Mobilități Erasmus de scurtă durată

Înainte de plecare
La întoarcere
Absolvent
Recunoaștere și echivalare

Criterii de eligibilitate:

Se pot înscrie la selecție:

– Studenții înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în orice an și la orice nivel de studiu, cetățeni români sau cetățeni ai altor state;

– Studenții care au beneficiat de mobilități în cadrul Programelor Socrates / LLP-Erasmus / Erasmus+) pot beneficia de noi mobilități numai cu condiția ca durata totală a acestora să nu depășească 12 luni/ ciclu de studiu;

numai pentru mobilități de practică: studenții și doctoranzii din anii terminali pot participa la selecții până la data  încheierii sesiunii de evaluare din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire; aceștia vor avea statut de “selectat condiționat” și vor deveni “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei  adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de un an de la absolvire.

Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților și a personalului universitar cu nevoi speciale. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Documentele necesare pentru a solicita suplimentarea pentru nevoi speciale sunt:

– cerere adresată instituției de origine în care se menționează detaliile cu privire la mobilitate, solicitarea de suplimentare a grantului cu suma totală necesară, explicând natura nevoilor, tipurile de cheltuieli prevăzute și sumele aferente;

– copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al participantului valabil pentru perioada de desfășurare a mobilității și emis de o instituție autorizată;

– pot fi anexate și copii ale altor documente care sprijină cererea participantului (de exemplu: dacă este vorba de acoperirea unor costuri de tratamente, se va anexa și o trimitere sau scrisoare medicală din partea unui doctor din care să reiasă nevoia pentru tratament pe durata mobilității);

Universitatea va redacta o adresă oficială către Agenția Națională în care să fie incluse detalii cu privire la proiectul pentru care se solicită suplimentarea pentru nevoi speciale, detalii despre mobilitatea participantului și solicitarea de a suplimenta grantul cu suma totală necesară.

Fotocopiile documentelor depuse de un/o participant(ă) și adresa oficială se transmit de către universitate în format electronic, prin e-mail, către expertul responsabil de proiect din cadrul Agenției Naționale. În urma primirii lor, Agenția Națională va analiza cazul și va transmite universității un răspuns oficial. În cazul aprobării solicitării, Agenția Națională va emite un act adițional de suplimentare a fondurilor pentru proiectul în cauză.

Fondurile suplimentare sunt alocate participantului în baza acordului financiar semnat de universitate si participant. La finalizarea mobilității, participantul va prezenta dovezi ale cheltuielilor efectuate sub forma de bonuri, facturi, bilete etc.

Durata mobilităților de scurtă durată (SMS/SMT): între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se adaugă o componentă virtuală (obligatorie pentru ciclurile de studiu Licență și Master și opțională pentru ciclul de studiu Doctorat).

Mobilitate de studiu (SMS) de scurtă durată – perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe pagina web UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www. …………..).

 

Mobilitatea de practică (SMT) de scurtă duratăo perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurat de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la[2]:

 • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Mobilitățile Erasmus+ de practică includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships[3] – desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

[1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponible și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

[2] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca instituții gazdă în cazul deplasării studenților în scopul mobilității: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[3] Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

Selecția candidaților pentru mobilități de scurtă durată

 • Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de scurtă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori studenții primesc confirmări din partea universităților/ instituțiilor;
 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ al facultății;
 • Candidații vor primi o confirmare a primirii candidaturii și, ulterior evaluării dosarului, rezultatele vor fi afișate conform procedurii facultății;
 • Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către adresa de e-mail: ………………………. pentru a fi  analizate și soluționate în cel mai scurt timp de  către Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul facultății.

Finanțare: Bursa Erasmus

 1. Pentru studenții care NU se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat)

1.1. Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”

 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 50 Euro/zi: între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate
 • NU se decontează transportul
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale

1.2. Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”

 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • NU se decontează transportul
 • 50 Euro pentru transport „green travel” (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către/ dinspre țara gazdă)
 • cuantumul aferent a maximum 4 zilede subzistență pentru transport (în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea parte a călătoriei, către și dinspre țara gazdă – 4 zile x 70 Euro/zi SAU 4 zile x 50 Euro/zi)
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi special
 1. Pentru studenții care se încadrează în categoria oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 – Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat):

2.1. Dacă mijlocul de transport ales NU se încadrează în categoria „green travel”

 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
 • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului următor, coloana „Transport standard – suma”:
Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  
 • 100 Euro pentru studenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
 • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.

2.2. Dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”

 • Valoarea bursei zilnice se stabilește în funcție de numărul de zile de activitate:
 • 70 Euro/zi: până la cea de a 14-a zi de activitate
 • 50 Euro/zi: între a 15-a zi si a 30-a zi de activitate
 • 2 zile de subzistență pentru transport (2 zile x 70 Euro/zi SAU 2 zile x 50 Euro/zi)
 • Grantul de transport se calculează în funcție de distanța de deplasare conform tabelului de mai jos, coloana „Transport Green travel”:
Distanța de deplasare Transport standard – suma Transport „Green travel”
Între 10 și 99 KM 23 EUR  
Între 100 și 499 KM 180 EUR 210 EUR
Între 500 și 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Între 2000 si 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Între 4000 și 7999 KM 820 EUR  
8000 KM sau mai mult 1500 EUR  
 • Dacă este cazul, participanții care se încadrează în categoria „green travel” pot primi grant adițional de subzistență pentru max. 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), pentru efectuarea călătoriei dus-întors;
 • 100 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială  sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care NU depășesc 14 zile de activitate;
 • 150 Euro pentrustudenții care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia de bursă socială, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat, pentru mobilitățile care depășesc 14 zile de activitate;
 • Sume suplimentare pentru participanții cu nevoi speciale.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE – Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe pagina web UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății.

[1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponibile și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

Pentru ofertele de mobilități de practică puteți consulta:

De asemenea, studenții sunt încurajați să identifice oportunități pentru mobilități scurte, de studiu și/ sau practică Erasmus+ (școli de vară, stagii scurte în companii etc.).

Your Content Goes Here

Dacă urmează să aduci la Biroul Erasmus+ dosarul în vederea obținerii bursei Erasmus sau dacă ai finalizat mobilitatea și trebuie să aduci documentele doveditoare, te rugăm să îți faci o programare în prealabil. În felul acesta nu vei fi nevoit să aștepți la rând.

Îți poți alege ziua și ora aici.

Te așteptăm la Biroul Erasmus+!

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Erasmus+ App reprezintă un instrument on-line de o reală importanță și utilitate ce permite studenților Erasmus o gestionare eficientă și sigură a tuturor etapelor administrative aferente perioadei de mobilitate (înainte, în timpul și ulterior șederii în străinătate).

Prin intermediul acestei aplicații (conectată cu platforma on-line de sprijin lingvistic OLS) studenții au posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele lingvistice, de a accesa detalii informative cu privire la universitatea gazdă și cea de origine, precum și de a se documenta legat de diverse aspecte necesare organizării mobilității (de ex. tips de la alți beneficiari Erasmus, informații despre evenimentele locale și activitățile ESN, statusul OLA etc.).

Te invităm să descarci aplicația de la acest link: https://erasmusapp.eu/ și să te bucuri de funcționalitățile acesteia!

Noul Online Language Support (OLS) te așteaptă!

Acesta oferă o serie de activități interactive și captivante de învățare a limbilor străine pentru a te ajuta sa înveți o nouă limbă sau să stăpânești o limbă pe care ai studiat-o deja. Cea mai bună parte este că este conceput pentru a răspunde în mod specific nevoilor fiecărui cursant.

Asta înseamnă că te vei bucura de o experiență unică de învățare a limbilor străine, în propriul tău ritm.

Deci, ce mai aștepți? Fie că este vorba despre învățarea elementelor de bază ale francezei sau stăpânirea limbii germane la nivel nativ, apasă aici pentru a începe.

Durează doar câteva secunde pentru a îți configura profilul și pentru a începe călătoria ta de învățare a unei limbi străine astăzi! Modulul nostru introductiv te ghidează rapid prin procesul de creare a unui cont, pe care îl poți utiliza pentru a accesa OLS și multe alte cursuri scurte din EU Academy.

Ne vedem în noul OLS!

Programul Erasmus+ urmărește să sprijine dezvoltarea educațională, profesională și personală a studenților și absolvenților participanți.

El urmărește, de asemenea, să promoveze, în toate acțiunile sale, egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. De asemenea, programul contribuie la realizarea obiectivelor UE legate de transformarea digitală, dezvoltarea durabilă și cetățenia activă.

Carta studentului Erasmus reflectă valorile și prioritățile menționate mai sus, având rolul de a informa participanții în mod adecvat cu privire la drepturile și obligațiile lor și de a asigura punerea în aplicare cu succes a mobilității lor și poate fi consultată accesând acest link: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0 

Persoane de contact:

Andreea-Alina PURCARU (mobilități de studiu)      

E-mail: andreea.purcaru@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1113      

Grigoriţa Elena COCEANU (mobilități de practică)      

E-mail: grigorita.coceanu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1812   

Compartiment Erasmus+

Serviciul Relații Internaționale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

 

Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.30

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here