Smart Scientific Market („Bazarul Științific”)

Nou! Metodologia de organizare a competiţiei de idei privind valorificarea pe piaţă a temelor de cercetare ale grupului ţintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

Nou! Metodologia de acces/evaluare/validare a participării la conferințe și de finanțare a taxei pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale (versiunea a IV-a)

Metodologia de acces/evaluare/validare a participării la conferințe și de finanțare a taxei pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale (versiunea a III-a)

Sprijin financiar suplimentar pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat înscriși în proiectul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

 În urma demersurilor întreprinse, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, în luna ianuarie 2023, aprobarea suplimentării sprijinului financiar acordat doctoranzilor și tinerilor cercetători incluși în grupul țintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”.

Astfel, Universitatea a obţinut suplimentarea numărului de locuri pentru cercetătorii postdoctorat incluși în proiect cu 16, grupul țintă ajungând, în prezent, la un total de 120 de beneficiari faţă de 117 prevăzuți iniţial (din care 80 de doctoranzi și 40 de cercetători postdoctorat).

În plus, Universitatea va acorda premii, în valoare de 7133 lei brut fiecare, primilor 44 de doctoranzi care vor susține teza de doctorat până la data de 30.10.2023. De asemenea, va acoperi un număr suplimentar de 18 taxe de publicare de articole, pe lângă cele 45 de taxe de publicare prevăzute inițial.

În perioada imediat următoare va fi publicată metodologia de acordare a premiilor menționate anterior.

Nou ! Lista actualizată a rezultatelor finale ale procesului de selecție (conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare)

Metodologie privind acordarea burselor doctorand și a burselor cercetător postdoctorat

Programarea activităţilor de cercetare şi de colaborare în reţea, organizate în luna octombrie 2022, pentru cercetătorii postdoctorat admiși în grupul țință

Concurs de selecție burse postdoctorale

Lista rezultatelor finale ale procesului de selecție

Rezultatele provizorii ale procesului de selecție

Programarea interviurilor – 12 – 13 octombrie 2022

Rezultatele etapei de verificare a eligibilității:

Prelungire perioadă de desfășurare interviuri

Perioada de desfășurare a interviurilor candidaților la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale din cadrul proiectului s-a prelungit până la data de 13 octombrie 2022.

Va rugăm să consultați noul Grafic de desfășurare a procesului de selecție aici:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță lansarea concursurilor pentru acordarea unui număr de 24 de burse postdoctorale pe o perioadă de 12 luni consecutive, în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, implementat în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.

Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru cercetătorii postdoctorat, care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse postdoctorale, derularea de mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.

Procesul de selecţie a beneficiarilor burselor postdoctorale în cuantum de 600 euro/lună va avea loc în perioada 7 octombrie – 10 octombrie 2022, interval orar: 10.00 – 15.00, fiind eligibili cercetătorii postdoctorat care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (toate regiunile de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București-Ilfov);
  • deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;
  • sunt înmatriculați la programe de studii postdoctorale pentru unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și Statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Științe ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Știința Sportului și Educației Fizice;
  • nu au mai beneficiat de finanțare prin POSDRU/POCU pentru activităţi similare sau de alte programe publice în acest sens.

Modalitatea de selecție

Selecția candidaților constă din două probe, după cum urmează:

  • Proba 1: Evaluarea dosarului de concurs
  • Proba 2: Evaluarea candidatului în cadrul unui interviu

Înscrierea candidaților se va face, în format fizic, la Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – Rectorat, Corp A, etajul II.

În cazuri excepționale, documentele vor putea fi depuse electronic, urmând ca până la data interviului acestea să fie depuse și în format fizic.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să consultați documentele atașate sau să contactați echipa de proiect  (tel. 0232/201023 sau e-mail: doctorat@uaic.ro)