Programul Erasmus+ cu țările participante – mobilități de studiu 

Înainte de plecare
La întoarcere
RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE

Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină. (Sf. Augustin)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

A. Generale:

Se pot înscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Observație!

Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu Erasmus pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, vor prezenta rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea Erasmus.

B. Academice:

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu de lungă durată, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim, cu excepția studenților din anul I,  sem. I, pentru care se va lua în considerare media de admitere (minimum 8) la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-unul dintre următoarele documente:
 1. atestat de limbă[1];
 2. foaia matricolă din liceu (pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu);
 3. certificat competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;
 4. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare;
 5. foaia matricolă aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate, în cazuri excepționale și numai cu acordul comisiei de selecție.

Media aritmetică a notelor din liceu, media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidați în semestrele încheiate din ciclul de studii la care sunt înmatriculați la momentul selecției, iar calculul se face astfel: suma punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

[1] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților și a personalului universitar cu nevoi speciale. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

– cerere adresată instituției de origine în care se menționează detaliile cu privire la mobilitate, solicitarea de suplimentare a grantului cu suma totală necesară, explicând natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;

– copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;

– pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Universitatea va redacta o adresă oficială către Agenția Națională în care să fie incluse detalii cu privire la proiectul pentru care se solicită suplimentarea pentru nevoi speciale, detalii despre mobilitatea participantului și solicitarea de a suplimenta grantul cu suma totală necesară.

Fotocopiile documentelor depuse de un/o participant(ă) și adresa oficială se transmit de către universitate în format electronic, prin e-mail, către expertul responsabil de proiect din cadrul Agenției Naționale. În urma primirii lor, Agenția Națională va analiza cazul și va transmite universității un răspuns oficial. În cazul aprobării solicitării, Agenția Națională va emite un act adițional de suplimentare a fondurilor pentru proiectul în cauză.

Fondurile suplimentare sunt alocate participantului în baza acordului financiar semnat de universitate si participant. La finalizarea mobilității, participantul va prezenta dovezi ale cheltuielilor efectuate sub forma de bonuri, facturi, bilete etc. 

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic – inclusiv prima sesiune de examene – de la universitatea gazdă) și 12 luni[1] de activitate în format fizic.

[1] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

!!! Poți beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).

Consultă lista de universități partenere și alege ceea ce ți se potrivește. 

1. Participă la întâlnirea informativă de preselectie organizată de facultatea ta (de consultat avizierul și website-ul facultății și pagina de Facebook aferentă).

2. Consultă lista de universități cu care facultatea ta are încheiate parteneriate și alege o posibilă destinație. Îți recomandăm să consulți programa academică a respectivei/ respectivelor universități, prin accesarea secțiunii Incoming students de pe website-ul/-urile acesteia/acestora.

3. Întocmește dosarul de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(b) Scrisoare de motivație în care să se precizeze: opțiunile de mobilitate ale candidatului, lista de cursuri, obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de studiu într-o anumită universitate (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(c) Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat/ foaia matricolă aferentă studiilor universitare (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

(d) Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus.

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

(e) o copie a permisului de ședere – excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldoveană înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a) și (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul. Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

4. Contactează coordonatorul Erasmus UAIC pe facultate pentru mobilitățile de studiu pentru mai multe detalii cu privire la organizarea selecției și/sau întocmirea dosarului de candidatură.

5. Participă la întâlnirea informativă post-selecție organizată de Biroul Erasmus+.

Modalitatea de calcul a mediei de selecție:  

 1. rezultatele academice – 50% din punctaj;
 2. competențele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. interviul – 20% din punctaj.

La selecţia pentru mobilitățile studenţeşti de studiu din cadrul Programului ERASMUS+ pot participa studenţii acelor facultăţi care au încheiat acorduri bilaterale ERASMUS cu universităţi din țările participante la Programul ERASMUS+.

Selecțiile se desfășoară la nivel de facultate și au loc în:

 • lunile februariemartie pentru mobilitățile de studiu efectuate în anul academic următor, atât în semestrul Icât și în semestrul II.
 • în cazul în care mai există fonduri disponibile, în lunile octombrie-noiembrie se organizează o nouă etapă de selecții doar pentru mobilitățile desfășurate în al 2-lea semestru.

BURSA ERASMUS

 Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de studiu de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:

 • 674 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
 • 606 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Suplimentarea bursei Erasmus:

 • cu 250 Euro/lună pentru studenții care beneficiază de bursă socială[1] sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
 • cu 50 Euro pentru transport „green travel”, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina);
 • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport „green travel ”;
 • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

[1] Dosarele de bursă socială se depun  la Secretariatul facultății conform calendarului stabilit la începutul anului academic. Pentru lista completă a documentele necesare la dosarul pentru bursa socială, accesați website-ul facultății dvs.

Virarea bursei Erasmus se va face astfel:

 -avans de 90% din suportul financiar Erasmus înainte de plecare, numai după ce Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanții UAIC.

-soldul de 10% va fi primit după revenirea din mobilitate și îndeplinirea tuturor obligațiilor specificate în contractul financiar.

Valoarea bursei va fi calculată de către responsabilul administrativ de la Biroul Erasmus+ la momentul prezentării studentului cu documentele de deplasare. În mod normal, procedura este următoarea:

PASUL 1: Se selectează grantul în funcție de țara de destinație.

 • 674 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
 • 606 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

PASUL 2: Se verifică perioada mobilității menționată în calendarul academic de pe site-ul universității gazdă.

Start date corespunde cu data de început a mobilității. Aceasta poate fi: (1) prima zi a cursurilor, (2) prima zi a sesiunii informative pentru studenții cu dizabilități sau a sesiunii de bun-venit sau (3) prima zi a unui curs de limbă organizat de universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare.

End date corespunde cu data de încheiere a mobilității, adică cu ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la universitatea gazdă, de exemplu, ultima zi a sesiunii obligatorii de examinare. Nu se finanțează sesiunea de restanțe.

PASUL 3: Se completează valoarea bursei totale pe cererea de deplasare.

Online Learning agreement for studies (începând cu anul academic 2022-2023, se completează exclusiv ON-LINE pe platforma OLA –https://learning-agreement.eu)

Guidelines-learning-studies_en (Ghid completare OLA în lb. engleză)

Online-learning-agreement-feb-2021_model de completare (Model completare OLA în lb. română)

Erasmus+ App reprezintă un instrument on-line de o reală importanță și utilitate ce permite studenților Erasmus o gestionare eficientă și sigură a tuturor etapelor administrative aferente perioadei de mobilitate (înainte, în timpul și ulterior șederii în străinătate).

Prin intermediul acestei aplicații (conectată cu platforma on-line de sprijin lingvistic OLS) studenții au posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele lingvistice, de a accesa detalii informative cu privire la universitatea gazdă și cea de origine, precum și de a se documenta legat de diverse aspecte necesare organizării mobilității (de ex. tips de la alți beneficiari Erasmus, informații despre evenimentele locale și activitățile ESN, statusul OLA etc.).

Te invităm să descarci aplicația de la acest link: https://erasmusapp.eu/ și să te bucuri de funcționalitățile acesteia!

Noul Online Language Support (OLS) te așteaptă!

Acesta oferă o serie de activități interactive și captivante de învățare a limbilor străine pentru a te ajuta sa înveți o nouă limbă sau să stăpânești o limbă pe care ai studiat-o deja. Cea mai bună parte este că este conceput pentru a răspunde în mod specific nevoilor fiecărui cursant.

Asta înseamnă că te vei bucura de o experiență unică de învățare a limbilor străine, în propriul tău ritm.

Deci, ce mai aștepți? Fie că este vorba despre învățarea elementelor de bază ale francezei sau stăpânirea limbii germane la nivel nativ, apasă aici pentru a începe.

Durează doar câteva secunde pentru a îți configura profilul și pentru a începe călătoria ta de învățare a unei limbi străine astăzi! Modulul nostru introductiv te ghidează rapid prin procesul de creare a unui cont, pe care îl poți utiliza pentru a accesa OLS și multe alte cursuri scurte din EU Academy.

Ne vedem în noul OLS!

Programul Erasmus+ urmărește să sprijine dezvoltarea educațională, profesională și personală a studenților și absolvenților participanți.

El urmărește, de asemenea, să promoveze, în toate acțiunile sale, egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. De asemenea, programul contribuie la realizarea obiectivelor UE legate de transformarea digitală, dezvoltarea durabilă și cetățenia activă.

Carta studentului Erasmus reflectă valorile și prioritățile menționate mai sus, având rolul de a informa participanții în mod adecvat cu privire la drepturile și obligațiile lor și de a asigura punerea în aplicare cu succes a mobilității lor și poate fi consultată accesând acest link: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0 

        Persoană de contact: Andreea-Alina PURCARU         

E-mail: andreea.purcaru@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1113      

Biroul Erasmus+

Serviciul Relații Internaționale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

 

Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.30

Destinaţiile pe ţări ale studenţilor ce au efectuat mobilităţi de practică ERASMUS+ în anul academic 2022 – 2023

       

Dacă urmează să aduci la Biroul Erasmus+ dosarul în vederea obținerii bursei Erasmus sau dacă ai finalizat mobilitatea și trebuie să aduci documentele doveditoare, te rugăm să îți faci o programare în prealabil. În felul acesta nu vei fi nevoit să aștepți la rând. 

Îți poți alege ziua și ora aici.

Te așteptăm la Biroul Erasmus+!

Parcă mai ieri aveam 18 ani, am absolvit Liceul Teoretic Român-German ,,Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, mi-am făcut bagajul și am plecat. Tânără, naivă și foarte copilăroasă cu greu m-am acomodat cu viaţa de student. Au urmat 2 ani frumoși de facultate în Iași- oraș care mi-a devenit o a două casă. Dar părea că ceva îmi lipsește , iar cei 8 ani de studiu al limbii germane din liceu păreau fără de folos.

Aprilie 2014. Am acceptat provocarea. Germania – singura opţiune bifată. Am trecut cu success interviul. 3 luni de pregătire.

Octombrie 2014 – întâlnirea cu orașul ce-mi va rămâne mereu în suflet. A urmat o nouă acomodare. Fiind studentă la specializarea Geografia mediului, Germania a fost ţara care se potrivea de minune cu acele principii ecologice pe care le-am pus imediat în aplicare. Am început un nou mod de viaţă. Bicicleta a devenit singurul meu mijloc de transport prin oraș. Eram încântată de noile feluri de mâncare tradiţionale germane ce constau în mare parte doar din legume fierte și foarte mult pește, Bremen – fiind marele oraș port ce avea ieșire directă la Marea Nordului fiind renumit pentru delicatelese preparate din pește.

Universität Bremen este considerată una dintre cele mai prestigioase universităţi ale Germaniei. Eram mândră să reprezint Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” , luând în considerare că eram singura studentă română din cei peste 3. 000 de studenţi. Cu toate astea niciodată nu m-am simţit singură și cu toate că îmi era dor să mai comunic în limba maternă am întâlnit oameni extraordinari, predominant studenţi Erasmus din Spania și Italia. Datorită noilor mei prieteni am trăit cele mai frumoase și semnificative momente din viaţa mea.

A urmat sesiunea. 8 examene. Dintre care 5 examene scrise și orale în limba germană și 3 examene în engleză. După o serie de nopţi și zile petrecute în imensa bibliotecă a Universităţii, le-am luat pe toate cu succes. Acum sunt masterandă la Facultatea de Geografie și Geologie în Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza ” din Iași, am 21 de ani. Mă pot mândri cu un CV bogat în experienţă , în special acumulată datorită mobilităţii Erasmus + și am planuri măreţe pe viitor. Nu a mai rămas nici o urmă din acel copil de 18 ani.

Diana BUJAC, studentă Erasmus+

Experiența mea Erasmus în Mainz, Germania, a fost una meritorie. Șansa de a studia la o universitate renumită din străinătate și de a interacționa cu nativii limbii pe care o studiez a fost inegalabilă, pentru că aceasta este ”the real deal” când înveți limbi străine. La acesta se adaugă pachetul palpitant de bonusuri: excursii în locuri fermecătoare, numeroase petreceri și evenimente distractive, șansa de a fi acceptat într-o altă cultură și experiența de a-ți face prieteni din toată lumea alături de care să acumulezi amintiri memorabile (pe care îmi este imposibil să le minimizez în 5 fotografii). Totul, totul a meritat și m-a ajutat nu doar să-mi îmbunătățesc două limbi străine, dar m-am îmbogățit cu creativitate, încredere și cu numeroase cunoștințe utile. De asemenea, m-am maturizat și responsabilizat. Acum îmi este mult mai ușor să mă imaginez având un job în domeniu și să fiu într-adevăr capabilă de aceasta.

Cecilia-Ramona BALTĂ, studentă Erasmus+

«Bonjour! Ҁa va?»

E iarnă. Trenul frânează roțile pe șina ferată grenobleză. Prin fereastra din Saint-Martin-d’Hѐres îmi pironesc privirea către fortul din Bastilia unde voi ajunge cu telefericul. Aceeași imensitate panoramică avea să mă revigoreze când analizam târziu în noapte decizii ale Curții de Casație. Uneori auzeam un cânt liniștit la trompetă, chitară ce se împletea cu rugăciunea cântată a colegilor de palier…Bănuiam că e din sala de muzică.Mister neelucidat.Nicicând n-am găsit-o deschisă.. Îl întrerupeam din interpretare pe  Enrique Iglesias…

La primul  curs aveam impresia că plouă când profesorul a început prelegerea, iar colegii tastau rapid pe laptop informațiile anunțate…Dansul tastelor a continuat 130 de zile… Mă adaptez. E mult spus că dansez pe gheață…Aici, Xiaowen (studentă la Litere) mi-a împărtășit temerea…De la mișcările picioarelor pe spațiul glisant, jonglam discuția de la viața studențească până în câmpul literaturii franceze. Parțiale, prezentări orale, cursuri, seminarii… Ora fixă a tramvaiului m-a disciplinat,analiza deciziilor jurisdicționale mi-a împlântat obiectivitatea.

Pe Ondine, o bună camaradă, am cunoscut-o în Casino când mă uitam după croissante.  Încântarea de a participa la concursul culinar internațional m-a energizat pe mine și pe colegele mele să bucătărim cât mai bine…Printre ultimele zile, ochii avizi de cunoaștere scrutau un concurs de pledoarii într-un amfiteatru arhiplin, cuvântarea avocațială memorabilă de la Palatul de Justiție din Grenoble…

Același tramvai B se strecoară printre clădirile aliniate, într-atât înțelegeau solemnitatea…

Daniela BRATU, studentă Erasmus+

Erasmus a fost pentru mine…… wow! E greu să găsesc cuvinte care să rezume o experiență de o asemenea amploare. Erasmus m-a schimbat și si-a pus amprenta adânc atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

În ceea ce privește impactul programului la nivel personal, am reușit să îmi lărgesc orizonturile de cunoaștere destul de mult. Am învățat să mă adaptez, să tolerez, să descopăr că fiecare om, chiar dacă e de rasă diferită, este minunat. Mi-am făcut prieteni, am învățat cum să mă descurc singură într-un oraș străin cu o limbă la fel de străină. Am descoperit că pot depăși limite interioare foarte mult și că sunt capabilă de multe lucruri. Și unul dintre cele mai tari lucruri este că am călătorit destul de mult și asta mi-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Desigur, m-am dezvoltat foarte mult și pe plan profesional. Mi-a plăcut foarte mult la universitatea gazdă că s-a pus foarte mult accent pe practică și am studiat domeniul comunicării din alt unghi mult mai pragmatic. Am participat la evenimente specifice comunicării, am intrat în contact cu oameni care lucrează în domeniu, am simulat pitch-uri, am creat relații profesionale care m-ar putea ajuta enorm dacă o să mă întorc în Belgia. Ba chiar mai mult, în cardul mobilității Erasmus mi-am dat seama ce îmi doresc să fiu în viață, pe ce îmi doresc să lucrez, și anume organizarea de evenimente.

Faptul că am avut posibilitatea de a beneficia de mobilitatea Erasmus+ este un motiv foarte mare de bucurie. S-a făcut deja un an de când am plecat în Belgia și în fiecare zi am momente de nostalgie. Vrei un sfat? Alege Erasmus în viața ta de student!

Alexandra-Niculina BABII, studentă Erasmus+

Decizia de a studia un semestru în A Coruña, a fost una din cele mai bune decizii luate în timpul studenției. Am avut ocazia să trăiesc 4 luni  într-un mediu prietenos, plin de oameni amabili, întotdeauna dispuși să te ajute. În cadrul cursurilor și seminariilor urmate la Universidade da Coruña, am  avut întotdeauna ceva nou de învățat, indiferent dacă era vorba despre cunoștințe profesionale sau o lecție de viață. Această experiență mi-a oferit șansa de a compara sistemul de învățământ românesc cu unul străin, de a înțelege atuurile și dezavantajele fiecăruia dintre ele, de a-mi da seama cum să mă folosesc cât mai util de atuurile fiecăruia. Am cunoscut oameni din toate colțurile lumii, am legat strânse prietenii, am călătorit, am vizitat, am petrecut, mi-am făcut noi planuri pentru viitor.

Programul Erasmus+ mi-a oferit, prin mobilitatea de studii în A Coruña, certitudinea că sunt capabilă să mă descurc în orice situație neprevazută, noi cunoștințe, o nouă limbă  adăugată în colecția mea de limbi străine, amintiri care îmi vor aduce un zâmbet pe buze întotdeauna și dorința de a repeta acest gen de experiență de câte ori mi se oferă ocazia. Gracias, Erasmus+!

Andreea-Larisa ALISTAR, studentă Erasmus+

Universitatea Sorbonne: încărcătura unui trecut aproape sacralizat, cel puțin în imaginarul colectiv. Parisul: capitala absolută a lumii, cel puțin în imaginarul propriu. Mi-am început stagiul Erasmus+ cu aceste premise, care au fost ulterior confirmate.

La universitate, profesionalismul, implicarea și pregătirea temeinică sunt principiile centrale ale studenților și profesorilor. Am descoperit plăcerea de a citi texte clasice, care, așa cum ne spunea unul din profesori, „inspiră chiar și scoase din context și din epoca în care au fost scrise”, am aprofundat importanța terenului în geografie, am luat contact cu examene transversale, dar mobilizând, înainte de toate, creativitatea și munca individuală depusă în decursul semestrului. Frumusețea orașului e ușor umbrită de aglomerație, poluare și dominanta minerală, dar compensează totuși muzeele și măreția constantă a urbanismului hausmanian în anasamblul său. După 4 luni de stagiu, pot spune că mi-am împlinit un vis vechi și arzător, și că așteptările nu mi-au fost trădate!

Ema CORODESCU-ROȘCA, studentă Erasmus+

Deși cele cinci fotografii pe care le-am ales pentru colaj mă surprind aproape exclusiv în timpul liber, experiența mea Erasmus nu a însemnat numai socializare. Recunosc că am profitat din plin de poziționarea geografică a Dresdei, orașul german pe care l-am ales pentru a-mi fi a doua casă timp de cinci luni și weekend de weekend m-am îndreptat către un loc nou. Fiind studentă a facultății de Litere la limba germană, pot spune că obiectivele mele profesionale au fost atinse și sunt sigură că experiența îmi va folosi și pe viitor. Dorind să urmez o carieră de germanist, contactul cu mediul, cultura și sistemul educațional germane reprezintă un avantaj atât în ochii unui posibil angajator, cât și pentru mine.

Din punct de vedere personal, deși nu am crezut că impactul va fi prea mare, pot spune ca Erasmus a fost vameșul care m-a trecut granița dintre adolescență și maturitate.

Sabina DUMITRIU, studentă Erasmus+

Erasmus+ în Karvina, Republica Cehă…un semestru plin de provocări, realizări și descoperiri. V-ați întrebat vreodată cum ne dăm seama că ne-am dezvoltat în cadrul facultății? Din punctul meu de vedere, fiecare aventură academică (de la primul curs și până la absolvire) reprezintă un pas mic, dar sigur, spre a deveni o persoană mai bogată. Bogată în cunoștințe, experiente, prietenii și împliniri. Erasmus+ în Karvina mi-a oferit destui pași încât să pot spune că am devenit o versiune mai bună a mea, o versiune care poate face față tuturor provocărilor vieții. Te invit și te provoc, în egală măsură, să mai faci și tu un asemenea pas. Merită, vei vedea!

Bogdan HOLCA, student Erasmus+

Ce a însemnat Erasmus pentru mine?!? Experienţă de viaţă, autocunoaştere, culturalizare internaţională, independenţă, maturizare, creştere, definirea mea personală, performanţă, toate acestea însumate într- o experiență fără de care perioada studenției mele ar fi fost mult mai monotonă! Şi pentru că “virusul Erasmus” mi-a intrat în sânge după prima experinţă pe care am avut-o în Italia, în cadrul Universităţii “Degli Studi di Perugia” , combinat cu dorinţa de avea şi pe parcursul studiilor de masterat o nouă şansă de a trăi şi comunica intercultural, am hotărât să aplic pentru o nouă bursă Erasmus+, fapt ce a determinat ca ultimul semestru din primul an de master să-l desfăşor la “Universidad de Huelva” Huelva, Spania. Această nouă experienţă s-a dovedit a fi peste aşteptările mele pentru că, este o experiență care şi-a lăsat amprenta asupra mea pentru toată viața prin: situaţiile noi de care am avut parte, prietenii care m-au dus, spiritual, în toate colţurile lumii, profesorii şi colegii, distracţiile pentru care spaniolii sunt renumiţi, călătoriile şi locurile noi pe care le-am vizitat… lucruri care m-au făcut să văd  lumea cu alți ochi, cu bune și cu rele, dincolo de prejudecățile pe care le aveam din țară, fiind o oportunitate în viaţă care mi-a deschis noi orizonturi și perspective profesionale, mi-a adus prietenii noi şi de durată şi încă o ţară care, prin cultura, limba şi oamenii săi m-a făcut să mă simt pentru câteva luni ca “acasă”!J Am încercat să transmit în câteva cuvinte ceea ce am trăit, dar niciodată nu se pot găsi toate cuvintele potrivite cu care să exprimi exact ceea ce înseamnă Erasmus, pentru că o astfel de experienţă îţi creează un sentiment inexplicabil, pe care doar cine îl trăieşte, îl poate înţelege în toată profunzimea lui!

Once Erasmus, forever Erasmus!”

Andreea MĂCINICĂ, studentă Erasmus+

Pare de necrezut să ai prima experiență Erasmus de-abia în primul an de doctorat, dar nu e niciodată prea târziu să-ți dorești să trăiești noi aventuri, să întâlnești oameni diferiți pe care să-i înțelegi indiferent de limba și țara din care provin, să te dezvolți și să descoperi calități, uimită fiind că le ai. Aceasta a fost însă cazul meu. Stagiul de studii din Germania a fost o revanșă a mea asupra timpul pierdut, o bucurie și o reușită. Cursuri de limba germană, ore petrecute în bibliotecă sub culorile unui curcubeu generos, plimbări pe urmele lui  Goethe și a lui Schiller prin orașul Weimar sunt doar câteva dintre momentele pe care nu le voi uita. Și dacă eu am profitat de o experiența germană, de ce să nu se bucure studenții germani și ceilalți studenți internaționali de o experiență româneasca? Seara românească a fost un adevărat succes. Tradițiile românești și mâncarea specifică au trezit imaginația tinerilor fascinați de amestecul cultural din spațiul carpatin.

Gabriela ȘANDRU, studentă Erasmus+

Povestea mea Erasmus a început într-o zi de primăvară, când rătăcind pe holurile facultăţii, intârziind la prima oră de curs am început să citesc informaţiile de la afişier, am început să citesc ceva de-a dreptul interesant: Stagii de studii Erasmus+, condiţii de aplicare şi lista universităţilor partenere, am fost fericită să văd că ma incadram în toate condiţiile, tot ce trebuia să mai fac era sa aplic. A venit şi ziua cea mare, pe 1 Aprilie 2014 când am primit un răspuns: voi pleca cu programul Erasmus+ pentru un semestru la Universitatea Hacettepe din Ankara. Un entuziasm extraordinar m-a cuprins, parcă pluteam atunci când mă gândeam ca am şansa de a trăi o asemenea experienţă şi totodată o frică de tot ceea ce avea să se intample. Un alt sistem de învăţământ, un nou model de educaţie, un alt mod de evaluare, o altă ţară si o cultură diferită de cea în care am trăit până atunci. Experienta Erasmus+ a fost uimitoare, atât de uimitoare încât atunci când a trebuit să mă întorc acasă la sfârşitul primului semestru am făcut tot ce a fost posibil pentru a extinde stagiul şi pentru cel de-al doilea semestru. Experienţa Erasmus+ are un impact atât de puternic din punct de vedere profesional, astfel încât privind la evolutia mea pe parcursul acestei perioade, observ cum percepţia asupra profesiei pe care am ales să o urmez a prins un alt contur, asemenea unui porumbel care a invăţat să zboare, este încrezător în forţele proprii şi tot cerul este al lui. Erasmus+ impreună cu Erasmus Student Network crează o familie, o familie adunată din toate colţurile Europei, care deşi vin din lumi diferite visează aceaşi realitate, un viitor plin de succes, fără prejudecăţi despre alte naţiuni şi fără rasism. Erasmus+ este curajul de a vedea dincolo de graniţe, Erasmus+ te ajută să crezi în tine şi să îţi depăşeşti limítele. Cu siguranţă nu voi uita niciodată sentimentul Erasmus, pentru că Once Erasmus, Forever Erasmus.

Maria-Francisca RĂCHITEANU, studentă Erasmus+

Parcă mai ieri ajugeam în Oviedo, Spania, după 15687943 de ore de călătorit, cu mâinile ca guma de mestecat de la cărat atâtea bagaje și cu telefonul fără baterie.

Cu toții știm că atunci când plecăm cu Erasmus avem o mulțime de hârtii de făcut și de semnături de luat, mai ceva ca fanii lui Enrique la concerte. Și, când în final credem că am ajuns, trebuie să trecem de două giratorii, o vale, să schimbăm un tren, să trecem înot un râu, să facem autostopul încă 35 de km și am ajuns la noua noastră casa, astea toate chiar dacă pe Google Maps ne arăta ca drumul era în linie dreaptă.

Toți povestesc că Erasmus e cea mai incredibilă experiență, dar nimeni nu îți spune cât de greu e când se termină, cât de greu e să revii la normal. Ideea e că normalitatea pe care o știai înainte să pleci nu mai e aceeași. De exemplu, înveți ușor-ușor să gătești, să-ți speli și să-ți calci singur hainele, să faci curățenie. Mama ta se va bucura de această schimbare.

Când te întorci nu numai că trăiești mult mai intens pentru că valorezi mai mult tot ceea ce ai, dar îi înveți și pe ceilalți și împarți cu ei ce ai învățat acolo.

Personal, mă simt o norocoasă că am avut ocazia să trăiesc și să cunosc o cultura atât de complexă, atât de vie, de pozitivă, de fascinantă, dar și oameni din toate colțurile lumii care și-au pus amprenta asupra mea într-un fel sau altul. Cât despre sistemul universitar, mă bucur să văd diferențele dintre cele două țări și să încerc să rezolv problemele noastre. Pe lângă îmbunătățirea nivelului de limbă spaniolă, cât și franceză, am evoluat ca persoană. Și înainte îmi plăcea să călătoresc, dar de acum voi profita din plin ce orice călătorie aș face. De asemenea, îmi place și sentimentul de a mă întoarce.

Erasmus e o dată în viață. Se termină și niciodată nu vei mai fi la fel. Du-te, călătorește, cunoaște, descoperă, dar întoarce-te să povestești.

Sorina HARAGA, studentă Erasmus+

Plină de entuziasm și dornică de provocări, puțin reticentă și nedumerită despre ce înseamnă programul Erasmus și, totodată, curioasă în privința apelurilor de selecție organizate de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, am vizitat Biroul de Relații Internaționale al Facultății pentru o discuție de informare care m-a convins să nu mai stau pe gânduri și să mă pregătesc de selecție. Cu emoție am început căutările pe site-urile universităților partener pentru detalii privind oferta de cursuri și facilitățile oferite studenților Erasmus. Motivată fiind de dorința de a-mi depăși limitele și a-mi lărgi orizonturile urmând cursuri în străinătate, într-o altă limbă, conform unor standarde și exigențe diferite, alături de colegi din alte țări, pașii m-au condus către un loc de suflet, plin de contraste – Istanbul, Turcia, la Universitatea Istanbul Aydin, unde am studiat în perioada Februarie-Iunie 2015.

Mobilitatea a început cu un program de orientare intens, în care am descoperit universitatea, colegii Erasmus, mentorii din universitatea gazdă, ritmul orașului și principalele atracții turistice și culinare ale acestuia. Ulterior, au urmat cursurile și tumultul semestrului cu provocările și micile sale bucurii de zi cu zi.

Un drum către o altă cultură și alt stil de viață, experiența Erasmus în Turcia mi-a dat mai multă încredere în mine, în valoarea studiilor oferite de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în importanța parteneriatelor acesteia cu alte universități, în valoarea experiențelor internaționale și în oportunitatea de a fi studentă Erasmus la Universitatea Istanbul Aydin. Cursuri, teme, profesori prietenoși, noi colegi dragi, prieteni de suflet și momente de neuitat într-un loc magic și primitor au dat culoare unei perioade inedite din viața mea. Mai mult decât atât, această mobilitate m-a inspirat în activitatea de învățare, dar și în aspecte practice ale vieții de zi cu zi, în relația cu semenii și în conturarea obiectivelor pentru viitor. Îndeplinirea cu succes a obligațiilor academice din perioada mobilității și atmosfera colaborativă din universitatea gazdă mi-au dat curaj și m-au pregătit pentru etapele următoare, mai exact, pentru continuarea studiilor cu un program de doctorat, pentru desfășurarea unui stagiu de practică în biroul de Relații Internaționale al Facultății la revenirea din mobilitate și pentru alte experiențe Erasmus care au urmat.

Pentru mine, fiecare clipă a fost învățare, iar întreaga experiență a reprezentat o oportunitate care mi-a schimbat aspirațiile și, deopotrivă, viața profesională și personală. Astfel, îi admir și încurajez pe viitorii participanți la programul Erasmus și le urez mult succes, curaj și entuziasm!

O nouă poveste Erasmus ar putea începe curând, inedită și spectaculoasă: povestea ta!

Alina ȚARAN, studentă Erasmus+
0
Mobilităţi de studiu 2015-2016
0
Mobilităţi de studiu 2016-2017
0
Mobilităţi de studiu 2017-2018
0
Mobilităţi de studiu 2018-2019
0
Mobilităţi de studiu 2019-2020
0
Mobilităţi de studiu 2020-2021
0
Mobilităţi de studiu 2021-2022
0
Mobilităţi de studiu 2022-2023

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.