Programul Erasmus+ cu țările participante – stagii de studiu 

Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină. (Sf. Augustin)

CRITERII GENERALE

Pot participa la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
  foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu și/sau practică în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

 Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi stagiul Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare stagiul Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

CRITERII ACADEMICE

Pentru a fi eligibil pentru un stagiu Erasmus de studiu, studentul trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • să aibă media studiilor la momentul selecţiei minim 7,5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel: nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) – excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj. Studenții care au ca specializare în cadrul studiilor universitare limba de studiu de la universitatea partener, vor atesta cunoștințele de limbă prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Durata minimă a unui stagiu de studiu ERASMUS+ este de 3 luni (90 zile), perioadă calculată conform regulilor Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

Durata unui stagiu de studiu este cuprinsă între 3 şi 12 luni și corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă. Sprijinul financiar se acordă numai pentru perioada efectiv realizată la universitatea partener.

!!! Poți beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Cuantumul lunar al stagiilor de studiu Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Astfel, cuantumul pentru stagiile Erasmus+ de studiu este de:

 • 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

Studenţii care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună, pe baza documentelor depuse în  dosarul de candidatură (adeverință de la secretariatul facultății).

 Virarea bursei Erasmus se va face astfel:

 -avans de 90% din suportul financiar Erasmus înainte de plecare, numai după ce Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanţii UAIC.

-soldul de 10% va fi primit după revenirea din stagiu şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar.

Nu se decontează transportul.

Pentru a avea acces la calculatorul de grant, te rugăm să dai click aici.

Instrucțiuni folosire calculator:

PASUL 1: Selectează grantul în funcție de țara unde vei desfășura stagiul.

 • 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

PASUL 2: Completează perioada stagiului, conform calendarului academic de pe site-ul universității gazdă

Start date (Data de începere a mobilității) corespunde cu data de început a stagiului. Aceasta poate fi: (1) prima zi a cursurilor, (2) prima zi a sesiunii informative pentru studenții cu dizabilități sau a sesiunii de bun-venit sau (3) prima zi a unui curs de limbă organizat de universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare.

End date (Data de sfârșit a mobilității) corespunde cu data de încheiere a stagiului, adică cu ultima zi în care tu trebuie să fie prezent la universitatea gazdă, de exemplu, ultima zi a sesiunii obligatorii de examinare. Nu se include sesiunea de restanțe.

PASUL 3: Completează valoarea grantului total pentru studiu (SMS) pe cererea de deplasare.

Consultă lista de universități partenere și alege ceea ce ți se potrivește. 

1. Participă la selecţia organizată de facultatea ta (de consultat avizierul facultății).

2. Consultă programa academică a universității în cadrul căreia vrei să efectueză stagiul de studiu. (de intrat pe site-ul universității respective)

3. Întocmește dosarul de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie);

b. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizezi opţiunile tale de mobilitate (va rămâne la dosarul de selecţie);

c. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție);

d. Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior  (va rămâne la dosarul de selecţie);

e. Dacă ești masterand sau doctorand vei include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie);

f. Dacă beneficieză de bursă socială trebuie să aduci un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru (adeverință de la secretariat);

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care ești înmatriculat la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către tine, ci va fi eliberată de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexată la dosar de către coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare dacă nu ești cetățean al unui stat membru UE:

– o copie a permisului de ședere;

– o adeverință de la facultatea unde ești înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);

– dovada existenței unui garant cetățean român, salariat şi deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

– proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de tine şi rezultatele aşteptate;

– recomandare din partea unui cadru didactic;

– atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea ta şi care pot constitui un avantaj pentru tine.

4. Contactează coordonatorul Erasmus UAIC pe facultate pentru stagiile de studiu.

Pași de urmat după selecția de la facultate:

1. Înscrie-te online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a te informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

2. Completează cererea tip de deplasare după  modelul acesta.

Înainte de obținerea primelor 3 semnături de la facultate, te așteptăm la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA), cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării, cu cererea de deplasare și documentele de mai jos completate, în vederea calculării cuantumului bursei (totalul în Euro):

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copie. În cazul emailului, vei depune un printscreen.

b) Contractul de studiiLearning agreement for studies semnat de tine, coordonatorul Erasmus+ al UAIC și coordonatorul Erasmus+ al universităţii gazdă: copie

c) Calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declaratie Erasmus : original

e) Fisa_bursier_ERASMUS: original

3. Completează contractul financiar: vei primi contractul financiar prin e-mail numai după aprobarea cererii tip de deplasare în străinătate și a documentelor menționate la pasul 2. Contractul financiar și Declarația-Angajament se completează numai electronic și se printează în 3 exemplare.

Ca beneficiar al unui stagiu Erasmus de studiu ai posibilitatea de a alege între:

 • a te prezenta la notariat împreună cu garantul tău, pentru semnarea și autentificarea Declarației-Angajament în 3 exemplare. Tu și garantul tău veți semna Declarația-Angajament numai în fața notarului.
 • a te prezenta la Biroul Erasmus+ împreună cu garantul tău, pentru semnarea Declarației-Angajament (3 exemplare) și a contractului financiar (3 exemplare). Tu și garantul tău veți semna contractul financiar și Declarația-Angajament numai în fața reprezentantului Biroului Erasmus+, fără a mai fi nevoie să vă prezentați la notariat.

Ulterior, vei aduce cele 3 exemplare de contract financiar și cele 3 exemplare de Declarație-Angajament  la Biroul Erasmus+ (dra Andreea CIRIDARIU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului), copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  și cu cel mult 2 luni înainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședințe săptămânale, cu excepția lunii august). În momentul depunerii contractului financiar la Biroul Erasmus+, trebuie să ridici Ordinul sau Dispoziția de deplasare

4. Efectuează prima testare lingvistică online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.

PAȘI DE URMAT LA REVENIREA DIN STAGIUL DE STUDIU ERASMUS+

 În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii stagiului, trebuie să depui la Serviciul Relații Internaționale (Biroul Erasmus+) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași următoarele documente:

 • Acordul de formare profesională („Learning Agreement – Student Mobility for Studies”) – Sectiunea During the mobility semnată de tine și reprezentanții celor două universități, în cazul modificării disciplinelor inițial aprobate prin Learning Agreement – original sau copie. Modificările se pot efectua în termen de 5 săptămâni de la începerea semestrului.
 • Certificate of stay (Certificatul de ședere) emis de organizația gazdă la finalul stagiului de studiu care să confirme îndeplinirea programului de studiu și durata sa– în original. Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

ATENȚIE!!!!! Perioada care va fi completată de către reprezentanții universității gazdă în certificatul de ședere corespunde cu perioada stagiului la universitatea gazdă. Documentul nu va fi completat cu datele călătoriei, ci strict cu perioada în care studentul va fi prezent la universitatea gazdă. OBLIGATORIU va conține dată de emitere.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data de finalizare a stagiului de studiu vei depune la dosar Sectiunea After the mobility a Learning Agreement-ului, intitulată Transcript of Records at the Receiving Institution”/ Situația școlară Transcript of Records (emisă și datată de universitatea gazdă privind rezultatele academice aferente stagiului Erasmus+) original;

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitaţiei de completare, trebuie să completezi și să transmiți online chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză);

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data de finalizare a stagiului de studiu, trebuie să efectuezi evaluarea online obligatorie a competențelor lingvistice.

Informații cu privire la sesiunea speciala Erasmus+ pentru studenții Erasmus+ 2017-2018 (sem. I și sem. II) sunt disponibile aici.

COORDONATORI ERASMUS+ PE FACULTĂȚI (responsabili cu stagiile de studiu)
FACULTATE NUME DATE CONTACT (Tel. +40 232) / EMAIL
Biologie Lect. Dr. Gabriel PLĂVAN Tel: 201525
gabriel.plavan@uaic.ro
Chimie Prof. Dr. Alexandra IORDAN Tel: 201341
alexandra.iordan@uaic.ro
Drept Lect. Dr. Andra IFTIMIEI andra.iftimiei@uaic.ro
Centrul de Studii Europene Prof. Dr. Gabriela PASCARIU Tel: 201318
gcpas@uaic.ro
Economie şi Administrarea Afacerilor Conf. Dr. Bogdan ZUGRAVU Tel: 201627
zugravu@uaic.ro
Educaţie Fizică şi Sport Lect. Dr. Alexandru OPREAN Tel: 201130
alexandruoprean@yahoo.com
Filosofie și Științe Social-Politice Prof. Dr. Daniela ȘOITU Tel: 0722 837 241
danielag@uaic.ro
Fizică Conf. Dr. Liviu LEONTIE Tel: 201168
lleontie@uaic.ro
Geografie Lect. Dr. Daniela LARION Tel: 201485
danielalarion@yahoo.co.uk
Geologie Asist. Dr. Iuliana BULIGA Tel: 201463
iuliana.buliga@uaic.ro
Informatică Conf. Dr. Vlad RĂDULESCU Tel: 202439
rvlad@infoiasi.ro
Istorie Lect. Dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ augustingurita@yahoo.com
Litere Lect. Dr. Gabriela DIMA Tel. 201052
g.dima@uaic.ro
Matematică Asist. Dr. Ana Maria MOȘNEAGU Tel: 201232
anamaria.mosneagu@uaic.ro
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Asist. Dr.  Emilia PASCAL Tel: 201301
emilia.pascal@uaic.ro
Teologie Ortodoxă Lect. Pr. Dr. Dan SANDU Tel: 202414
dansandu3@gmail.com
Teologie Romano-Catolică Conf. Pr. Dr. Ștefan LUPU Tel: 201114
stefan.lupu@uaic.ro

La selecţia pentru stagiile studenţeşti de studiu din cadrul Programului ERASMUS+ pot participa studenţii acelor facultăţi care au încheiat acorduri bilaterale ERASMUS cu universităţi din țările participante la Programul ERASMUS+.

Selecțiile se desfășoară la nivel de facultate și au loc în:

-lunile martie-aprilie pentru stagiile de studiu efectuate în anul academic următor, atât în semestrul Icât și în semestrul II.
-în cazul în care mai există fonduri disponibile, în lunile octombrie-noiembrie se organizează o nouă etapă de selecții doar pentru stagiile desfășurate în al 2-lea semestru.

CALENDARUL SESIUNILOR DE SELECTIE PENTRU STAGIILE DE STUDIU ERASMUS+, anul academic 2016-2017

Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2020-2021

Regulament selectie SMS 2020-2021 Erasmus+

Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2019-2020

Regulament selectie SMS 2019-2020 Erasmus+

Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2018-2019

Regulament selectie Erasmus+ 2018-2019

Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2017-2018

Regulament selectie stagii de studiu Erasmus+

 Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2016-2017

Regulament selectie stagii de studiu Erasmus+

Stagii de studiu Erasmus+, anul academic 2015-2016

Regulament selectie SMS 2015-16 Erasmus+

Modificare regulament

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților și a personalului universitar cu nevoi speciale. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

– cerere adresată instituției de origine în care se menționează detaliile cu privire la mobilitate, solicitarea de suplimentare a grantului cu suma totală necesară, explicând natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;

– copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;

– pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Universitatea va redacta o adresă oficială către Agenția Națională în care să fie incluse detalii cu privire la proiectul pentru care se solicită suplimentarea pentru nevoi speciale, detalii despre mobilitatea participantului și solicitarea de a suplimenta grantul cu suma totală necesară.

Fotocopiile documentelor depuse de un/o participant(ă) și adresa oficială se transmit de către universitate în format electronic, prin e-mail, către expertul responsabil de proiect din cadrul Agenției Naționale. În urma primirii lor, Agenția Națională va analiza cazul și va transmite universității un răspuns oficial. În cazul aprobării solicitării, Agenția Națională va emite un act adițional de suplimentare a fondurilor pentru proiectul în cauză.

Fondurile suplimentare sunt alocate participantului în baza acordului financiar semnat de universitate si participant. La finalizarea mobilității, participantul va prezenta dovezi ale cheltuielilor efectuate sub forma de bonuri, facturi, bilete etc. Aceste documente vor fi păstrate de către universitate și prezentate Agenției Naționale doar în cazul unor verificări.

Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie (mai multe detalii aici)
Facultatea de Drept (mai multe detalii aici)
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (mai multe detalii aici)
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie și Geologie
Facultatea de Istorie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Centrul de Studii Europene

        Persoană de contact: Cerasela Florentina PIȘTA            

E-mail: cerasela.jufa@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1113      

Biroul Erasmus+

Departamentul de Relații Internaționale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

 

Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.30

Parcă mai ieri aveam 18 ani, am absolvit Liceul Teoretic Român-German ,,Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, mi-am făcut bagajul și am plecat. Tânără, naivă și foarte copilăroasă cu greu m-am acomodat cu viaţa de student. Au urmat 2 ani frumoși de facultate în Iași- oraș care mi-a devenit o a două casă. Dar părea că ceva îmi lipsește , iar cei 8 ani de studiu al limbii germane din liceu păreau fără de folos.

Aprilie 2014. Am acceptat provocarea. Germania – singura opţiune bifată. Am trecut cu success interviul. 3 luni de pregătire.

Octombrie 2014 – întâlnirea cu orașul ce-mi va rămâne mereu în suflet. A urmat o nouă acomodare. Fiind studentă la specializarea Geografia mediului, Germania a fost ţara care se potrivea de minune cu acele principii ecologice pe care le-am pus imediat în aplicare. Am început un nou mod de viaţă. Bicicleta a devenit singurul meu mijloc de transport prin oraș. Eram încântată de noile feluri de mâncare tradiţionale germane ce constau în mare parte doar din legume fierte și foarte mult pește, Bremen – fiind marele oraș port ce avea ieșire directă la Marea Nordului fiind renumit pentru delicatelese preparate din pește.

Universität Bremen este considerată una dintre cele mai prestigioase universităţi ale Germaniei. Eram mândră să reprezint Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” , luând în considerare că eram singura studentă română din cei peste 3. 000 de studenţi. Cu toate astea niciodată nu m-am simţit singură și cu toate că îmi era dor să mai comunic în limba maternă am întâlnit oameni extraordinari, predominant studenţi Erasmus din Spania și Italia. Datorită noilor mei prieteni am trăit cele mai frumoase și semnificative momente din viaţa mea.

A urmat sesiunea. 8 examene. Dintre care 5 examene scrise și orale în limba germană și 3 examene în engleză. După o serie de nopţi și zile petrecute în imensa bibliotecă a Universităţii, le-am luat pe toate cu succes. Acum sunt masterandă la Facultatea de Geografie și Geologie în Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza ” din Iași, am 21 de ani. Mă pot mândri cu un CV bogat în experienţă , în special acumulată datorită mobilităţii Erasmus + și am planuri măreţe pe viitor. Nu a mai rămas nici o urmă din acel copil de 18 ani.

Diana BUJAC, studentă Erasmus+

Experiența mea Erasmus în Mainz, Germania, a fost una meritorie. Șansa de a studia la o universitate renumită din străinătate și de a interacționa cu nativii limbii pe care o studiez a fost inegalabilă, pentru că aceasta este ”the real deal” când înveți limbi străine. La acesta se adaugă pachetul palpitant de bonusuri: excursii în locuri fermecătoare, numeroase petreceri și evenimente distractive, șansa de a fi acceptat într-o altă cultură și experiența de a-ți face prieteni din toată lumea alături de care să acumulezi amintiri memorabile (pe care îmi este imposibil să le minimizez în 5 fotografii). Totul, totul a meritat și m-a ajutat nu doar să-mi îmbunătățesc două limbi străine, dar m-am îmbogățit cu creativitate, încredere și cu numeroase cunoștințe utile. De asemenea, m-am maturizat și responsabilizat. Acum îmi este mult mai ușor să mă imaginez având un job în domeniu și să fiu într-adevăr capabilă de aceasta.

Cecilia-Ramona BALTĂ, studentă Erasmus+

«Bonjour! Ҁa va?»

E iarnă. Trenul frânează roțile pe șina ferată grenobleză. Prin fereastra din Saint-Martin-d’Hѐres îmi pironesc privirea către fortul din Bastilia unde voi ajunge cu telefericul. Aceeași imensitate panoramică avea să mă revigoreze când analizam târziu în noapte decizii ale Curții de Casație. Uneori auzeam un cânt liniștit la trompetă, chitară ce se împletea cu rugăciunea cântată a colegilor de palier…Bănuiam că e din sala de muzică.Mister neelucidat.Nicicând n-am găsit-o deschisă.. Îl întrerupeam din interpretare pe  Enrique Iglesias…

La primul  curs aveam impresia că plouă când profesorul a început prelegerea, iar colegii tastau rapid pe laptop informațiile anunțate…Dansul tastelor a continuat 130 de zile… Mă adaptez. E mult spus că dansez pe gheață…Aici, Xiaowen (studentă la Litere) mi-a împărtășit temerea…De la mișcările picioarelor pe spațiul glisant, jonglam discuția de la viața studențească până în câmpul literaturii franceze. Parțiale, prezentări orale, cursuri, seminarii… Ora fixă a tramvaiului m-a disciplinat,analiza deciziilor jurisdicționale mi-a împlântat obiectivitatea.

Pe Ondine, o bună camaradă, am cunoscut-o în Casino când mă uitam după croissante.  Încântarea de a participa la concursul culinar internațional m-a energizat pe mine și pe colegele mele să bucătărim cât mai bine…Printre ultimele zile, ochii avizi de cunoaștere scrutau un concurs de pledoarii într-un amfiteatru arhiplin, cuvântarea avocațială memorabilă de la Palatul de Justiție din Grenoble…

Același tramvai B se strecoară printre clădirile aliniate, într-atât înțelegeau solemnitatea…

Daniela BRATU, studentă Erasmus+

Erasmus a fost pentru mine…… wow! E greu să găsesc cuvinte care să rezume o experiență de o asemenea amploare. Erasmus m-a schimbat și si-a pus amprenta adânc atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

În ceea ce privește impactul programului la nivel personal, am reușit să îmi lărgesc orizonturile de cunoaștere destul de mult. Am învățat să mă adaptez, să tolerez, să descopăr că fiecare om, chiar dacă e de rasă diferită, este minunat. Mi-am făcut prieteni, am învățat cum să mă descurc singură într-un oraș străin cu o limbă la fel de străină. Am descoperit că pot depăși limite interioare foarte mult și că sunt capabilă de multe lucruri. Și unul dintre cele mai tari lucruri este că am călătorit destul de mult și asta mi-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Desigur, m-am dezvoltat foarte mult și pe plan profesional. Mi-a plăcut foarte mult la universitatea gazdă că s-a pus foarte mult accent pe practică și am studiat domeniul comunicării din alt unghi mult mai pragmatic. Am participat la evenimente specifice comunicării, am intrat în contact cu oameni care lucrează în domeniu, am simulat pitch-uri, am creat relații profesionale care m-ar putea ajuta enorm dacă o să mă întorc în Belgia. Ba chiar mai mult, în cardul mobilității Erasmus mi-am dat seama ce îmi doresc să fiu în viață, pe ce îmi doresc să lucrez, și anume organizarea de evenimente.

Faptul că am avut posibilitatea de a beneficia de mobilitatea Erasmus+ este un motiv foarte mare de bucurie. S-a făcut deja un an de când am plecat în Belgia și în fiecare zi am momente de nostalgie. Vrei un sfat? Alege Erasmus în viața ta de student!

Alexandra-Niculina BABII, studentă Erasmus+

Decizia de a studia un semestru în A Coruña, a fost una din cele mai bune decizii luate în timpul studenției. Am avut ocazia să trăiesc 4 luni  într-un mediu prietenos, plin de oameni amabili, întotdeauna dispuși să te ajute. În cadrul cursurilor și seminariilor urmate la Universidade da Coruña, am  avut întotdeauna ceva nou de învățat, indiferent dacă era vorba despre cunoștințe profesionale sau o lecție de viață. Această experiență mi-a oferit șansa de a compara sistemul de învățământ românesc cu unul străin, de a înțelege atuurile și dezavantajele fiecăruia dintre ele, de a-mi da seama cum să mă folosesc cât mai util de atuurile fiecăruia. Am cunoscut oameni din toate colțurile lumii, am legat strânse prietenii, am călătorit, am vizitat, am petrecut, mi-am făcut noi planuri pentru viitor.

Programul Erasmus+ mi-a oferit, prin mobilitatea de studii în A Coruña, certitudinea că sunt capabilă să mă descurc în orice situație neprevazută, noi cunoștințe, o nouă limbă  adăugată în colecția mea de limbi străine, amintiri care îmi vor aduce un zâmbet pe buze întotdeauna și dorința de a repeta acest gen de experiență de câte ori mi se oferă ocazia. Gracias, Erasmus+!

Andreea-Larisa ALISTAR, studentă Erasmus+

Universitatea Sorbonne: încărcătura unui trecut aproape sacralizat, cel puțin în imaginarul colectiv. Parisul: capitala absolută a lumii, cel puțin în imaginarul propriu. Mi-am început stagiul Erasmus+ cu aceste premise, care au fost ulterior confirmate.

La universitate, profesionalismul, implicarea și pregătirea temeinică sunt principiile centrale ale studenților și profesorilor. Am descoperit plăcerea de a citi texte clasice, care, așa cum ne spunea unul din profesori, „inspiră chiar și scoase din context și din epoca în care au fost scrise”, am aprofundat importanța terenului în geografie, am luat contact cu examene transversale, dar mobilizând, înainte de toate, creativitatea și munca individuală depusă în decursul semestrului. Frumusețea orașului e ușor umbrită de aglomerație, poluare și dominanta minerală, dar compensează totuși muzeele și măreția constantă a urbanismului hausmanian în anasamblul său. După 4 luni de stagiu, pot spune că mi-am împlinit un vis vechi și arzător, și că așteptările nu mi-au fost trădate!

Ema CORODESCU-ROȘCA, studentă Erasmus+

Deși cele cinci fotografii pe care le-am ales pentru colaj mă surprind aproape exclusiv în timpul liber, experiența mea Erasmus nu a însemnat numai socializare. Recunosc că am profitat din plin de poziționarea geografică a Dresdei, orașul german pe care l-am ales pentru a-mi fi a doua casă timp de cinci luni și weekend de weekend m-am îndreptat către un loc nou. Fiind studentă a facultății de Litere la limba germană, pot spune că obiectivele mele profesionale au fost atinse și sunt sigură că experiența îmi va folosi și pe viitor. Dorind să urmez o carieră de germanist, contactul cu mediul, cultura și sistemul educațional germane reprezintă un avantaj atât în ochii unui posibil angajator, cât și pentru mine.

Din punct de vedere personal, deși nu am crezut că impactul va fi prea mare, pot spune ca Erasmus a fost vameșul care m-a trecut granița dintre adolescență și maturitate.

Sabina DUMITRIU, studentă Erasmus+

Erasmus+ în Karvina, Republica Cehă…un semestru plin de provocări, realizări și descoperiri. V-ați întrebat vreodată cum ne dăm seama că ne-am dezvoltat în cadrul facultății? Din punctul meu de vedere, fiecare aventură academică (de la primul curs și până la absolvire) reprezintă un pas mic, dar sigur, spre a deveni o persoană mai bogată. Bogată în cunoștințe, experiente, prietenii și împliniri. Erasmus+ în Karvina mi-a oferit destui pași încât să pot spune că am devenit o versiune mai bună a mea, o versiune care poate face față tuturor provocărilor vieții. Te invit și te provoc, în egală măsură, să mai faci și tu un asemenea pas. Merită, vei vedea!

Bogdan HOLCA, student Erasmus+

Ce a însemnat Erasmus pentru mine?!? Experienţă de viaţă, autocunoaştere, culturalizare internaţională, independenţă, maturizare, creştere, definirea mea personală, performanţă, toate acestea însumate într- o experiență fără de care perioada studenției mele ar fi fost mult mai monotonă! Şi pentru că “virusul Erasmus” mi-a intrat în sânge după prima experinţă pe care am avut-o în Italia, în cadrul Universităţii “Degli Studi di Perugia” , combinat cu dorinţa de avea şi pe parcursul studiilor de masterat o nouă şansă de a trăi şi comunica intercultural, am hotărât să aplic pentru o nouă bursă Erasmus+, fapt ce a determinat ca ultimul semestru din primul an de master să-l desfăşor la “Universidad de Huelva” Huelva, Spania. Această nouă experienţă s-a dovedit a fi peste aşteptările mele pentru că, este o experiență care şi-a lăsat amprenta asupra mea pentru toată viața prin: situaţiile noi de care am avut parte, prietenii care m-au dus, spiritual, în toate colţurile lumii, profesorii şi colegii, distracţiile pentru care spaniolii sunt renumiţi, călătoriile şi locurile noi pe care le-am vizitat… lucruri care m-au făcut să văd  lumea cu alți ochi, cu bune și cu rele, dincolo de prejudecățile pe care le aveam din țară, fiind o oportunitate în viaţă care mi-a deschis noi orizonturi și perspective profesionale, mi-a adus prietenii noi şi de durată şi încă o ţară care, prin cultura, limba şi oamenii săi m-a făcut să mă simt pentru câteva luni ca “acasă”!J Am încercat să transmit în câteva cuvinte ceea ce am trăit, dar niciodată nu se pot găsi toate cuvintele potrivite cu care să exprimi exact ceea ce înseamnă Erasmus, pentru că o astfel de experienţă îţi creează un sentiment inexplicabil, pe care doar cine îl trăieşte, îl poate înţelege în toată profunzimea lui!

Once Erasmus, forever Erasmus!”

Andreea MĂCINICĂ, studentă Erasmus+

Pare de necrezut să ai prima experiență Erasmus de-abia în primul an de doctorat, dar nu e niciodată prea târziu să-ți dorești să trăiești noi aventuri, să întâlnești oameni diferiți pe care să-i înțelegi indiferent de limba și țara din care provin, să te dezvolți și să descoperi calități, uimită fiind că le ai. Aceasta a fost însă cazul meu. Stagiul de studii din Germania a fost o revanșă a mea asupra timpul pierdut, o bucurie și o reușită. Cursuri de limba germană, ore petrecute în bibliotecă sub culorile unui curcubeu generos, plimbări pe urmele lui  Goethe și a lui Schiller prin orașul Weimar sunt doar câteva dintre momentele pe care nu le voi uita. Și dacă eu am profitat de o experiența germană, de ce să nu se bucure studenții germani și ceilalți studenți internaționali de o experiență româneasca? Seara românească a fost un adevărat succes. Tradițiile românești și mâncarea specifică au trezit imaginația tinerilor fascinați de amestecul cultural din spațiul carpatin.

Gabriela ȘANDRU, studentă Erasmus+

Povestea mea Erasmus a început într-o zi de primăvară, când rătăcind pe holurile facultăţii, intârziind la prima oră de curs am început să citesc informaţiile de la afişier, am început să citesc ceva de-a dreptul interesant: Stagii de studii Erasmus+, condiţii de aplicare şi lista universităţilor partenere, am fost fericită să văd că ma incadram în toate condiţiile, tot ce trebuia să mai fac era sa aplic. A venit şi ziua cea mare, pe 1 Aprilie 2014 când am primit un răspuns: voi pleca cu programul Erasmus+ pentru un semestru la Universitatea Hacettepe din Ankara. Un entuziasm extraordinar m-a cuprins, parcă pluteam atunci când mă gândeam ca am şansa de a trăi o asemenea experienţă şi totodată o frică de tot ceea ce avea să se intample. Un alt sistem de învăţământ, un nou model de educaţie, un alt mod de evaluare, o altă ţară si o cultură diferită de cea în care am trăit până atunci. Experienta Erasmus+ a fost uimitoare, atât de uimitoare încât atunci când a trebuit să mă întorc acasă la sfârşitul primului semestru am făcut tot ce a fost posibil pentru a extinde stagiul şi pentru cel de-al doilea semestru. Experienţa Erasmus+ are un impact atât de puternic din punct de vedere profesional, astfel încât privind la evolutia mea pe parcursul acestei perioade, observ cum percepţia asupra profesiei pe care am ales să o urmez a prins un alt contur, asemenea unui porumbel care a invăţat să zboare, este încrezător în forţele proprii şi tot cerul este al lui. Erasmus+ impreună cu Erasmus Student Network crează o familie, o familie adunată din toate colţurile Europei, care deşi vin din lumi diferite visează aceaşi realitate, un viitor plin de succes, fără prejudecăţi despre alte naţiuni şi fără rasism. Erasmus+ este curajul de a vedea dincolo de graniţe, Erasmus+ te ajută să crezi în tine şi să îţi depăşeşti limítele. Cu siguranţă nu voi uita niciodată sentimentul Erasmus, pentru că Once Erasmus, Forever Erasmus.

Maria-Francisca RĂCHITEANU, studentă Erasmus+

Parcă mai ieri ajugeam în Oviedo, Spania, după 15687943 de ore de călătorit, cu mâinile ca guma de mestecat de la cărat atâtea bagaje și cu telefonul fără baterie.

Cu toții știm că atunci când plecăm cu Erasmus avem o mulțime de hârtii de făcut și de semnături de luat, mai ceva ca fanii lui Enrique la concerte. Și, când în final credem că am ajuns, trebuie să trecem de două giratorii, o vale, să schimbăm un tren, să trecem înot un râu, să facem autostopul încă 35 de km și am ajuns la noua noastră casa, astea toate chiar dacă pe Google Maps ne arăta ca drumul era în linie dreaptă.

Toți povestesc că Erasmus e cea mai incredibilă experiență, dar nimeni nu îți spune cât de greu e când se termină, cât de greu e să revii la normal. Ideea e că normalitatea pe care o știai înainte să pleci nu mai e aceeași. De exemplu, înveți ușor-ușor să gătești, să-ți speli și să-ți calci singur hainele, să faci curățenie. Mama ta se va bucura de această schimbare.

Când te întorci nu numai că trăiești mult mai intens pentru că valorezi mai mult tot ceea ce ai, dar îi înveți și pe ceilalți și împarți cu ei ce ai învățat acolo.

Personal, mă simt o norocoasă că am avut ocazia să trăiesc și să cunosc o cultura atât de complexă, atât de vie, de pozitivă, de fascinantă, dar și oameni din toate colțurile lumii care și-au pus amprenta asupra mea într-un fel sau altul. Cât despre sistemul universitar, mă bucur să văd diferențele dintre cele două țări și să încerc să rezolv problemele noastre. Pe lângă îmbunătățirea nivelului de limbă spaniolă, cât și franceză, am evoluat ca persoană. Și înainte îmi plăcea să călătoresc, dar de acum voi profita din plin ce orice călătorie aș face. De asemenea, îmi place și sentimentul de a mă întoarce.

Erasmus e o dată în viață. Se termină și niciodată nu vei mai fi la fel. Du-te, călătorește, cunoaște, descoperă, dar întoarce-te să povestești.

Sorina HARAGA, studentă Erasmus+

Plină de entuziasm și dornică de provocări, puțin reticentă și nedumerită despre ce înseamnă programul Erasmus și, totodată, curioasă în privința apelurilor de selecție organizate de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, am vizitat Biroul de Relații Internaționale al Facultății pentru o discuție de informare care m-a convins să nu mai stau pe gânduri și să mă pregătesc de selecție. Cu emoție am început căutările pe site-urile universităților partener pentru detalii privind oferta de cursuri și facilitățile oferite studenților Erasmus. Motivată fiind de dorința de a-mi depăși limitele și a-mi lărgi orizonturile urmând cursuri în străinătate, într-o altă limbă, conform unor standarde și exigențe diferite, alături de colegi din alte țări, pașii m-au condus către un loc de suflet, plin de contraste – Istanbul, Turcia, la Universitatea Istanbul Aydin, unde am studiat în perioada Februarie-Iunie 2015.

Mobilitatea a început cu un program de orientare intens, în care am descoperit universitatea, colegii Erasmus, mentorii din universitatea gazdă, ritmul orașului și principalele atracții turistice și culinare ale acestuia. Ulterior, au urmat cursurile și tumultul semestrului cu provocările și micile sale bucurii de zi cu zi.

Un drum către o altă cultură și alt stil de viață, experiența Erasmus în Turcia mi-a dat mai multă încredere în mine, în valoarea studiilor oferite de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în importanța parteneriatelor acesteia cu alte universități, în valoarea experiențelor internaționale și în oportunitatea de a fi studentă Erasmus la Universitatea Istanbul Aydin. Cursuri, teme, profesori prietenoși, noi colegi dragi, prieteni de suflet și momente de neuitat într-un loc magic și primitor au dat culoare unei perioade inedite din viața mea. Mai mult decât atât, această mobilitate m-a inspirat în activitatea de învățare, dar și în aspecte practice ale vieții de zi cu zi, în relația cu semenii și în conturarea obiectivelor pentru viitor. Îndeplinirea cu succes a obligațiilor academice din perioada mobilității și atmosfera colaborativă din universitatea gazdă mi-au dat curaj și m-au pregătit pentru etapele următoare, mai exact, pentru continuarea studiilor cu un program de doctorat, pentru desfășurarea unui stagiu de practică în biroul de Relații Internaționale al Facultății la revenirea din mobilitate și pentru alte experiențe Erasmus care au urmat.

Pentru mine, fiecare clipă a fost învățare, iar întreaga experiență a reprezentat o oportunitate care mi-a schimbat aspirațiile și, deopotrivă, viața profesională și personală. Astfel, îi admir și încurajez pe viitorii participanți la programul Erasmus și le urez mult succes, curaj și entuziasm!

O nouă poveste Erasmus ar putea începe curând, inedită și spectaculoasă: povestea ta!

Alina ȚARAN, studentă Erasmus+