Anunț selecție PARTENER  în cadrul Apelului Nr. 5 „Drepturile omului – implementare la nivel național”,  lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 • Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014-2021
 • OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 • Norme metodologice din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 • Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul de proiecte nr. 5 „Drepturile omului – implementare la nivel național”: Apel, Ghidul aplicantului cu anexele aferente, Cererea de finanțare – model cu anexele aferente.

Crearea relației dintre Promotorul de proiect (în speță Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și partenerul de proiect ce va fi selectat pentru proiectul vizat precum și derularea propriu-zisă a parteneriatului va respecta legislația naţională aplicabilă și a Uniunii Europene privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulamente, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017 aplicabil entităților publice din România. Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede că entitățile publice din România, care acționează ca Promotor de proiect, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC/Universitatea) intenționează să depună un proiect (ca și Promotor de Proiect-PP), în cadrul Apelului nr. 5 – “Drepturile omului – implementare la nivel național” (Apel) lansat la data de 08.01.2021 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) prin Programul „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Program).

În acest sens, Universitatea lansează această invitație pentru selecția unui partener, de tip organizație neguvernamentală, non-profit, înființată ca persoană juridică în România, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării proiectului, a depunerii cererii de finanțare aferente acestuia și a implementării activităților prevăzute. Universitatea va aplica o procedură transparentă și nediscriminatorie aprobată de reprezentantul legal al acesteia și va declara în scris Fondului Român de Dezvoltare Socială faptul că a respectat prevederile legale aplicabile.

Principii generale de selecție parteneri: transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor.

Obiectivul general al apelului vizează îmbunătățirea implementării/executării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a altor recomandări de țară emise de alte organisme/instituții ale Consiliului Europei.

Apelul își propune să sprijine punerea în aplicare la nivel național a Convenției europene a drepturilor omului și a altor tratate și convenții privind drepturile omului.

Promotori de proiecte eligibili sunt persoane juridice legal constituite în România, potrivit legislației românești aplicabile, respectiv:

 • Entități publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului (de ex. autorități publice centrale, ministere, autorități de stat aflate sub control parlamentar, inclusiv agenții, structuri/ universități naționale, alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea organismelor publice centrale etc.);
 • Organizații neguvernamentale (ONG) active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului.

Parteneriate

Întrucât Programul își propune să sprijine inițiativele de consolidare a cooperării la diferite niveluri între entitățile publice, entități publice și societatea civilă și între entitățile din România și din Statele Donatoare, în cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizații neguvernamentale este obligatoriu și constituie criteriu de eligibilitate. În acest context, sunt încurajate parteneriatele cu entități din România și/ sau Statele Donatoare.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile ca parteneri entități cu personalitate juridică, publice sau private, după cum urmează:

 • din România: alte entități publice (de exemplu, autorități publice la nivel local, inclusiv agenții, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea altor organisme publice centrale cu atribuții în domeniul proiectului precum și acestea, instituții de învățământ, universități etc.) organizații neguvernamentale înregistrate fiscal în România, așa cum au fost definite anterior la subcapitolul 2.6;
 • din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau necomercial, precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Statele Donatoare.
 • organizații internaționale.

Proiectul ce se va depune de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în calitate de Promotor de Proiect (PP) își propune să aibă impact la nivel național și să aducă un plus de valoarea în procesul de aplicare și implementarea efectivă a standardelor CEDO și ale Consiliului Europei în materie de drepturile omului.

Obiectivul general al proiectului care se va depune in cadrul Apelului deschis “Drepturile omului – implementare la nivel național” este corelat în raport cu obiectivul apelului și vizează îmbunătățirea implementării/executării în România a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a altor recomandări de țară emise de alte organisme/instituții ale Consiliului Europei (în materia drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, etc.).

Deși de-a lungul timpului, România a adoptat diverse documente internaționale din domeniul drepturilor omului creându-și astfel un sistem cuprinzător și satisfăcător de protecție și promovare a drepturilor omului, practica a demonstrat faptul că implementarea propriu-zisă în România a standardelor Consiliului Europei cu privire la drepturile omului a lăsat de multe ori de dorit (proceduri aplicate de autorități, sentințe pronunțate de curți de judecată din România care sunt în contradicție flagrantă cu diverse tratate cu privire la drepturile omului semnate și ratificate. De pildă, conform statisticilor reactualizate ale Consiliului Europei[1], de la ratificare și până în prezent, Curtea de la Strasbourg a soluționat 1.496 de cauze împotriva României, din care în 1.329 s-a constatat că a existat încălcarea a cel puțin unui articol al Convenției.

Pe de altă parte, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki constata, într-un raport[2] din 2015, maniera defectuoasă de implementare a deciziilor CEDO, acest lucru datorându-se în parte și sistemului instituțional greoi și incoerent: „implementarea hotărârilor CEDO în România, dar și în alte state europene se întâmplă ad-hoc, într-o manieră improvizată, lipsită de transparență și care de cele mai multe ori durează foarte mult și pentru că nu există reguli prestabilite de comunicare și cooperare între actorii instituționali implicați în proces.”

În acest context, prin proiectul propus se are în vedere sprijinirea punerii în aplicare la nivel național a Convenției europene a drepturilor omului și a altor tratate și convenții privind drepturile omului, care să ducă în timp la dezvoltarea, pe plan național, a unei practici lăudabile în această materie.

Obiectivele specifice ale proiectului ilustrează beneficiile directe aduse de proiect în relație cu nevoile grupurilor țintă (avocați, copii, persoane cu dizabilități, ș.a.) și sunt gândite în așa fel încât să genereze măsuri inovatoare replicabile la nivel național, prin care să fie inițiate modificări fundamentale în scopul asigurării aplicării și implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului (drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități, etc.).

În acord cu activitățile prevăzute în Apel, Universitatea propune o serie de activități care să contribuie la realizarea obiectivelor specifice, referitoare la: crearea de rețele/ grupuri de lucru/ grupuri de experți din rândul instituțiilor publice și a societății civile în vederea dezvoltării unor documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune în domeniul drepturilor speciale; schimburi de experiență cu o organizație din statele donatoare în domeniul drepturilor omului; crearea unui/unor mecanism/e de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei cu privire la România; campanii de comunicare cu privire la drepturile omului pentru publicul larg; organizarea de conferințe/mese rotunde pe tematică specifică, etc.

În acord cu activitățile propuse, proiectul vizează ca și rezultate: propuneri de mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, modele de bune practici în domeniul drepturilor omului în organizații din state donatoare, ghid de implementare a mecanismului/mecanismelor de acțiune imediată, strategii de comunicare,  etc.

Pentru atingerea rezultatelor propuse, și pentru a contribui într-un mod eficient la îndeplinirea obiectivelor apelului, Universitatea are în vederea încheierea de parteneriate: cu o organizație din statele donatoare, pentru schimb de experiență și de bune practici și cu o organizație neguvernamentală din România care să contribuie activ la realizarea activităților proiectului.

Activitățile orientative din cadrul proiectului în care va fi implicat partenerul vizează:

 • Crearea de rețele/grupuri de lucru/grupuri de experți din rândul instituțiilor publice și a societății civile în vederea dezvoltării unor documente de politici publice/îmbunătățirea legislației/planuri de acțiune în domeniul drepturilor speciale;
 • Campanie de comunicare cu privire la drepturile omului pentru publicul larg.

[1] Conform https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf ;

[2] APADOR-CH, Despre implementarea hotărârilor CEDO, ce putem învăța comparând România cu Norvegia”, 2015, accesat la: https://www.drepturicivile.ro/wp-content/uploads/2016/04/Despre-implementarea-hot%C4%83r%C3%A2rilor-CEDO-ce-putem-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Ba-compar%C3%A2n-Rom%C3%A2nia-cu-Norvegia.pdf pe 03.03.2021;

Condiții minime și eliminatorii

 În corelație cu prevederile ghidului Apelului, pentru a fi eligibil Partenerul trebuie să îndeplinească o serie de condiții, prezentate în cele ce urmează:

a) organizație neguvernamentală înregistrată fiscal în România (entitate juridică, voluntară, non-profit, cu scop necomercial, independentă de administrația locală, regională și centrală, entități publice, partide politice și organizații comerciale) cu responsabilități în domeniul drepturilor omului;

b) experiență şi/sau expertiză relevante în domeniul/aria de intervenție din cadrul proiectului (ex: au mai derulat activităţi similare din buget propriu și/sau proiecte cu finanțare externă, au implicat experţi cu competenţe şi experienţă relevante etc) / au responsabilități/experiență în domeniul protejării drepturilor omului;

Candidații vor descrie valoarea adăugată pe care o vor aduce parteneriatului și vor atașa la dosar o serie de documente privind statutul și experiența anterioară relevantă, în scopul evaluării capacității de implementare la nivelul întregului proiect.

c) capacitatea si disponibilitatea pe toată perioada derulării proiectului (max. 24 luni de la data semnării acestuia) de a se implica activ și de a contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind același obiectiv cu Universitatea. În acest sens, este necesar ca partenerul să aibă capacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul său.

Conform Ghidului din cadrului Apelului, aceeași entitate poate fi partener de proiect în maxim 3 (trei) proiecte depuse în cadrul Apelului (în cazul în care a depus un proiect sau 2 (două) în calitate de Promoter de proiect, mai poate acționa ca partener doar în 2 (două) sau într-un singur alt proiect, după caz).

La nivelul întregului program, o entitate poate primi finanțare (fie ca Promoter de proiect, fie ca partener) pentru maxim 3 (trei) proiecte, depuse în cadrul diverselor scheme de finanțare (în aceste cazuri, acesta trebuie să dovedească faptul că are capacitatea necesară pentru a implementa activitățile asumate cu resursele financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție și care sunt ușor de identificat în respectivele proiecte).

Având în vedere că acesta reprezintă un criteriu de eligibilitate, respectarea criteriului fiind obligatorie în cadrul acestui Apel, se solicită prezentarea din partea partenerului a unei declarații pe propria răspundere precum că respectă acest criteriu.

c) entitățile participante să nu se regăsească în una din următoarele situații:

– sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorități judiciare sau în curs de lichidare, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute de legislația sau reglementările naționale în vigoare sau regulamente;

– sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate justifica;

– nu și-au îndeplinit obligații referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din țara în care sunt înregistrați;

– au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în aceste sens;

– au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor;

– sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, indiferent de momentul la care OP constată acest lucru;

– sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor solicitate de OP sau nu reușesc să furnizeze informații solicitate de acesta, indiferent de momentul la care survine această situație.

Aceste condiții reprezintă criterii eliminatorii.

Condiții specifice

 Având în vedere specificul proiectului, al grupului țintă vizat (în special copii și persoane cu dizabilități) cât și complexitatea și tiparul activităților în care se dorește implicarea partenerului, Universitatea în calitate de Promotor de Proiect, solicită cadidaților îndeplinirea următoarelor condiții specifice:

a) experiență specifică de minimum 4 ani în domeniul drepturilor omului (în special drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități);

b) Inițierea în ultimii 4 ani a unor acțiuni/participarea la acțiuni privind respectarea și promovarea drepturilor omului;

c) implicarea în ultimii 4 ani în implementarea unor proiecte/activități cu obiective în domeniul drepturilor omului pe plan național (în calitate de beneficiar/partener);

d) entitatea este o asociație de reprezentare a copiilor;

e) orice alte demersuri/experiențe din ultimii 4 ani în domeniul drepturilor omului (conferințe/ghiduri/studii/ analize/cercetări etc.).

Aceste condiții reprezintă criterii suplimentare.

Dosarele de candidatură se depun în termenul menționat în invitația de particiupare (dar nu mai puțin de 3 (trei) zile calendaristice) de la data publicării anunțului de selecție pe site-ul Universității (www.uaic.ro). Având în vedere contextul generat de pandemia COVID-19, candidații vor transmite documentele solicitate (semnate, ştampilate după caz) la adresa de e-mail: sef.bpd@uaic, indicând în subiectul e-mail-ului: “Dosar selecție partener proiect „DREPTURILE OMULUI”. Confirmarea primirii acestuia va fi efectuată prin comunicarea unui număr de înregistrare din partea Universității. Dosarul cu documentele în original va fi transmis ulterior, în termen de 7 zile lucrătoare prin intermediul serviciilor poștale/de curierat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Biroul Proiecte de Dezvoltare, Str. Lascar Catargi, Nr. 54,  CP 700107, Iași.

Orice partener interesant să participe la selecție va depune un dosar de candidatură care să conțină următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție în care se va menționa disponibilitatea pentru activitățile orientative ale proiectului în care este nevoie să se implice și pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare precum și plus-valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Apelul 3.4. Valoarea adăugată a parteneriatului, pag. 9) – Anexa 1;
 2. Declarație pe propria răspundere privind falsul în declarații emisă de către reprezentantul legal al entității conform modelului atașat în Anexa 2;
 3. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal din partea reprezentantului legal și a membrilor echipei propuse – Anexa 3;
 4. Documente legale referitoare la forma de organizare (organizație neguvernamentale non-profit înființată ca persoană juridică în România) cu atribuții în domeniul drepturilor omului: Copie a certificatului de înregistrare fiscală, Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă sau Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Statutul (ultima versiune legală), Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei menţionate în proiect; orice alt document care atestă îndeplinirea condiției;
 5. Documente care atestă experiența şi/sau expertiză relevantă în domeniul protejării drepturilor omului și descrierea valorii adăugate pe care o vor aduce parteneriatului – contracte de finantare, acorduri de parteneriat, etc.;
 6. Documente care atestă capacitatea si disponibilitatea pe toată perioada derulării proiectului: descrierea echipei ce va fi implicată în cadrul proiectului, CV-urile persoanelor ce intră în componența acesteia precum și declarații din partea acestora privind disponibilitatea implicării în proiect;
 7. Declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal care atestă faptul că entitatea îndeplinește condițiile impuse de Ghid, respectiv:

„Aceeași entitate poate fi partener de proiect în maxim 3 (trei) proiecte depuse în cadrul Apelului (în cazul în care a depus un proiect sau 2 (două) în calitate de Promoter de proiect, mai poate acționa ca partener doar în 2 (două) sau într-un singur alt proiect, după caz).

La nivelul întregului program, o entitate poate primi finanțare (fie ca Promoter de proiect, fie ca partener) pentru maxim 3 (trei) proiecte, depuse în cadrul diverselor scheme de finanțare (în aceste cazuri, acesta trebuie să dovedească faptul că are capacitatea necesară pentru a implementa activitățile asumate cu resursele financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție și care sunt ușor de identificat în respectivele proiecte)” (Apel, p. 14) – Anexa 4;

 1. Declarație de eligibilitate conform Ghidului Apelului, care atestă faptul că entitatea nu se regăsește in nici una dintre situațiile menționate în Ghidul Apelulului – Anexa 5;
 2. Documente care atestă faptul că entitatea este o asociație de reprezentare a copiilor;
 3. Documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiții specifice (experiența relevantă din ultimii 4 ani, etc.).

Toate documentele se vor prezenta semnate și ştampilate după caz. Comisia de evaluare poate solicita și alte documente justificative relevante.

Depășirea termenului stabilit pentru depunerea documentelor, precum și nedepunerea tuturor documentelor solicitate conform listei referitoare la conținutul Dosarului de candidatură atrag inadmisibilitatea candidaturii.

Etapa 1 – Verificarea formală/administrativă și a cerințelor minime privind eligibilitatea partenerului)

În această etapă se va verifica: respectarea termenului limită de depunere a dosarelor; respectarea modalității de transmitere solicitată; dosarul de candidatură conține toate documentele solicitate și acestea respectă cerințele de formă (semnate, ştampilate după caz), îndeplinește criteriile minime solicitate, respectiv partenerul este eligibil.

Dosarul de candidatură trebuie să îndeplinească toate criteriile administrative și condițiile minime pentru a trece în faza de evaluare de conținut.

Dacă unul/mai multe criterii din grila de evaluare nu a fost îndeplinit/nu au fost îndeplinite, dosarul potențialului partener este declarat respins (fie ca neconform, fie ca neeligibil) fiind exclus de la etapele ulterioare ale procesului de selecție.

Dacă criteriile din grila de evaluare au fost îndeplinite în totalitate, dosarul potențialului partener este admis și trece în etapa de evaluare de conținut.

Entitățile partipante vor fi evaluate după grila de conformitate și evaluare a eligibilității: 

Nr.crt. Criteriu DA NU
1. Candidatura a fost depusă în termenul menționat în anunț
2. Dosarul a fost transmis în forma solicitată
3. Dosarul de candidatură conține toate documentele solicitate și acestea respectă cerințele de formă
4. Entitatea respecta forma de constituire (organizație neguvernamentală înregistrată fiscal în România) cu responsabilități în domeniul drepturilor omului
5. Entitatea respectă condițiile minime de eligibilitate (conform declarației pe propria răspundere sau alte acte justificative)
6. Dovedește experiență şi/sau expertiză relevante în domeniul/aria de intervenție din cadrul proiectului
7. Dovedește capacitatea și disponibilitatea pe toată perioada derulării proiectului (max. 24 luni de la data semnării acestuia) de a se implica activ și de a contribui efectiv la implementarea proiectului

Notă: Conformitatea administrativă se considera îndeplinită dacă toate criteriile au fost bifate cu „DA”

Etapa 2 – Evaluarea de conținut

Evaluarea de conținut se realizează pe baza criteriilor de selecție a partenerului/partenerilor şi a grilei de evaluare.

Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte.

Se va întocmi, în ordine descrescătoare a punctajului, lista cu candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 65 de puncte.

Din lista de candidați care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte va/vor fi selectat/selectați partenerul/partenerii care întrunește/întrunesc cel mai mare punctaj. În cazul în care sunt 2 (doi) sau mai mulți parteneri clasați pe primul loc (au cel mai mare punctaj), câștigătorul selecției va fi desemnat candidatul care are cel mai mare număr de proiecte în domeniul drepturilor omului implementate de la data înființării până la data selecției sau în curs de implementare.

În urma procesului de selecție va fi selectat un singur partener.

Grilă de evaluare de conținut

Criterii de selecție Punctaj maxim
1. Experiență specifică în domeniul drepturilor omului (au avantaj domeniile din drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități)

Sub 3 ani  – 10 puncte

Între 3 și 4 ani – 20 puncte

Peste 4 ani – 30 puncte

30 puncte
2. Echipa propusă – personal propriu/colaboratori cu competenţe şi experienţă relevantă in domeniul drepturilor omului

Sub 5 persoane –  5 puncte

Intre 5 si 10 persoane – 10 puncte

Peste 10 persoane – 20 puncte

20 puncte
3. Inițierea în ultimii 4 ani a unor acțiuni/participarea la acțiuni privind respectarea și promovarea drepturilor omului:

1 acțiune/proiect – 20 puncte

2 acțiuni/proiecte – 30 puncte

3 acțiuni/proiecte sau mai multe – 40 puncte

40 puncte
4. Entitatea este o asociație de reprezentare a copiilor

Nu – 0 puncte

Da – 10 puncte

10 puncte
  TOTAL 100 puncte

Notă: În cazul în care sunt 2 (doi) sau mai mulți parteneri clasați pe primul loc (au cel mai mare punctaj), câștigătorul selecției va fi desemnat candidatul care are cel mai mare număr de proiecte în domeniul drepturilor omului implementate de la data înființării până la data selecției sau în curs de implementare.

 • Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului: 26.03.2021;
 • Data limită a depunerii Dosarelor de candidatură: 31.03.2021, ora 2359;
 • Verificarea, evaluarea și selecția dosarelor partenerilor – emiterea Raportului procedurii de selecţie: 01.04.2021;
 • Comunicarea rezultatului selecției: 01.04.2021;
 • Data limită a depunerii eventualelor contestații: 02.04.2021, ora 2359;
 • Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale: 05.04.2021.

În urma procesului de selecție, Universitatea va semna un Acord de parteneriat (Anexa 6) cu partenerul selectat (modelul recomandat de Apel). Acordul de parteneriat va stabili în mod clar rolurile și responsabilitățile părților, aranjamentele financiare între parteneri etc. Acordul de parteneriat va fi depus în draft, ca anexă la cererea de finanțare, urmând ca acesta să fie definitivat și semnat de parteneri înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului. Acordul de parteneriat este obligatoriu la depunerea proiectului și constituie criteriu de eligibilitate. Nedepunerea acestuia va duce la respingerea proiectului.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri de selecție, nu creează nici o obligaţie pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru nici una dintre părţi.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat (de ex. bilanţ contabil, cazier fiscal etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la doamna Corina Berica, Șef Birou Proiecte de Dezvoltare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail: sef.bpd@uaic, nr. telefon: 0232 20 1000, interior 2340, 0746.039.022.