Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii

„Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 Partener: Academia Romana – Filiala Iași

 Valoarea totală a proiectului: 5,683,624.49 lei din care suma de 4.831.080,86 lei reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Obiectivul general al proiectului este „Cresterea competitivității și a performanței profesionale a doctoranzilor și cercetatorilor postdoctorat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea inserției pe piața muncii urmare acordării sprijinului financiar, a formării de competențe de cercetare avansată cu componentă aplicativă, precum și a dobândirii de competențe transversale”.

Grupul țintă cuprinde doar doctoranzi și cercetători postdoctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și Statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Științe ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Știința Sportului și Educației Fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), după cum urmează:

  • 80 de doctoranzi înmatriculați în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) sau în prelungire, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • 40 de cercetători postdoctorat înmatriculați la programe postdoctorale de cercetare avansată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat, care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse doctorale și postdoctorale, derularea de mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.

Rezultatele preconizate în cadrul proiectului vizează 120 de persoane (studenți doctorat/cercetători postdoctorat) care beneficiază de sprijin prin programe de doctorat/postdoctorat.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu data de 07.06.2022 până la 06.12.2023.

 Mai multe informații sunt publicate aici și aici .

 

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro