Facultatea de Geografie și Geologie

Contact

Adresa: Mădârjac, jud. Iași

Website: http://www.statiunigeografie.uaic.ro/madarjac/index.html

Director: Conf. univ.  dr. Ionuț MINEA

E-mail: ionut.minea@uaic.ro, ionutminea1979@yahoo.com

Telefon: 0232 201477

Scurt istoric

Staţiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac (SCM) a fost realizată în perioada 2007 – 2010 de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) ca o nouă bază de pregătire universitară avansată (masterat şi doctorat) şi de cercetare știinţifică în domeniul Ştiinţelor Vieţii şi ale Pământului.

Acest obiectiv este localizat în inima Moldovei (47°03’17” latitudine nordică, 27°15’09” longitudine estică), la 250 m altitudine, în localitatea Mădârjac (jud. Iaşi), pe un interfluviu slab înclinat ce se estompează spre valea Şacovăţ, având în spate codrii de stejar.  Accesul se realizează pe trei direcţii: Iaşi – Podu Iloaiei – Popeşti – Mădârjac (cu traversarea Coastei Iaşilor), Iaşi – Sârca – Mădârjeşti – Sineşti – Mădârjac şi pe ruta Iaşi – Miroslava – Valea Ursului – Voineşti – Slobozia – Mădârjac. În toate cele trei cazuri, distanţa de parcurs este între 50 – 60 km, cu sectoare de drum modernizate sau în curs de modernizare.

 

Amplasamentul nu este deloc întâmplător, localitatea în cauză fiind situată la distanţe aproximativ egale faţă de Carpaţi şi de Prut, respectiv între graniţa cu Ucraina (în nord) şi Dunăre (în sud), la marginea celui mai mare masiv păduros din Judeţul Iaşi.

Condiţiile fizico-geografice indică prezenţa unui mediu natural nealterat, etalon al calităţii acestuia pentru unităţile de podiş din partea de est a României. Întregul complex de factori naturali permite o abordare modernă, sistemică, a unor parametri, procese şi fenomene naturale, îndeosebi de natură geomorfologică, climatică şi bio-pedologică, dar şi analiza riscurilor naturale şi antropice.

Din această perspectivă, Staţiunea Mădârjac poate oferi date şi informaţii precise privind monitorizarea calităţii mediului, iar pe de altă parte deschide perspectiva iniţierii unor studii socio-umane şi economice, având în vedere izolarea şi stadiul de dezvoltare al comunităţilor umane din această zonă geografică.

Inițiativa și realizarea efectivă a acestui obiect se datorează Prof. dr. Constantin Rusu, dumnealui asigurând totodată și conducerea acestei stațiuni încă de la înființare și până la 31.11.2018. În urma concursului organizat de UAIC, Conf. dr. ing. habil. Lilian Niacșu a fost numit în funcția de Director al SCM începând cu 01.12.2018. Pe ansamblu, în tot acest interval, activitatea desfășurată în cadrul și pentru stațiune a vizat pe de o parte o continuă îmbunătățire a bazei materiale care să fie în acord cu cerințele noilor acțiuni desfășurate în cadrul stațiunii, iar pe de altă parte, o diversificare a activităților efective specifice unei bune organizări a practicii de specialitate și cercetării științifice.

Baza materială

Stațiunea de la Mădârjac se întinde pe o suprafață de teren totală de 3869 m2. În urma unei investiții consistente, în valoare de 1,268.801,91 lei, realizată din fondul de investiții al ministerului de resort, în anii 2008-2009 s-a edificat corpul central al stațiunii.

Aria construită este de 197,7m2, aria desfăşurată de 529,9m2, regimul de înălţime fiind compus din demisol, parter, etaj şi mansardă. Imobilul dispune de o serie de dotări tehnice (foraje pe apă, rezervoare de apă, centrală termică pe lemne, magazie, bucătărie), dar şi de facilităţi pentru cercetare şi activităţi practice: sală de conferinţe, spaţiu administrativ şi pentru bibliotecă, laboratoare, spaţii de cazare etc.

Fiind un obiectiv dedicat implementării unor noi metode şi direcţii interdisciplinare de dezvoltare a învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, Staţiunea Mădârjac dispune în prezent de:

 • spaţiu multifuncţional pentru activităţi diverse (prelegeri, conferinţe, workshop-uri etc.) dotat la cele mai înalte standarde cu echipamentele necesare funcționării optime a unei asemenea săli și anume: videoproiector HD + ecran de proiecție de ultimă generație, sistem de sonorizare dotat cu microfon;

 • un laborator funcțional pentru determinări fizico-chimice;

 • patru laboratoare de specialitate (geomorfologie, pedologie, climatologie, hidrologie) dotate complet cu mobilier și parțial dotate cu aparatură de specialitate;
 • o bibliotecă în curs de amenajare;
 • cameră tehnică pentru pregătirea și depozitarea probelor prelevate din teren;
 • cinci camere cu baie proprie (12 locuri de cazare),
 • bucătărie proprie, utilată complet;
 • cameră tehnică echipată cu o centrală proprie pe lemne;
 • anexă exterioară.

Toate aceste facilități existente în momentul de față în cadrul stațiunii, asigură suportul logistic pentru derularea activităților științifice și de cercetare, inclusiv masă și cazare, pentru  12 persoane, în mai puțin de un an preconizându-se mărirea capacității la 20 de persoane, ceea ce ar fi extrem de util pentru cazarea unor grupe de studenți, masteranzi, cercetători, etc.

Desfășurarea activităților specifice de cercetare științifică și practică studențească

Activitatea de bază a SCM se axează pe cele două mari direcții și anume: cercetare științifică, în principal, și activitatea didactică, în secundar. Cadrul fizico-geografic de excepție, extrem de diversificat din punctul de vedere al orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor și cel uman geografic, recomandă SCM ca un veritabil „laborator de teren” pentru cercetarea aplicată specifică domeniului geoștiințelor și, subsecvent, instruirea practică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor geografi, geologi şi biologi, etc.

În momentul de față cercetarea științifică în cadrul stațiunii constă în principal în bază de prelevare a datelor din teren prin utilizarea echipamentelor existente (climatice, seismice, astronomice) sau prin cercetări efectuate de specialiști pedologi, geomorfologi, climatologi, hidrologi în zonă, în special din cadrul Facultății de Geografie din cadrul UAIC și din cadrul Colectivului de Geografie al Academiei Române, filiala Iași.

Principalele direcții de cercetare vizate sunt cele legate de:

 • monitorizarea calității mediului pe ansamblu (poluarea aerului, apei și solurilor, degradarea calității terenurilor prin eroziunea solului, alunecări de teren, colmatarea șesurilor și a lacurilor de acumularea, etc.);
 • evaluarea hazardelor și riscurilor naturale și antropice caracteristice zonelor deluroase cuprinse între Siret și Prut;
 • realizarea și implementarea unor studii de planificare, organizare și amenajare a spațiului geografic;
 • exploatarea durabilă a resurselor cadrului natural local (agricultură durabilă, agricultură ecologică, ecoturism).

Din punctul de vedere al dotării cu echipamente specifice cercetării geografice, la nivelul anului 2020, în cadrul SCM sunt funcționale și înregistrează în mod constant date de specialitate:

 • o staţie meteorologică automată,

 • un receptor GPS, clasa profesională – CRS 1000, antena tip 504, pentru înregistrarea mişcărilor crustei terestre etc.
 • o camera CCD Gigabit all-sky cu obiectiv, carcasă metalică și dom folosită pentru monitorizarea continuă a meteoriților observabili în partea centrală a Podișului Moldovei.

 

În plus, în urma unor dotări finanțate prin contracte de cercetare sau datorită suportului UAIC, în cadrul stațiunii sunt folosite și echipamente specifice pentru prelevarea probelor din teren (trusă de foraj Eijkelkamp, truse de cilindri, truse pedologice,) pentru efectuarea de măsurători expeditive de specialitate (turbimetru, ruletă electronică, rulete clasice, clinometru) și aparatură profesională pentru măsurători topometrice (Stație Totală Trimble M3, Sistem GNSS Trimble).

Prin prisma urmăririi atingerii obiectivelor specifice care stau la baza realizării și funcționării SCM, cu scopul dotării stațiunii cu echipamente de cercetare de top, în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, ca parte a unei echipe interdisciplinare din cadrul UAIC (Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică, Stațiunile de Cercetare de la Mădârjac, Tulnici, Rarău și Agigea), eforturile noastre s-au concentrat asupra realizării unui proiect intitulat RECENT-AIR, proiect ce a fost depus spre finanțare pe axa POC (Program Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.1.1 – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F). Partea de proiect aferentă SCM presupune o finanțare de circa 690000 Euro. În momentul de față, proiectul se află în stadiul de evaluare.

Benefiind de cadrul geografic ofertant din punctul de vedere al prezenței alunecărilor de teren, în perioada 2012-2016, SCM a oferit suportul pentru implementarea în teren a  Proiectului ”Complex landslide monitoring system using transducers based on new materials and technologies – Landslide”, în cadrul Programului Parteneriate, subprogram “Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă”, instituţia coordonatoare: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, director de proiect: Prof.dr.ing. Zet Cristian, responsabil de proiect din partea UAIC: Prof.dr.ing. Ion Ioniţă, suma aferentă UAIC – 300 000 lei.

Pentru dezvoltarea și diversificarea activităților de cercetare din cadrul SCM, în ultimul an s-a urmărit stabilirea unor relații de colaborare instituțională cu parteneri recunoscuți pentru rezultatele obținute și experiența profesională dovedită în timp, în domeniile lor de activitate. Astfel, în 2020, există trei acorduri de colaborare, cu:

 • Facultatea de Geologie și Geofizică (2016) din cadrul Universității din București,
 • Institutul Astronomic Român (IAR), institut ce face parte din rețeaua Academiei Române și
 • Stațiunea Centrală de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moțoc” Perieni – Bârlad din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice din București.

Prima relație de colaborare a fost stabilită încă din 2016 cu Facultatea de Geologie și Geofizică  din cadrul Universității din București și constă în montarea și utlizarea unui receptor GPS, clasa profesională – CRS 1000, antena tip 504, pentru înregistrarea mişcărilor crustei terestre.

Din 2019, acordul de colaborare cu Institutul Astronomic Român introduce Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin intermediul SCM și a Facultății de Matematică (responsabil Conf. dr. Cătălin Galeș) în rețeaua națională de monitorizare a meteoriților prin intermediul Rețelei M.O.R.O.I. – Meteorites Orbits Reconstruction by Optical Imaging, (http://observer.astro.ro:8080/). În momentul de față, în cadrul stațiunii funcționează un echipament modern de monitorizare a cerului (meteoriților) cu înregistrare și transmitere automată a evenimentelor cosmice înregistrate în partea centrală a Podișului Moldovei.

Tot din anul 2019, a fost semnat un acord cu Stațiunea Centrală de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moțoc” Perieni – Bârlad, instituția coordonatoare la nivel național a cercetărilor referitoare la monitorizarea eroziunii solului și la stabilirea mijloacelor de combatere a acestui proces (organizare și amenajare antierozională). În urma acestei colaborări, Stațiunea de la Mădârjac va intra în rețeaua națională de monitorizare a eroziunii solului, rețea coordonată de Stațiunea de la Perieni. Pentru a duce la îndeplinire acest deziderat, beneficiind de suportul tehnic și expertiza cercetătorilor de la Perieni, s-a demarat ”construirea” efectivă a dispozitivului experimental necesar și anume ”parcelele de monitorizare a scurgerilor de pe versanții agricoli”.

După ce a fost identificată parcela de teren agricol care corespunde standardelor internaționale privitoare la înființarea acestor dispozitive (poziționare cât mai aproape de SCM, pantă medie, uniformă, uniformitate a versantului, lungime standard de 25m, lățime de 4m, sol de tip preluvosol tipic, slab erodat, etc) suntem în faza de achiziționare a terenului în suprafață de 1000m2 .

O colaborare de tradiție este cea stabilită cu Colectivul de Geografie al Academiei Române, filiala Iași și Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului, Filiala Iași cu care s-a demarat  pregătirea fazei de teren a Simpozionului Internațional Factori și Procese Pedogenetice din Zona Temperată, septembrie 2020 în zona Stațiunii de la Mădârjac. În momentul de față suntem în faza studiilor de teren, prelevarea probelor și efectuarea analizelor. Pe parcursul anului 2020 se va finaliza întocmirea materialului științific de sinteză, material ce se va publica la Editura Universității.

Din punct de vedere didactico-științific, facilitățile oferite de SCM și cadrul natural propice desfășurării unor asemenea activități au permis, în fiecare an, desfășurarea unor activități didactice specifice prevăzute în cadrul programelor de licență și master:

 1. Master Geomatică – disciplina ”GIS în organizarea şi amenajarea teritoriului”, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul UAIC (2017-2019).
 2. Master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului – disciplina ”Calitatea terenurilor și piața funciară”, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul UAIC (2019)
 3. Licență Geografia Turismului – disciplina ”Potențialul turistic natural al României”, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul UAIC (2019)

Totodată, profitând de cadrul geografic natural și antropic extrem de ofertant, în luna iulie, timp de o săptămână, în perioada 2016 și 2019, sub îndrumarea Conf.dr. Lilian Niacșu și Lect.dr. Ionuț Vasiliniuc, în  cadrul staţiunii s-a desfășurat practica de specialitate prevăzută în cadrul programei specializării Masterului de Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul UAIC. Demarată în anul 2015, această activitate anuală a devenit deja o obișnuință.

Ca o formă de valorificare superioară a rezultatelor cercetării, SCM a organizat (singură sau în colaborare cu diferite instituții de cercetare recunoscute) o serie de workshop-uri și conferințe științifice de specialitate cu tematici diferite, cum ar fi:

 • Introducere în GIS şi analiză spaţială”, 04 – 10 mai 2015;
 • Tehnici de clasificare a imaginilor satelitare şi cartografiere a utilizării terenului”, 22 – 24 mai 2015;
 • Introducere şi analiză spaţială cu R şi Rstudio”, 04 – 08 decembrie 2015;
 • Utilizarea sistemelor informaţionale geografice în cartografierea învelişului de sol”, 25-29 mai 2016;
 • Preocupări de perspectivă ale colectivelor de geografie de sub egida Academiei Române în context interdisciplinar”, aprilie 2016, desfășurat în cadrul Simpozionului ştiinţific omagial „Conexiuni interdisciplinare în geoştiinţe”, la care au participat specialişti de la Filiala din Cluj Napoca a Academiei Române, ICPA Bucureşti şi Institutul de Geografie din Bucureşti. Dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, manifestarea a fost organizată de Colectivul de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române în colaborare cu Departamentul de Geografie de la Facultatea de Geografie şi Geologie din Iaşi;
 • ”GIS și analiză spațială aplicate în știința solului”, 16-18 Noiembrie 2018, worshop organizate în colaborare cu Colectivul de Geografie al Academiei Române, filiala Iași și Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului, Filiala Iași la care au participat specialiști pedologi din toată zona Moldovei.

În concluzie, în funcţie de specificul fiecărei activități desfășurate în cadrul SCM, activităţile curente au avut în vedere o serie de schimburi şi cooperări ştiinţifice cu o paletă extrem de variată de instituţii de educație, cercetare şi inovare/dezvoltare din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Biologie, Facultatea de Matematică, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Europene, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe, etc.) dar și din afara (Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice, Institutul Astronomic Român, Administraţia Naţională de Meteorologie, Facultatea de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din Bucureşti, Colectivul de Geografie din cadrul Academiei Române – filiala Iași, Administraţia Naţională „Apele Române” – Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi, Direcţia Silvică Iaşi, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Iaşi, Școala Generală Mădârjac).

Prin amplasarea într-un cadru natural divers care oferă multiple direcții de cercetare geografică, cu baza materială deja existentă, extrem de folositoare atât în scop de cercetare dar și didactic, și mai ales prin proiectele de dezvoltare deja inițiate sau urmărite a fi demarate, Staţiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului – Mădârjac este o verigă importantă a sistemului academic ieșean. Practic, nu se poate concepe atât învățământ moder universitar cât și cercetare științifică de înaltă clasă, cel puțin în geoștiințe, fără componenta de teren. Acesta este marele atu al Stațiunii de la Mădârjac.

Documente