Facultatea de Geografie și Geologie

Contact

Adresa: Mădârjac, jud. Iași

Website: http://www.statiunigeografie.uaic.ro/madarjac/index.html

Director: Conf. univ.  dr. Ionuț MINEA
E-mail: ionut.minea@uaic.ro, ionutminea1979@yahoo.com
Telefon: 0232 201477

Prezentare

Începuturi și management

Staţiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac (Stațiunea Mădârjac) a fost realizată în perioada 2007 – 2010 de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) ca o nouă bază de pregătire universitară avansată (pentru ciclurile de învățământ de masterat şi doctorat) şi de cercetare știinţifică în domeniul Ştiinţelor Vieţii şi ale Pământului. Inițiativa și realizarea efectivă a acestui obiect se datorează Prof. univ. dr. Constantin Rusu, care a asigurat și conducerea acestei stațiuni de la înființare și până la data de 30.11.2018. Ulterior, conducerea stațiunii a fost asigurată de Conf.univ.dr. ing. habil Lilian Niacșu (între 1.12.2018 și 31.08.2020) și Conf.univ.dr. Ionuț Minea (din 1.11.2020 și până în prezent). Întreaga activitate în cadrul stațiunii vizează pe de o parte o continuă îmbunătățire a bazei materiale care să fie în acord cu cerințele direcțiilor de dezvoltare didactică și de cercetare propuse de Universitarea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar pe de altă parte, o diversificare a activităților practice asociate cercetării științifice.

Amplasare geografică

Acest obiectiv este localizat în inima Podișului Moldovei, în localitatea Mădârjac (județul Iaşi) (47°03’17” latitudine nordică, 27°15’09” longitudine estică), la 250 m altitudine, pe un interfluviu slab înclinat spre valea râului Şacovăţ. Accesul spre stațiune se poate realiza pe trei direcţii: Iaşi – Podu Iloaiei – Popeşti – Mădârjac (cu traversarea Coastei Iaşilor), Iaşi – Sârca – Mădârjeşti – Sineşti – Mădârjac şi pe ruta Iaşi – Miroslava – Valea Ursului – Voineşti – Slobozia – Mădârjac. Pentru toate cele trei trasee, distanţa de parcurs este între 50 și 60 km, cu sectoare de drum modernizate (în special pe traseul Iași – Podu Iloaiei – Popești – Mădârjac) sau în curs de modernizare.

Amplasamentul nu este deloc întâmplător, stațiunea fiind situată la distanţe aproximativ egale faţă de Munții Carpaţi (la vest) şi de râul Prut (la est), respectiv între graniţa cu Ucraina (în nord) şi fluvial Dunărea (în sud), în mijlocul celui mai mare masiv păduros din Judeţul Iaşi. Condiţiile fizico-geografice locale arată prezenţa unui mediu natural nealterat, ce poate fi considerat un etalon al calităţii acestuia pentru unităţile de podiş din partea de est a României. Întregul complex de factori naturali permite o cercetare modernă, sistemică, a unor parametri, procese şi fenomene naturale, îndeosebi de natură geomorfologică, hidrologică, climatică şi bio-pedologică, ce pot fi integrate în analiza hazardelor și riscurilor naturale şi antropice specifice unei zone de podiș.

Din această perspectivă, Staţiunea Mădârjac poate oferi date şi informaţii precise privind monitorizarea calităţii mediului, iar pe de altă parte deschide perspectiva iniţierii unor studii fizico-geografice, socio-umane şi economice, având în vedere izolarea şi stadiul de dezvoltare al comunităţilor umane din această zonă geografică.

Baza materială

Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac se desfășoară pe o suprafață de teren totală de 3869 m2. În urma unei investiții consistente de 1.268.801,91 lei, realizată din din fondul de investiții al ministerului de resort, în anii 2008-2009 s-a edificat corpul central al stațiunii.

Aria construită este de 197,7m2, aria desfăşurată de 529,9m2, regimul de înălţime fiind compus din demisol, parter, etaj şi mansardă. Imobilul dispune de o serie de dotări tehnice (foraje de apă, rezervoare de apă, centrală termică pe lemne, magazie, bucătărie, grupuri sanitare), dar şi de facilităţi pentru activități didactice și de cercetare: sală de conferinţe, spaţiu administrativ şi pentru bibliotecă, laboratoare, spaţii de cazare etc.

Fiind un obiectiv dedicat implementării unor noi metode şi direcţii interdisciplinare de dezvoltare a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, Staţiunea Mădârjac dispune în prezent de:

 • spaţiu multifuncţional pentru activităţi diverse (prelegeri, conferinţe, workshop-uri etc.) dotat la cele mai înalte standarde cu echipamentele necesare funcționării optime a unei asemenea săli și anume: desktop, videoproiector HD + ecran de proiecție de ultimă generație, sistem de sonorizare dotat cu microfon

 • un laborator funcțional pentru determinări fizico-chimice;

 • patru laboratoare de specialitate(geomorfologie, pedologie, climatologie, hidrologie) dotate complet cu mobilier, dar parțial dotate cu aparatură de specialitate;
 • o bilbiotecă (în curs de amenajare);
 • o cameră tehnicăpentru pregătirea și depozitarea probelor prelevate din teren;
 • cinci camere cu baie proprie amenajate pentru a asigura 12 locuri de cazare;
 • o bucătărie proprie utilată complet;
 • o cameră tehnică echipată cu o centrală proprie pe lemne;
 • o anexă exterioară.

Toate aceste facilități existente în cadrul stațiunii asigură suportul logistic pentru derularea activităților științifice și de cercetare, inclusiv masă și cazare, pentru 12 de persoane. Se preconizează mărirea capacității de cazare la 20 de persoane, ceea ce ar fi extrem de util în realizarea activităților practice a unor grupe de studenți, masteranzi, cercetători etc.

Desfășurarea activităților specifice de cercetare științifică și practică studențească

Activitatea de bază a Stațiunii de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac se axează pe cele două mari direcții: cercetarea științifică și activitatea didactică. Cadrul fizico-geografic de excepție, extrem de diversificat din punctul de vedere al reliefului, hidrografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor și cel uman geografic recomandă această stațiune ca un veritabil „laborator de teren” pentru cercetarea aplicată specifică domeniului geoștiințelor și, subsecvent, instruirea practică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor geografi, geologi şi biologi etc.

În prezent cercetarea științifică în cadrul stațiunii se axează pe prelevarea datelor din teren prin utilizarea echipamentelor existente (hidrogeologice, climatice, seismice, astronomice) sau prin cercetări efectuate de specialiști hidrologi, geomorfologi, climatologi și pedologi, în zonă, în special din cadrul Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și din cadrul Colectivului de Geografie al Academiei Române – Filiala Iași.

Principalele direcții de cercetare vizate sunt cele legate de:

 • analiza calității mediului (evaluarea gradului de poluare a solului, apelor de suprafață și din subteran și a atmosferei, a impactului schimbărilor climatice asupra mediului, impactul despădurilor în arealul de podiș etc.);
 • evaluarea hazardelor și riscurilor naturale și antropice specifice Podișului Moldovei;
 • evaluarea degradării calității terenurilor (prin evaluarea proceselor de eroziune, a gradului de colmatare a lacurilor de acumulare, a proceselor induse de seceta pedologică etc.);
 • realizarea și implementarea de studii de planificare, organizare și amenajare a spațiului geografic;
 • exploatarea durabilă a resurselor cadrului natural local prin dezvoltarea unei agriculturi durabile, ecologice și practicarea ecoturismului. Stațiunea poate fi inclusă într-un traseu turistic de tipul Via Moldavica care să străbată Podișul Moldovei de la nord la sud, urmărind principalele puncte turistice, rezervații naturale și forme de relief reprezentative;
 • evaluarea calității vieții și a bunăstării sociale a comunităților locale în contextul socio-economic actual (arealul fiind inclus în una dintre cele mai puțin dezvoltate zone din cadrul Uniunii Europene).

Din punctul de vedere al dotării cu echipamente specifice cercetării geografice, în cadrul Stațiunii Mădârjac sunt funcționale și înregistrează în mod continuu date de specialitate:

 • o staţie meteorologică automată tip DAVIS

 • un receptor GPS, clasa profesională – CRS 1000, antena tip 504, pentru înregistrarea mişcărilor crustei terestre etc.

 • o camera CCD Gigabit all-sky cu obiectiv, carcasă metalică și dom folosită pentru monitorizarea continuă a meteoriților observabili în partea centrală a Podișului Moldovei.

Un astfel de micrometeorit a fost observat în noaptea de 16-17 februarie 2022.

În plus, în urma unor dotări finanțate prin contracte de cercetare și a suportului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul stațiunii sunt  folosite și echipamente specifice pentru prelevarea probelor din teren (trusă de foraj Eijkelkamp, truse de cilindri, truse pedologice), măsurători hidrogeologice (Water Level Meter Heron Dipper-T 30 m, 500 m Portable Multi-Function Under Ground Water Detector – PQWT-TC500), pentru efectuarea de măsurători expeditive de specialitate (turbimetru, ruletă electronică, rulete clasice, clinometru) și aparatură profesională pentru măsurători topometrice (Stație Totală Trimble M3, Sistem GNSS Trimble) etc.

Prin prisma urmăririi atingerii obiectivelor specifice care stau la baza realizării și funcționării Stațiunii Mădărjac, cu scopul dotării stațiunii cu echipamente de cercetare moderne, în următoarea perioadă, ca parte a unei echipe interdisciplinare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică, Stațiunile de Cercetare de la Mădârjac, Tulnici, Rarău și Agigea), se va realiza în cadrul proiectului intitulat RECENT-AIR (proiect depus spre finanțare pe axa POC – Program Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.1.1 – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F) un Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale care va fi dotat cu echipamente moderne de analiză și interpretare a datelor geologice, pedologice, hidrologice, climatice etc.

Benefciind de cadrul geografic ofertant din punctul de vedere al prezenței alunecărilor de teren, în perioada 2012-2016, Stațiunea Mădârjac a oferit suportul pentru implementarea în teren a Proiectului ”Complex landslide monitoring system using transducers based on new materials and technologies – Landslide”, în cadrul Programului Parteneriate, subprogram „Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă”, instituţia coordonatoare: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asach”i din Iaşi, director de proiect: Prof. dr. ing. Cristian Zet, responsabil de proiect din partea UAIC: Prof. dr. ing. Ion Ioniţă, suma aferentă UAIC – 300.000 lei. Din anul 2020 stațiunea a fost utilizată ca bază de cercetare și monitorizare a variației nivelului freatic în Podișul Moldovei în cadrul proiectului „Vulnerabilitatea resurselor de apă din subteran din Podișul Moldovei la schimbările climatice” 149/2020; cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-0286, coordonator Conf. univ. dr. Ionuț Minea, finanțat de UEFISCDI cu suma de 379.340 lei.

Începând cu anul 2022 Stațiunea Mădârjac a fost inclusă și în cadrul proiectului ”Improving efficiency in water and soil” , coordonat la nivelul României de Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație Murfatlar (SCDVV), finanțat de Agenția Internațională de Energie Atomică (IAEA) cu sediul la Viena. Proiectul se va derula în perioada 2022-2025.

Începând cu anul 2022 au fost angajați la Stațiunea Mădărjac, doi cercetători în cadrul Proiectului RECENT AIR: ACS. dr. Daniel Boicu și ACS drd. Ionuț Codru.

Pentru dezvoltarea și diversificarea activităților de cercetare din cadrul SCM, în ultimul an s-a urmărit stabilirea unor relații de colaborare instituțională cu parteneri recunoscuți pentru rezultatele obținute și experiența profesională dovedită în timp în domeniile lor de activitate. Astfel, în prezent, există trei acorduri de colaborare cu:

 • Facultatea de Geologie și Geofizică (2016) din cadrul Universității din București;
 • Institutul Astronomic Român (din 2019), institut ce face parte din rețeaua Academiei Române;
 • Stațiunea Centrală de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni – Bârlad din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice din București. În urma acestei colaborări, Stațiunea Mădârjac va intra în rețeaua națională de monitorizare a eroziunii solului, rețea coordonată de Stațiunea de la Perieni. Pentru a duce la îndeplinire acest deziderat, beneficiind de suportul tehnic și expertiza cercetătorilor de la Perieni, s-a demarat realizarea unei „parcelele de monitorizare a scurgerilor de pe versanții agricoli”. În prezent suntem în faza de amenajare a terenui în suprafață de 1000 m2.
 • O colaborare de tradiție este cea stabilită cu Colectivul de Geografie al Academiei Române, Filiala Iași și Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului, Filiala Iași cu care s-a demarat pregătirea fazei de teren a Simpozionului Internațional Factori și Procese Pedogenetice din Zona Temperată, care a avut loc în zona Stațiunii Mădârjac, în septembrie 2021.

Din punct de vedere didactic, facilitățile oferite de Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac și cadrul natural propice desfășurării unor asemenea activități au permis, ca în fiecare an, desfășurarea unor activități didactice specifice prevăzute în cadrul programelor de licență și master din cadrul Departamentului de Geografie a Facultății de Geografie și Geologie (Master specializarea Geomatică – disciplina „GIS în organizarea şi amenajarea teritoriului”, în perioada 2017-2019; Master specializarea Riscuri naturale și amenajarea teritoriului – disciplina „Calitatea terenurilor și piața funciară”, 2019, 2021; licență specializarea Geografia Turismului – disciplina „Potențialul turistic natural al României”, 2019; licență specializarea Hidrologie și Meteorologie – disciplina „Topoclimatologie și microclimatologie”, 2021, licență specializarea de Hidrologie și Meteorologie – disciplina „Clima și Hidrologia României”, 2022).

În același timp, SCM a fost utilizată ca bază de cercetare pentru realizarea unor activități practice în teren în cadrul disciplinei Practica de specialitate a studenților de la ciclul de Master, Anul I, specializarea: Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (în perioada 2016-2022), sub coordonarea Conf. univ. dr. Lilian Niacșu, Asist.dr. Andrei Enea, ACS drd. Ionuț Codru.

Ca o formă de valorificare superioară a rezultatelor cercetării, Stațiunea Mădărjac a organizat, singură sau în colaborare, cu diferite instituții de cercetare recunoscute, o serie de workshop-uri și conferințe științifice de specialitate cu tematici diferite, cum ar fi:

 • „Introducere în GIS şi analiză spaţială”, 04 – 10 mai 2015;
 • „Tehnici de clasificare a imaginilor satelitare şi cartografiere a utilizării terenului”, 22 – 24 mai 2015;
 • „Introducere şi analiză spaţială cu R şi Rstudio”, 04 – 08 decembrie 2015
 • „Utilizarea sistemelor informaţionale geografice în cartografierea învelişului de sol”, 25-29 mai 2016;
 • „Preocupări de perspectivă ale colectivelor de geografie de sub egida Academiei Române în context interdisciplinar”, aprilie 2016, desfășurat în cadrul Simpozionului știinţific omagial „Conexiuni interdisciplinare în geoştiinţe”, la care au participat specialişti de la Filiala din Cluj Napoca a Academiei Române, ICPA București și Institutul de Geografie din București. Dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, manifestarea a fost organizată de Colectivul de Geografie de la Filiala din Iași a Academiei Române în colaborare cu Departamentul de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași;
 • „GIS și analiză spațială aplicate în știința solului”, 16-18 Noiembrie 2018, worshop organizat în colaborare cu Colectivul de Geografie al Academiei Române, Filiala Iași și Societatea Naţională Română pentru Ştiința Solului, Filiala Iași, la care au participat specialiști pedologi din toată zona Moldovei;
 • „Caracteristici climatice și microclimatice ale Municipiului Iași în contextul modificărilor climatice globale”, 18-20 mai 2021, sub coordonarea Lect. dr. Pavel Ichim;
 • Aplicație de teren în cadrul Lucrărilor Seminarului Geografic International „Dimitrie Cantemir” și a celei de-a XLI-a Conferință Națională a Societății de Geografie din România, în data de 4 septembrie 2021, sub coordonarea: Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Conf. univ. dr. Ionuț Minea și Conf. univ. dr. Lilian Niacșu. În cadrul acestei aplicații au participat 35 de persoane: cadre didactice, doctoranzi și studenți din toată țara și din străinătate (Franța, Elveția, Republica Moldova);
 • Aplicație de teren în cadrul simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, în data de 17 septembrie 2021, sub coodonarea Prof. univ. dr. Constantin Rusu, Conf. univ. dr Ionuț Minea, Conf. univ. dr. Lilian Niacșu și Lect. univ. dr. Ionuț Vasiliniuc. În cadrul acestei activități au participat 52 de persoane (cadre didactice, doctoranzi, studenți, experți din domeniu încadrați Oficiilor pentru Studii Pedologice și Agrochimice din toată țara) și au fost analizate 2 profile pedologice săpate în zona stațiunii și terenului nou achiziționat la începutul anului 2021, pentru a se identifica caracteristicile pedo-geografice ale solurilor din zona Podișului Central Moldovenesc.
 • Prognoza evenimentelor hidrologice extreme”, în perioada 28-30 octombrie 2022, sub coordonarea Conf. univ. dr. Ionuț Minea și a ACS dr. Daniel Boicu și ACS. dr. Ionuț Codru.

În concluzie, în funcţie de specificul fiecărei activități desfășurate în cadrul Stațiunii de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac, activităţile curente au avut în vedere o serie de schimburi şi cooperări ştiinţifice cu o paletă extrem de variată de instituţii de educație și cercetare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Biologie, Facultatea de Matematică, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Europene, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe etc.) și alte centre și instituții academice și universitare (Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice, Institutul Astronomic Român, Facultatea de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din Bucureşti, Colectivul de Geografie din cadrul Academiei Române – Filiala Iași) și de monitorizarea a elementelor naturale (Administraţia Naţională de Meteorologie Administraţia Naţională „Apele Române” – Sistemul de Gospodărirea Apelor Iași, Direcţia Silvică Iași, Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Iași – OSPA) ori instituții locale (Școala Generală Mădârjac, Primăria Comunei Mădărjac) cu scopul de a dezvolta o serie de colaborări instituționale în vederea creșterii nivelului de cercetare științifică, pregătire academică și a transferului de cunoștințe dinspre mediul universitar spre cel preuniversitar și către comunitățile locale.