru sancţiunile prevăzute la art. 20, aliniatul (2), literele (e) – (f). În cazul votului secret numărarea voturilor este realizată de către o comisie aleasă în acest scop, aprobată de Plenul Senatului la propunerea președintelui, la ȋnceputul fiecărei şedinţe de Senat, din rândurile membrilor Senatului.

5)   Semnificaţia votului este: pentru, împotrivă sau abținere.

6)   Un proiect de hotărâre poate fi votat într-o şedinţă de plen o singură dată.

7)   Proiectul de hotărâre se dezbate şi se votează în ansamblu, acolo unde nu există amendamente. În cazul în care există amendamente, articolele amendate se dezbat şi se votează în mod individual. După votarea articolelor amendate, proiectul de hotărâre este votat, de asemenea, în ansamblul său.

8)   Pentru lucrările plenului Senatului, sau ale comisiilor, se întocmeşte în scris un proces-verbal, în care sunt consemnate dezbaterile şi hotărârile luate. Acesta cuprinde menționarea nominală a tuturor membrilor senatului care au luat cuvântul, condițiile de adoptare a hotărârilor sau a rezoluțiilor, precum și conținutul acelor declarații cu privire la care s-a solicitat expres consemnarea in procesul-verbal.

9)   Procesele verbale și minutele comisiilor de specialitate se aduc la cunoștința membrilor Senatului. Procesele verbale și înregistrările audio ale ședințelor Senatului se arhivează de către Secretariatul Senatului. Cu aprobarea membrilor Biroului Senatului, se pot transmite extrase de proces – verbal referitoare la anumite puncte de pe ordinea de zi persoanelor care justifică, în scris, un interes. Minutele ședințelor Senatului, precum si hotărârile in forma aprobată se publică pe pagina de internet a UAIC. De asemenea, hotărârile Senatului sunt transmise, prin grija Secretariatului Senatului, structurilor academice şi administrative direct interesate. 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2023 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Anexa).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Matematică, de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului prof. dr. Daniel Ioan Tătaru, de la University of California, Berkley , USA și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:

  • Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:  

  • Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu – Președintele Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Acad. Viorel Barbu – Academia Română, Președinte Secția Științe Matematice, Președinte Filiala Iași
  • Prof. univ. dr. Răzvan Lițcanu – Decanul Facultății de Matematică, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Sebastian Anița  – Directorul Școlii Doctorale de Matematică,  Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. habil. Cătălin Lefter – Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași           , Directorul Insitutului de Matematică  „Octav Mayer” al Academiei Române.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Fizică, de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:

  •  Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:  

  • Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu
  • Prof. univ. dr. Răzvan Lițcanu
  • Prof. univ. dr. habil. Cătălin Galeș
  • Conf. univ. dr. Sebastian Popescu
  • Conf. univ. dr. habil. Ionuț Topală
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării taxelor asociate activităților de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (gradele didactice I și II, eliberare duplicate) (Anexa).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării taxei de școlarizare pentru cetățenii străini non – UE din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, la 2500 de euro/an, începând cu anul universitar 2023 – 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, poziția nr. 5 din statul de funcții, perioadă determinată, din cadrul proiectului de cercetare „Aplicații de mediu ale precursorilor amorfi ai mineralelor în depoluarea apei”, cu acronim EnvNanoMinPrec, contract de finanțare PN-III-P1-1.1-TE-2021-0207.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței nominale a Consiliului Director al Fundației Alumni – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Președinte :   

  • Rector, Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Membri:

  • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei
  • Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru
  • Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
  • Prof. univ. dr. Corneliu Iațu
  • Conf. univ. dr. Florin Brînză
  • Conf. univ. dr. Constantin – Iulian Damian
  • Lector univ. dr. Sorin Mocanu
  • Costel Palade

Persoana împuternicită să asigure îndeplinirea procedurii legale necesare înregistrării cererii de modificare a componenței Consiliului Director al Fundației Alumni – Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza din Iași”, precum și realizarea demerusrilor notariale aferente acestei proceduri este domnul Costel PALADE, identificate cu C.I. MZ nr. 713709, CNP 1791119224495.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Teologie Ortodoxă, de acordare a statutului de cadru didactic asociat la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2022-2023, domnului Conf. univ. dr. Emilian Iustinian Roman.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii Președintelui Comisiei pentru Managementul Calității, ca urmare a recomandării ARACIS, în persoana domnului Prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională, Lector univ. dr. Sorin Mocanu.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea redenumirii Comisiei pentru Managementul Calității Academice UAIC, ca urmare a recomandării primite din partea ARACIS, în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC), având următoarea componență:

Președinte:

  • Lector univ. dr. Sorin MOCANU, Prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională

Membri:

  • Prof. univ. dr. Lucian Dragoș GORGAN, Facultatea de Biologie, reprezentant al corpului profesoral;
  • Prof. univ. dr. Laurențiu STOLERIU, Facultatea de Fizică, reprezentant al corpului profesoral;
  • Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU, Facultatea de Drept, reprezentant al corpului profesoral;
  • Conf. univ. dr. Neculai – Cătălin LUNGU, Facultatea de Chimie, reprezentant al Sindicatului;
  •  Student Iustin Gheorghe JALABOI, reprezentant al studenților;
  •   Director HR Conduent, Florentina VASILIU, reprezentant al angajatorilor.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și demararea procedurilor privind autorizarea provizorie a programului de studii universitare de licență Management, în domeniul acreditat Management, la forma de învățământ la distanță, 180 de credite, cu predare în limba română, în cadrul Filialei din Piatra Neamț, începând cu anul universitar 2023 – 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării și demararea procedurilor privind autorizarea provizorie a programului de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune, în domeniul acreditat Contabilitate, la forma de învățământ la distanță,180 de credite, cu predare în limba română, în cadrul Filialei din Piatra Neamț, începând cu anul universitar 2023 – 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, în domeniul de studii universitare de licență Teologie, la forma de învățământ cu frecvență, 240 de credite, cu predare în limba română, începând cu anul universitar 2023-2024, în cadrul filialei Chișinău a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), a calificării Teologie Ortodoxă Pastorală, aferentă programului de studii universitare de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, la forma de învățământ cu frecvență, 240 de credite de studii transferabile, cu predare în limba română, începând cu anul universitar 2023-2024, în cadrul filialei Chișinău a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea  12 din Legea nr.288/2004,privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Capațînă – Verdeș Neli, din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea, în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea  12 din Legea nr.288/2004,privind organizarea studiilor universitare, solicitării de amânare a susținerii tezei de doctorat, a domnului Alexandru Lupușor, din cadrul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social Politice, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la neaprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2022, pe o perioadă de doi ani, până la data de 30.09.2024, a doamnei Giurgea (căs. Gherghe) Monica, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, pe motivul nerespectării obligațiilor prevăzute în programul de cercetare științifică.